Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 2 245 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena edistäen kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 259 263 271
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 293 295 290
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Vireille tulleet valitusasiat 9 380 9 500 9 500
Valitusten käsittelyaika (kk) 7,0 7,0 6,0

Työn tuottavuus on laskettu seuraavien arvioiden mukaan: 8 500 päätöstä ja 30 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu 8 500 päätöksen ja 2 216 000 euron määrärahan mukaan.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet, eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset, ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Lautakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta, esimiesten johtamistaitoa ja työhyvinvointia seurataan määräajoin työtyytyväisyyskyselyin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -2
Palkkaliukumasäästö -4
Palkkausten tarkistukset 11
Toimintamenojen tuottavuussäästö -11
Vuokramenojen indeksikorotus 4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -3
Yhteensä -5

2015 talousarvio 2 245 000
2014 talousarvio 2 250 000
2013 tilinpäätös 2 363 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 2 245 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 185 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu vireille tulleiden valitusasioiden kasvusta. Lautakunnassa otetaan vuonna 2016 käyttöön uusi sähköisen asianhallinnan järjestelmä. Järjestelmä tulee tehostamaan lautakunnan toimintaa ja ehkäisemään jatkossa lisämäärärahatarvetta, joka on seurausta muusta kuin työttömyystilanteen aiheuttamasta valitusasioiden määrän kasvusta.


2015 I lisätalousarvio 185 000
2015 talousarvio 2 245 000
2014 III lisätalousarvio 55 000
2014 talousarvio 2 250 000
2013 tilinpäätös 2 363 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 185 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu vuoden aikana jatkuneesta vireille tulleiden valitusasioiden jatkuvasta kasvusta.


2015 IV lisätalousarvio 300 000
2015 I lisätalousarvio 185 000
2015 talousarvio 2 245 000
2014 tilinpäätös 2 305 000
2013 tilinpäätös 2 363 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.