Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Luvun menot koostuvat sosiaali- ja terveysministeriön, työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten valtion mielisairaaloiden ja lastensuojeluyksiköiden toimintamenoista sekä eräistä muista menoista.

Pääluokkaperusteluissa on esitetty sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintapoliittiset tavoitteet. Lähtökohtana on poliittisen tason ohjaus, joka on linjattu hallitusohjelmassa. Toimintaa ohjaa lisäksi Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -asiakirja.

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Ministeriö määrittelee sosiaali- ja terveyspolitiikan suuntaviivat, valmistelee keskeiset uudistukset ja ohjaa niiden toteuttamista ja yhteensovittamista. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tavoitteena on tuottaa asiakkailleen kohtuullisessa ajassa oikeat, perustellut ja yhdenmukaiset päätökset. Valtion mielisairaalat tuottavat valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan hoito- ja tutkimuspalveluja. Valtion lastensuojeluyksiköiden tehtävänä on lastensuojelulain mukainen avo-, sijais- ja jälkihuolto.

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 353 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Toiminnallinen tehokkuus
 • — Kehitetään laskentatointa ja muuta seurantajärjestelmää Kieku-käyttöönoton yhteydessä.
 • — Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia merkittäviä ohjelmia ja muita hankkeita, kuten Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) ja Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (KanTa ja Tikesos).
 • — Osallistutaan kuntauudistuksen valmisteluun.
 • — Aloitetaan sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksen toimeenpano.
 • — Jatketaan terveydenhuoltolain toimeenpanoa ja arviointia.
 • — Valmistellaan ja toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lakiuudistusta.
 • — Jatketaan vanhuspalvelulain toimeenpanoa ja arviointia.
 • — Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä.
 • — Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
 • — Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
 • — Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
 • — Työtyytyväisyysindeksi on vähintään 3,6 (asteikolla 1—5) (v. 2014 toteutuma 3,59, v. 2013 toteutuma 3,47, v. 2011 toteutuma 3,5).
 • — Sairauspoissaoloja on enintään 8 pv/htv (v. 2013 toteutuma 8,4, v. 2012 toteutuma 8,6, v. 2011 toteutuma 11,2).

EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
talousarvio
2015
esitys
       
Johto ja erillisyksiköt 6 006 6 087 4 572
Johdon tuki      
Hallinto- ja suunnitteluosasto 15 154 15 563 14 348
Vakuutusosasto 3 459 3 506 3 569
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto 5 165 5 235 5 278
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto 5 950 6 030 6 066
Työsuojeluosasto 4 509 4 569 4 520
Yhteensä 40 243 40 990 38 353

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 44 140 44 863 42 516
Bruttotulot 3 897 3 873 4 163
Nettomenot 40 243 40 990 38 353
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 807    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 594    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 23.01.02 -150
Tuottavuusohjelman toteuttamiseen liittyvä vähennys -270
Valtuutettujen toimintamenot (siirto momentille 25.01.03) -1 650
Viranomaisradioverkko (VIRVE) pääkäyttäjän siirto momentilta 33.02.05 (1 htv) 70
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -50
Palkkaliukumasäästö -65
Palkkausten tarkistukset 168
Toimintamenojen lisäsäästö -467
Toimintamenojen tuottavuussäästö -204
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -2
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) -4
Vuokramenojen indeksikorotus 44
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -57
Yhteensä -2 637

2015 talousarvio 38 353 000
2014 I lisätalousarvio -154 000
2014 talousarvio 40 990 000
2013 tilinpäätös 41 030 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 712 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 38 353 000 euroon nähden on 7 641 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 7 439 000 euroa (-27 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01 ja 294 000 euroa Suomen Geneven pysyvän edustuston terveysalan erityisasiantuntijan palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 24.01.01 sekä lisäyksenä 80 000 euroa siirtona momentilta 33.70.21 ja 12 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2015 talousarvio 30 712 000
2014 III lisätalousarvio 320 000
2014 I lisätalousarvio -154 000
2014 talousarvio 40 990 000
2013 tilinpäätös 41 030 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 712 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 19 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 125 000 euroa siirtona momentilta 32.01.21 Euroopan neuvoston ihmisoikeuspolitiikan ja ihmisoikeuksien kehittämisen osastolle palkattavan asiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin sekä vähennyksenä 82 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 Suomen Moskovan suurlähetystössä toimivan sosiaali- ja terveysalan erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin ja 24 000 euroa siirtona momentille 33.02.05 vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonnan uusiin tehtäviin.


2015 I lisätalousarvio 19 000
2015 talousarvio 30 712 000
2014 III lisätalousarvio 320 000
2014 I lisätalousarvio -154 000
2014 talousarvio 40 990 000
2013 tilinpäätös 41 030 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 19 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 162 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 183 000 euroa valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista siirtona momentilta 23.01.01 ja vähennyksenä 345 000 euroa kalustehankinnoista siirtona momentille 23.01.01.


2015 IV lisätalousarvio -162 000
2015 I lisätalousarvio 19 000
2015 talousarvio 30 712 000
2014 tilinpäätös 41 156 000
2013 tilinpäätös 41 030 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 162 000 euroa.

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 2 245 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena edistäen kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 259 263 271
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 293 295 290
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Vireille tulleet valitusasiat 9 380 9 500 9 500
Valitusten käsittelyaika (kk) 7,0 7,0 6,0

Työn tuottavuus on laskettu seuraavien arvioiden mukaan: 8 500 päätöstä ja 30 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu 8 500 päätöksen ja 2 216 000 euron määrärahan mukaan.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet, eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset, ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Lautakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta, esimiesten johtamistaitoa ja työhyvinvointia seurataan määräajoin työtyytyväisyyskyselyin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -2
Palkkaliukumasäästö -4
Palkkausten tarkistukset 11
Toimintamenojen tuottavuussäästö -11
Vuokramenojen indeksikorotus 4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -3
Yhteensä -5

2015 talousarvio 2 245 000
2014 talousarvio 2 250 000
2013 tilinpäätös 2 363 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 2 245 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 185 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu vireille tulleiden valitusasioiden kasvusta. Lautakunnassa otetaan vuonna 2016 käyttöön uusi sähköisen asianhallinnan järjestelmä. Järjestelmä tulee tehostamaan lautakunnan toimintaa ja ehkäisemään jatkossa lisämäärärahatarvetta, joka on seurausta muusta kuin työttömyystilanteen aiheuttamasta valitusasioiden määrän kasvusta.


2015 I lisätalousarvio 185 000
2015 talousarvio 2 245 000
2014 III lisätalousarvio 55 000
2014 talousarvio 2 250 000
2013 tilinpäätös 2 363 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 185 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu vuoden aikana jatkuneesta vireille tulleiden valitusasioiden jatkuvasta kasvusta.


2015 IV lisätalousarvio 300 000
2015 I lisätalousarvio 185 000
2015 talousarvio 2 245 000
2014 tilinpäätös 2 305 000
2013 tilinpäätös 2 363 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 4 539 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena kaikissa Kansaneläkelaitoksen käsittelemissä asioissa, opintotukea ja työttömyysturvaa lukuun ottamatta, edistäen kansalaisten oikeusturvaa toimeentuloa koskevissa asioissa tuottamalla mahdollisimman nopeasti oikeita, yhdenmukaisia ja oikeudenmukaisia päätöksiä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
       
Tuottavuus ja taloudellisuus      
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 194 200 203
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 403 395 400
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Vireille tulleet valitusasiat (lkm) 20 910 22 000 22 000
Valitusten käsittelyaika (kk) 8,3 7 6

Työn tuottavuus on laskettu arvioilla 23 000 ratkaisua ja 57,5 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu arvioilla 23 000 ratkaisua ja 4 539 000 euron määrärahalla.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle tehdyistä valituksista annetut päätökset ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lautakunnan toimintaa tehostetaan, työprosesseja kehitetään ja parannetaan edelleen. Lisäksi henkilöstön työtä kehitetään tehtävien vaatimustason sekä työn haasteellisuuden lisäämiseksi sekä uudistetaan lautakunnan henkilöstörakennetta uusien tehtävien mukaisiksi. Henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan edelleen työpaikkaselvityksen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkaliukumasäästö -8
Palkkausten tarkistukset 21
Toimintamenojen tuottavuussäästö -23
Vuokramenojen indeksikorotus 6
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -6
Tasomuutos 1
Yhteensä -9

2015 talousarvio 4 539 000
2014 talousarvio 4 548 000
2013 tilinpäätös 4 524 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 4 539 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 271 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu vireille tulleiden valitusasioiden kasvusta. Lautakunnassa otetaan vuonna 2016 käyttöön uusi sähköisen asianhallinnan järjestelmä. Järjestelmä tulee tehostamaan lautakunnan toimintaa ja ehkäisemään jatkossa lisämäärärahatarvetta, joka on seurausta muusta kuin työttömyystilanteen aiheuttamasta valitusasioiden määrän kasvusta.


2015 I lisätalousarvio 271 000
2015 talousarvio 4 539 000
2014 III lisätalousarvio 100 000
2014 talousarvio 4 548 000
2013 tilinpäätös 4 524 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 271 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu vuoden aikana jatkuneesta vireille tulleiden valitusasioiden jatkuvasta kasvusta.


2015 IV lisätalousarvio 700 000
2015 I lisätalousarvio 271 000
2015 talousarvio 4 539 000
2014 tilinpäätös 4 648 000
2013 tilinpäätös 4 524 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 590 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) annetun lain mukaisesti.

Valtion mielisairaaloille asetettavat tulostavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2015.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevaa tieteellistä tutkimustyötä tehdään ja hyödynnetään jatkuvasti. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Hoitoa kehitetään siten, että pakkotoimia tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksia vastaavaa moniammatillista työskentelyä sekä työnjohtoa. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne

  2013
toteutuma
1 000 €
htv 2014
arvio
1 000 €
htv 2015
arvio
1 000 €
htv
             
Toimintamenomääräraha 551 5 600 5 590 5
Liiketaloudelliset suoritteet 56 591 825 57 904 818 58 659 814
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä 109 1 128 1 114 1
Yhteensä 57 251 831 58 632 824 59 363 820

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 57 251 58 632 59 363
Bruttotulot 56 700 58 032 58 773
Nettomenot 551 600 590
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 600    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 600    

Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 183,1 186,0 188,0
Niuvanniemen nuoriso-osasto 97,6 86,0 86,0
Vanhan Vaasan aikuisosastot 196,8 194,8 200,8

Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 360,09 370 373
Niuvanniemen nuoriso-osasto 867,69 850 869
Vanhan Vaasan aikuisosastot 363,53 380,39 372

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 55 726 56 904 57 659
— muut tuotot 1 109 1 128 1 114
Tuotot yhteensä 56 835 58 032 58 773
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 56 439 57 489 58 262
— osuus yhteiskustannuksista 375 451 451
Kustannukset yhteensä 56 814 57 940 58 713
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 21 92 60
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
Hoitopotilaiden hoitovuorokausia 141 471 139 595 141 571
Mielentilatutkimushoitovuorokausia 4 545 4 545 4 742
Mielentilatutkimuksia 78 76 78
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä 4 532 4 526 4 562
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia 16 110 110
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia 1 2 2
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Sisäisen erityistason täsmäkoulutusta lisätään.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toimintamenojen lisäsäästö -7
Toimintamenojen tuottavuussäästö -3
Vuokramenojen indeksikorotus 1
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -1
Yhteensä -10

2015 talousarvio 590 000
2014 talousarvio 600 000
2013 tilinpäätös 551 252

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 590 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.

05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 031 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) koulukotien sekä vankilan perheosaston sisällölliseen kehittämiseen, toiminnan tukemiseen ja toimintaympäristön kehittämiseen

2) oppilashoitopaikka- ja koulupaikkakysynnän sekä vankilan perheosaston paikkakysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

3) alueellisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen kehittämiseen

4) koulukotien ja vankilan perheosaston yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen

5) koulukotioppilaille tarkoitetun kuukausirahan ja heidän vanhemmilleen tarkoitetun ateriakorvauksen maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion koulukotien menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Koulukodeissa annettavan perusopetuksen ja muun opetustoimen piiriin kuuluvan toiminnan rahoitukseen sovelletaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) säädöksiä. Rahoitusjärjestelmä perustuu laskennallisiin yksikköhintoihin, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö määrää ja valtioneuvosto vahvistaa ennalta seuraavaa vuotta varten. Oppilaille ja heidän vanhemmilleen maksettavat korvaukset perustuvat lastensuojelulakiin (417/2007), -asetukseen (1010/1983) ja sosiaalihuoltolakiin (710/1982).

Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämin liiketaloudellisin perustein.

Valtion koulukodeille asetettavat tavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja koulukotien välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2015.

Vaikuttavuus

Valtion koulukotitoiminnan vaikuttavuutta lisätään hallinnollisen rakenteen konsernimaisuutta kehittämällä. Huume-, lääke- ja/tai alkoholiongelmista sekä mielenterveyden häiriöistä kärsivien lasten ja nuorten auttamiseen kiinnitetään koulukotitoiminnan kehittämisessä entistä enemmän huomiota. Voimavaroja suunnataan koulukotityön sisältöä, laatua, asiakaslähtöisyyttä ja tuloksellisuutta koskevaan tutkimus- ja kehittämistyöhön. Toiminnan laatua ja laatuajattelua kehitetään edelleen. Lasten ja nuorten psykososiaalista hoitoa kehitetään yhteistyössä lasten ja nuorten psykiatristen hoitoyksiköiden kanssa. Vankilan perheosastolla turvataan sijoitettujen lasten mahdollisuus turvallisiin varhaisen vuorovaikutuksen kokemuksiin sekä hyvään hoitoon ja huolenpitoon. Perheosaston työn vaikuttavuutta seurataan ja toimintaa kehitetään palvelujen ostajien eli kuntien muuttuvia tarpeita vastaavaksi.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Koulukodit toimivat tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakassuuntautuneesti ja niiden laatu ja kustannusvaikuttavuus paranee. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion koulukotien rahoitusrakenne

  2013
toteutuma
1 000 €
htv 2014
varsinainen
talousarvio
1 000 €
htv 2015
arvio
1 000 €
htv
             
Toimintamenomääräraha 548 5,5 548 5,5 1 031 5,5
Liiketaloudelliset suoritteet (sisältää opetushallituksen rahoitusosuuden) 20 899 331,6 22 374 321,0 22 374 321,0
Yhteensä 21 447 337,1 22 922 326,5 23 405 326,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 21 447 22 922 23 405
Bruttotulot 20 899 22 374 22 374
Nettomenot 548 548 1 031
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 548    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 548    

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon ulkopuolisena rahoituksena saatavat maatalousavustukset.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 19 636 20 804 20 804
— muut tuotot 2 876 3 105 3 105
Tuotot yhteensä 22 512 23 909 23 909
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 1 613 1 535 1 535
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 22 396 23 926 23 926
— osuus yhteiskustannuksista 434 407 407
Kustannukset yhteensä 22 830 24 333 24 333
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -318 -424 -424
Kustannusvastaavuus, % 99 98 98

Koulukotien maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan 100 % niiden kustannuksista. Koulukotien arvioidaan tuottavan maksullisina palveluina muun muassa seuraavat palvelut asiakkailleen:

Eräitä koulukotien maksullisen toiminnan asiakassuoritteita

  2013
toteutunut
2014
arvio
2015
arvio
       
     
Hoitovuorokausi 50 071 51 508 47 508
Hoitovuorokausi erityisessä huolenpidossa 5 990 5 268 5 268
Koulupäivä 27 597 26 024 26 024
Jälkihuoltovuorokausi 7 069 4 187 4 187
Vankilan perheosasto      
Hoitovuorokausi 2 670 2 700 2 700
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön jaksamista vahvistetaan säännöllisellä työnohjauksella ja tukemalla koulutukseen hakeutumista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtion koulukotien toimitilojen kehittämisestä aiheutuvat menot 500
Toimintamenojen lisäsäästö -12
Toimintamenojen tuottavuussäästö -5
Vuokramenojen indeksikorotus 1
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -1
Yhteensä 483

2015 talousarvio 1 031 000
2014 talousarvio 548 000
2013 tilinpäätös 548 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 031 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) koulukotien sekä vankilan perheosaston sisällölliseen kehittämiseen, toiminnan tukemiseen ja toimintaympäristön kehittämiseen

2) oppilashoitopaikka- ja koulupaikkakysynnän sekä vankilan perheosaston paikkakysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

3) alueellisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen kehittämiseen

4) koulukotien ja vankilan perheosaston yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen

5) koulukotioppilaille tarkoitetun kuukausirahan ja heidän vanhemmilleen tarkoitetun ateriakorvauksen maksamiseen.

06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään 421 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan tarve aiheutuu vankiterveydenhuollon siirron valmistelusta oikeusministeriön hallinnonalalta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle.

Vankiterveydenhuolto on tarkoitus siirtää Rikosseuraamuslaitoksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vastuulle. Siirto toteutettaisiin v. 2016 alusta ja sitä vastaavasti siirtyisi n. 16 milj. euron määräraha. Siirtoon valmistautuminen ehdotetaan aloitettavaksi tänä vuonna, mitä varten THL:n alaiselle vankiterveydenhuollon yksikölle ehdotetaan kertamenoihin lisäystä 421 000 euroa. Vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonta aiheuttaisi uusia tehtäviä Aluehallintovirastoille ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle, mitä varten ehdotetaan budjetoitavaksi määrärahoja yhteensä 3 htv:n palkkaamiseksi. Uuden henkilöstön rahoitus toteutettaisiin määrärahasiirroin puolustusministeriön, oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta. Vankiterveydenhuollon siirto aiheuttaa vuodesta 2016 alkaen pysyvää lisäkustannusta, johon on tarkoitus ehdottaa lisämäärärahaa 250 000 euroa.


2015 I lisätalousarvio 421 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään 421 000 euroa.

(21.) Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen (siirto momentille 33.02.05) -100
Siirto momentille 33.03.63 -82
Tuottavuusohjelmaan liittyvien vähennysten palautus (siirto momentille 33.02.05) -108
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -1 406
Sektoritutkimussäästö (HO) -1 500
Tasomuutos 2 126
Yhteensä -1 070

2014 talousarvio 1 070 000
2013 tilinpäätös 1 000

25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 17 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten tietojärjestelmien (KanTa, sisältäen sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät) strategiseen suunnitteluun sekä operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (STM, THL)

2) KanTaan liittyvien kansallisten määrittelyjen tekemiseen ja ylläpitoon (THL)

3) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti KanTa-palveluiden (kansallinen potilastietojen sähköinen arkistointipalvelu, reseptikeskus, kansallinen sosiaalihuollon arkistointipalvelu sekä kansalaisen omien sähköisten resepti- ja asiakastietojen katselupalvelu, potilaan tiedonhallintapalvelu ja lääkemääräysten kirjoituspalvelu) kehittämiseen (Kela)

4) valtionavustusten myöntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi (STM, THL)

5) järjestelmän kehittämisyhteistyön, käyttöönoton ja levittämisen koordinointiin (THL)

6) enintään 30 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategista ja operatiivista suunnittelua ja ohjausta, kansallisten määrittelyjen tekemistä ja ylläpitoa ja järjestelmän kehittämistä sekä käyttöönottoa varten enintään ohjelmakauden loppuun saakka.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta. Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on sähköisen asiakastietoarkiston rakentaminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen perustettu operatiivinen yksikkö koordinoi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien, kuten KanTa-hankkeen kansallisen määrittelytyön, ohjauksen, toimeenpanon ja kehittämisen, vastaavan työn sosiaalihuollon alueella sekä EU-tason yhteistyön (epSOS -hanke). Rahoituksen pääpaino siirtyy sosiaalihuollon sähköisen asiakastietojärjestelmän rakentamiseen tulevan lainsäädännön mukaisesti. Momentin määrärahaa on tarkoitus käyttää myös valtionavun maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sekä tarvittaessa muille tahoille sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden paikallisen ja alueellisen infrastruktuurin selkiyttämiseen ja tehostamiseen.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Sosiaali- ja terveysministeriö  
Strateginen suunnittelu ja ohjaus (STM) 600
Lainsäädännön aiheuttamat muutokset sekä uusien järjestelmäpalvelujen hankinnat 6 000
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  
Toimeenpanon operatiivinen johtaminen 2 300
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten määrittelyjen tekeminen ja ylläpito 4 430
Valtionavustukset paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi 4 000
Yhteensä 17 330

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 1 000
Yhteensä 1 000

2015 talousarvio 17 330 000
2014 talousarvio 16 330 000
2013 tilinpäätös 11 800 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentin määräraha on 17,3 milj. euroa, jota käytetään mm. uusien järjestelmäpalveluiden hankintaan, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten määrittelyjen tekemiseen sekä paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseen.

Tietojärjestelmähankkeiden eteneminen ja toimivien järjestelmien kehittäminen on ollut monin osin hidasta, ja hankkeet ovat vaatineet merkittäviä taloudellisia panostuksia. Onkin myönteistä, että sähköisen reseptin käyttöönotto on edennyt hyvin, ja se on nyt julkisella sektorilla jo lähes kattavasti käytössä. Myös yksityisellä sektorilla etenkin suuret toimijat käyttävät sähköistä reseptiä. Potilastiedon arkiston piirissä on noin 2 milj. eli 36 prosenttia kansalaisista.

Tietojärjestelmähankkeet ovat toistaiseksi painottuneet terveydenhuollon järjestelmien kehittämiseen, mutta jatkossa painopiste siirtyy vähitellen sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmien kehittämiseen. Tämä edellyttää mm. sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen yhdenmukaistamista.

Sote-uudistus merkitsee suuria muutoksia myös tietohallintoon, sillä rekisterinpitovastuu on tarkoitus siirtää sote-alueille, joiden tehtävänä on myös asiakas- ja potilastietojen käsittelyn yhteensovittaminen sekä alueellisen kokonaisarkkitehtuurin määrittely.

Valiokunta korostaa, että toimivat ja yhteentoimivat järjestelmät ovat edellytyksenä sosiaali- ja terveydenhuollon integraation onnistumiselle. Tietojärjestelmien ja tiedonkulun tulee palvella niin asiakkaita kuin työntekijöitä nykyistä merkittävästi paremmin, ja tietojärjestelmien avulla tulee myös saavuttaa kustannustehokkuutta. Olemassa olevaa tietoa on myös pystyttävä hyödyntämään laaja-alaisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä toimissa. Valiokunta korostaa valtakunnallisen ohjauksen ja koordinoinnin merkitystä ja toteaa, että myös ohjaavien viranomaisten vastuiden ja toimivaltuuksien tulee olla selkeitä ja johdonmukaisia.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 17 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten tietojärjestelmien (KanTa, sisältäen sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät) strategiseen suunnitteluun sekä operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (STM, THL)

2) KanTaan liittyvien kansallisten määrittelyjen tekemiseen ja ylläpitoon (THL)

3) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti KanTa-palveluiden (kansallinen potilastietojen sähköinen arkistointipalvelu, reseptikeskus, kansallinen sosiaalihuollon arkistointipalvelu sekä kansalaisen omien sähköisten resepti- ja asiakastietojen katselupalvelu, potilaan tiedonhallintapalvelu ja lääkemääräysten kirjoituspalvelu) kehittämiseen (Kela)

4) valtionavustusten myöntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi (STM, THL)

5) järjestelmän kehittämisyhteistyön, käyttöönoton ja levittämisen koordinointiin (THL)

6) enintään 30 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategista ja operatiivista suunnittelua ja ohjausta, kansallisten määrittelyjen tekemistä ja ylläpitoa ja järjestelmän kehittämistä sekä käyttöönottoa varten enintään ohjelmakauden loppuun saakka.

29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 20 094 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös lähialueyhteistyöhön käytettyjen ja kotimaasta hankittujen palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -806
Yhteensä -806

2015 talousarvio 20 094 000
2014 talousarvio 20 900 000
2013 tilinpäätös 19 106 003

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 18 959 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 1 135 000 euroa talousarvioesityksen 20 094 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.29.


2015 talousarvio 18 959 000
2014 talousarvio 20 900 000
2013 tilinpäätös 19 106 003

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 18 959 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös lähialueyhteistyöhön käytettyjen ja kotimaasta hankittujen palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 4 032 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten järjestöjen ja laitosten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.


2015 talousarvio 4 032 000
2014 talousarvio 4 322 000
2013 tilinpäätös 4 032 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 4 032 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten järjestöjen ja laitosten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.