Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 17 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten tietojärjestelmien (KanTa, sisältäen sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät) strategiseen suunnitteluun sekä operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (STM, THL)

2) KanTaan liittyvien kansallisten määrittelyjen tekemiseen ja ylläpitoon (THL)

3) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti KanTa-palveluiden (kansallinen potilastietojen sähköinen arkistointipalvelu, reseptikeskus, kansallinen sosiaalihuollon arkistointipalvelu sekä kansalaisen omien sähköisten resepti- ja asiakastietojen katselupalvelu, potilaan tiedonhallintapalvelu ja lääkemääräysten kirjoituspalvelu) kehittämiseen (Kela)

4) valtionavustusten myöntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi (STM, THL)

5) järjestelmän kehittämisyhteistyön, käyttöönoton ja levittämisen koordinointiin (THL)

6) enintään 30 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategista ja operatiivista suunnittelua ja ohjausta, kansallisten määrittelyjen tekemistä ja ylläpitoa ja järjestelmän kehittämistä sekä käyttöönottoa varten enintään ohjelmakauden loppuun saakka.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta. Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on sähköisen asiakastietoarkiston rakentaminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen perustettu operatiivinen yksikkö koordinoi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien, kuten KanTa-hankkeen kansallisen määrittelytyön, ohjauksen, toimeenpanon ja kehittämisen, vastaavan työn sosiaalihuollon alueella sekä EU-tason yhteistyön (epSOS -hanke). Rahoituksen pääpaino siirtyy sosiaalihuollon sähköisen asiakastietojärjestelmän rakentamiseen tulevan lainsäädännön mukaisesti. Momentin määrärahaa on tarkoitus käyttää myös valtionavun maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sekä tarvittaessa muille tahoille sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden paikallisen ja alueellisen infrastruktuurin selkiyttämiseen ja tehostamiseen.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Sosiaali- ja terveysministeriö  
Strateginen suunnittelu ja ohjaus (STM) 600
Lainsäädännön aiheuttamat muutokset sekä uusien järjestelmäpalvelujen hankinnat 6 000
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  
Toimeenpanon operatiivinen johtaminen 2 300
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten määrittelyjen tekeminen ja ylläpito 4 430
Valtionavustukset paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi 4 000
Yhteensä 17 330

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 1 000
Yhteensä 1 000

2015 talousarvio 17 330 000
2014 talousarvio 16 330 000
2013 tilinpäätös 11 800 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentin määräraha on 17,3 milj. euroa, jota käytetään mm. uusien järjestelmäpalveluiden hankintaan, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten määrittelyjen tekemiseen sekä paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseen.

Tietojärjestelmähankkeiden eteneminen ja toimivien järjestelmien kehittäminen on ollut monin osin hidasta, ja hankkeet ovat vaatineet merkittäviä taloudellisia panostuksia. Onkin myönteistä, että sähköisen reseptin käyttöönotto on edennyt hyvin, ja se on nyt julkisella sektorilla jo lähes kattavasti käytössä. Myös yksityisellä sektorilla etenkin suuret toimijat käyttävät sähköistä reseptiä. Potilastiedon arkiston piirissä on noin 2 milj. eli 36 prosenttia kansalaisista.

Tietojärjestelmähankkeet ovat toistaiseksi painottuneet terveydenhuollon järjestelmien kehittämiseen, mutta jatkossa painopiste siirtyy vähitellen sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmien kehittämiseen. Tämä edellyttää mm. sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen yhdenmukaistamista.

Sote-uudistus merkitsee suuria muutoksia myös tietohallintoon, sillä rekisterinpitovastuu on tarkoitus siirtää sote-alueille, joiden tehtävänä on myös asiakas- ja potilastietojen käsittelyn yhteensovittaminen sekä alueellisen kokonaisarkkitehtuurin määrittely.

Valiokunta korostaa, että toimivat ja yhteentoimivat järjestelmät ovat edellytyksenä sosiaali- ja terveydenhuollon integraation onnistumiselle. Tietojärjestelmien ja tiedonkulun tulee palvella niin asiakkaita kuin työntekijöitä nykyistä merkittävästi paremmin, ja tietojärjestelmien avulla tulee myös saavuttaa kustannustehokkuutta. Olemassa olevaa tietoa on myös pystyttävä hyödyntämään laaja-alaisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä toimissa. Valiokunta korostaa valtakunnallisen ohjauksen ja koordinoinnin merkitystä ja toteaa, että myös ohjaavien viranomaisten vastuiden ja toimivaltuuksien tulee olla selkeitä ja johdonmukaisia.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 17 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten tietojärjestelmien (KanTa, sisältäen sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät) strategiseen suunnitteluun sekä operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (STM, THL)

2) KanTaan liittyvien kansallisten määrittelyjen tekemiseen ja ylläpitoon (THL)

3) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti KanTa-palveluiden (kansallinen potilastietojen sähköinen arkistointipalvelu, reseptikeskus, kansallinen sosiaalihuollon arkistointipalvelu sekä kansalaisen omien sähköisten resepti- ja asiakastietojen katselupalvelu, potilaan tiedonhallintapalvelu ja lääkemääräysten kirjoituspalvelu) kehittämiseen (Kela)

4) valtionavustusten myöntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi (STM, THL)

5) järjestelmän kehittämisyhteistyön, käyttöönoton ja levittämisen koordinointiin (THL)

6) enintään 30 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategista ja operatiivista suunnittelua ja ohjausta, kansallisten määrittelyjen tekemistä ja ylläpitoa ja järjestelmän kehittämistä sekä käyttöönottoa varten enintään ohjelmakauden loppuun saakka.