Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot
              02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot
              05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot
              06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot
              (21.) Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät
              29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. HallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Luvun menot koostuvat sosiaali- ja terveysministeriön, työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten valtion mielisairaaloiden ja lastensuojeluyksiköiden toimintamenoista sekä eräistä muista menoista.

Pääluokkaperusteluissa on esitetty sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintapoliittiset tavoitteet. Lähtökohtana on poliittisen tason ohjaus, joka on linjattu hallitusohjelmassa. Toimintaa ohjaa lisäksi Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -asiakirja.

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Ministeriö määrittelee sosiaali- ja terveyspolitiikan suuntaviivat, valmistelee keskeiset uudistukset ja ohjaa niiden toteuttamista ja yhteensovittamista. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tavoitteena on tuottaa asiakkailleen kohtuullisessa ajassa oikeat, perustellut ja yhdenmukaiset päätökset. Valtion mielisairaalat tuottavat valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan hoito- ja tutkimuspalveluja. Valtion lastensuojeluyksiköiden tehtävänä on lastensuojelulain mukainen avo-, sijais- ja jälkihuolto.

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 353 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Toiminnallinen tehokkuus
 • — Kehitetään laskentatointa ja muuta seurantajärjestelmää Kieku-käyttöönoton yhteydessä.
 • — Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia merkittäviä ohjelmia ja muita hankkeita, kuten Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) ja Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (KanTa ja Tikesos).
 • — Osallistutaan kuntauudistuksen valmisteluun.
 • — Aloitetaan sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksen toimeenpano.
 • — Jatketaan terveydenhuoltolain toimeenpanoa ja arviointia.
 • — Valmistellaan ja toimeenpannaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lakiuudistusta.
 • — Jatketaan vanhuspalvelulain toimeenpanoa ja arviointia.
 • — Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä.
 • — Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
 • — Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
 • — Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
 • — Työtyytyväisyysindeksi on vähintään 3,6 (asteikolla 1—5) (v. 2014 toteutuma 3,59, v. 2013 toteutuma 3,47, v. 2011 toteutuma 3,5).
 • — Sairauspoissaoloja on enintään 8 pv/htv (v. 2013 toteutuma 8,4, v. 2012 toteutuma 8,6, v. 2011 toteutuma 11,2).

EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
talousarvio
2015
esitys
    
Johto ja erillisyksiköt6 0066 0874 572
Johdon tuki   
Hallinto- ja suunnitteluosasto15 15415 56314 348
Vakuutusosasto3 4593 5063 569
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto5 1655 2355 278
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto5 9506 0306 066
Työsuojeluosasto4 5094 5694 520
Yhteensä40 24340 99038 353

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot44 14044 86342 516
Bruttotulot3 8973 8734 163
Nettomenot40 24340 99038 353
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta7 807  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle8 594  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 23.01.02-150
Tuottavuusohjelman toteuttamiseen liittyvä vähennys-270
Valtuutettujen toimintamenot (siirto momentille 25.01.03)-1 650
Viranomaisradioverkko (VIRVE) pääkäyttäjän siirto momentilta 33.02.05 (1 htv)70
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-50
Palkkaliukumasäästö-65
Palkkausten tarkistukset168
Toimintamenojen lisäsäästö -467
Toimintamenojen tuottavuussäästö-204
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01)-2
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50)-4
Vuokramenojen indeksikorotus44
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-57
Yhteensä-2 637

2015 talousarvio38 353 000
2014 I lisätalousarvio-154 000
2014 talousarvio40 990 000
2013 tilinpäätös41 030 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 712 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 38 353 000 euroon nähden on 7 641 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 7 439 000 euroa (-27 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01 ja 294 000 euroa Suomen Geneven pysyvän edustuston terveysalan erityisasiantuntijan palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 24.01.01 sekä lisäyksenä 80 000 euroa siirtona momentilta 33.70.21 ja 12 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2015 talousarvio30 712 000
2014 III lisätalousarvio320 000
2014 I lisätalousarvio-154 000
2014 talousarvio40 990 000
2013 tilinpäätös41 030 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 712 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 19 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 125 000 euroa siirtona momentilta 32.01.21 Euroopan neuvoston ihmisoikeuspolitiikan ja ihmisoikeuksien kehittämisen osastolle palkattavan asiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin sekä vähennyksenä 82 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 Suomen Moskovan suurlähetystössä toimivan sosiaali- ja terveysalan erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin ja 24 000 euroa siirtona momentille 33.02.05 vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonnan uusiin tehtäviin.


2015 I lisätalousarvio19 000
2015 talousarvio30 712 000
2014 III lisätalousarvio320 000
2014 I lisätalousarvio-154 000
2014 talousarvio40 990 000
2013 tilinpäätös41 030 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 19 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 162 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 183 000 euroa valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista siirtona momentilta 23.01.01 ja vähennyksenä 345 000 euroa kalustehankinnoista siirtona momentille 23.01.01.


2015 IV lisätalousarvio-162 000
2015 I lisätalousarvio19 000
2015 talousarvio30 712 000
2014 tilinpäätös41 156 000
2013 tilinpäätös41 030 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 162 000 euroa.

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 2 245 000 euroa.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena edistäen kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu)259263271
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv)293295290
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Vireille tulleet valitusasiat9 3809 5009 500
Valitusten käsittelyaika (kk)7,07,06,0

Työn tuottavuus on laskettu seuraavien arvioiden mukaan: 8 500 päätöstä ja 30 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu 8 500 päätöksen ja 2 216 000 euron määrärahan mukaan.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet, eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset, ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Lautakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta, esimiesten johtamistaitoa ja työhyvinvointia seurataan määräajoin työtyytyväisyyskyselyin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-2
Palkkaliukumasäästö-4
Palkkausten tarkistukset11
Toimintamenojen tuottavuussäästö-11
Vuokramenojen indeksikorotus4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-3
Yhteensä-5

2015 talousarvio2 245 000
2014 talousarvio2 250 000
2013 tilinpäätös2 363 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 2 245 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 185 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu vireille tulleiden valitusasioiden kasvusta. Lautakunnassa otetaan vuonna 2016 käyttöön uusi sähköisen asianhallinnan järjestelmä. Järjestelmä tulee tehostamaan lautakunnan toimintaa ja ehkäisemään jatkossa lisämäärärahatarvetta, joka on seurausta muusta kuin työttömyystilanteen aiheuttamasta valitusasioiden määrän kasvusta.


2015 I lisätalousarvio185 000
2015 talousarvio2 245 000
2014 III lisätalousarvio55 000
2014 talousarvio2 250 000
2013 tilinpäätös2 363 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 185 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu vuoden aikana jatkuneesta vireille tulleiden valitusasioiden jatkuvasta kasvusta.


2015 IV lisätalousarvio300 000
2015 I lisätalousarvio185 000
2015 talousarvio2 245 000
2014 tilinpäätös2 305 000
2013 tilinpäätös2 363 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 4 539 000 euroa.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena kaikissa Kansaneläkelaitoksen käsittelemissä asioissa, opintotukea ja työttömyysturvaa lukuun ottamatta, edistäen kansalaisten oikeusturvaa toimeentuloa koskevissa asioissa tuottamalla mahdollisimman nopeasti oikeita, yhdenmukaisia ja oikeudenmukaisia päätöksiä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.

Toiminnallinen tuloksellisuus
 2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
    
Tuottavuus ja taloudellisuus   
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu)194200203
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv)403395400
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Vireille tulleet valitusasiat (lkm)20 91022 00022 000
Valitusten käsittelyaika (kk)8,37 6

Työn tuottavuus on laskettu arvioilla 23 000 ratkaisua ja 57,5 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu arvioilla 23 000 ratkaisua ja 4 539 000 euron määrärahalla.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle tehdyistä valituksista annetut päätökset ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lautakunnan toimintaa tehostetaan, työprosesseja kehitetään ja parannetaan edelleen. Lisäksi henkilöstön työtä kehitetään tehtävien vaatimustason sekä työn haasteellisuuden lisäämiseksi sekä uudistetaan lautakunnan henkilöstörakennetta uusien tehtävien mukaisiksi. Henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan edelleen työpaikkaselvityksen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Palkkaliukumasäästö-8
Palkkausten tarkistukset21
Toimintamenojen tuottavuussäästö-23
Vuokramenojen indeksikorotus6
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-6
Tasomuutos1
Yhteensä-9

2015 talousarvio4 539 000
2014 talousarvio4 548 000
2013 tilinpäätös4 524 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 4 539 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 271 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu vireille tulleiden valitusasioiden kasvusta. Lautakunnassa otetaan vuonna 2016 käyttöön uusi sähköisen asianhallinnan järjestelmä. Järjestelmä tulee tehostamaan lautakunnan toimintaa ja ehkäisemään jatkossa lisämäärärahatarvetta, joka on seurausta muusta kuin työttömyystilanteen aiheuttamasta valitusasioiden määrän kasvusta.


2015 I lisätalousarvio271 000
2015 talousarvio4 539 000
2014 III lisätalousarvio100 000
2014 talousarvio4 548 000
2013 tilinpäätös4 524 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 271 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu vuoden aikana jatkuneesta vireille tulleiden valitusasioiden jatkuvasta kasvusta.


2015 IV lisätalousarvio700 000
2015 I lisätalousarvio271 000
2015 talousarvio4 539 000
2014 tilinpäätös4 648 000
2013 tilinpäätös4 524 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 590 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa: Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) annetun lain mukaisesti.

Valtion mielisairaaloille asetettavat tulostavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2015.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevaa tieteellistä tutkimustyötä tehdään ja hyödynnetään jatkuvasti. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Hoitoa kehitetään siten, että pakkotoimia tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksia vastaavaa moniammatillista työskentelyä sekä työnjohtoa. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne

 2013
toteutuma
1 000 €
htv2014
arvio
1 000 €
htv2015
arvio
1 000 €
htv
       
Toimintamenomääräraha551560055905
Liiketaloudelliset suoritteet56 59182557 90481858 659814
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä109112811141
Yhteensä57 25183158 63282459 363820

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot57 25158 63259 363
Bruttotulot56 70058 03258 773
Nettomenot551600590
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta600  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle600  

Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
    
Niuvanniemen aikuisosastot183,1186,0188,0
Niuvanniemen nuoriso-osasto97,686,086,0
Vanhan Vaasan aikuisosastot196,8194,8200,8

Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
    
Niuvanniemen aikuisosastot360,09370373
Niuvanniemen nuoriso-osasto867,69850869
Vanhan Vaasan aikuisosastot363,53380,39372

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot55 72656 90457 659
— muut tuotot1 1091 1281 114
Tuotot yhteensä56 83558 03258 773
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset56 43957 48958 262
— osuus yhteiskustannuksista375451451
Kustannukset yhteensä56 81457 94058 713
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)219260
Kustannusvastaavuus, %100100100

Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
    
Hoitopotilaiden hoitovuorokausia141 471139 595141 571
Mielentilatutkimushoitovuorokausia4 5454 5454 742
Mielentilatutkimuksia787678
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä4 5324 5264 562
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia16110110
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia122
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Sisäisen erityistason täsmäkoulutusta lisätään.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Toimintamenojen lisäsäästö -7
Toimintamenojen tuottavuussäästö-3
Vuokramenojen indeksikorotus1
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-1
Yhteensä-10

2015 talousarvio590 000
2014 talousarvio600 000
2013 tilinpäätös551 252

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 590 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.

05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 031 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) koulukotien sekä vankilan perheosaston sisällölliseen kehittämiseen, toiminnan tukemiseen ja toimintaympäristön kehittämiseen

2) oppilashoitopaikka- ja koulupaikkakysynnän sekä vankilan perheosaston paikkakysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

3) alueellisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen kehittämiseen

4) koulukotien ja vankilan perheosaston yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen

5) koulukotioppilaille tarkoitetun kuukausirahan ja heidän vanhemmilleen tarkoitetun ateriakorvauksen maksamiseen.

Selvitysosa: Valtion koulukotien menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Koulukodeissa annettavan perusopetuksen ja muun opetustoimen piiriin kuuluvan toiminnan rahoitukseen sovelletaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) säädöksiä. Rahoitusjärjestelmä perustuu laskennallisiin yksikköhintoihin, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö määrää ja valtioneuvosto vahvistaa ennalta seuraavaa vuotta varten. Oppilaille ja heidän vanhemmilleen maksettavat korvaukset perustuvat lastensuojelulakiin (417/2007), -asetukseen (1010/1983) ja sosiaalihuoltolakiin (710/1982).

Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämin liiketaloudellisin perustein.

Valtion koulukodeille asetettavat tavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja koulukotien välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2015.

Vaikuttavuus

Valtion koulukotitoiminnan vaikuttavuutta lisätään hallinnollisen rakenteen konsernimaisuutta kehittämällä. Huume-, lääke- ja/tai alkoholiongelmista sekä mielenterveyden häiriöistä kärsivien lasten ja nuorten auttamiseen kiinnitetään koulukotitoiminnan kehittämisessä entistä enemmän huomiota. Voimavaroja suunnataan koulukotityön sisältöä, laatua, asiakaslähtöisyyttä ja tuloksellisuutta koskevaan tutkimus- ja kehittämistyöhön. Toiminnan laatua ja laatuajattelua kehitetään edelleen. Lasten ja nuorten psykososiaalista hoitoa kehitetään yhteistyössä lasten ja nuorten psykiatristen hoitoyksiköiden kanssa. Vankilan perheosastolla turvataan sijoitettujen lasten mahdollisuus turvallisiin varhaisen vuorovaikutuksen kokemuksiin sekä hyvään hoitoon ja huolenpitoon. Perheosaston työn vaikuttavuutta seurataan ja toimintaa kehitetään palvelujen ostajien eli kuntien muuttuvia tarpeita vastaavaksi.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Koulukodit toimivat tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakassuuntautuneesti ja niiden laatu ja kustannusvaikuttavuus paranee. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion koulukotien rahoitusrakenne

 2013
toteutuma
1 000 €
htv2014
varsinainen
talousarvio
1 000 €
htv2015
arvio
1 000 €
htv
       
Toimintamenomääräraha5485,55485,51 0315,5
Liiketaloudelliset suoritteet (sisältää opetushallituksen rahoitusosuuden)20 899331,622 374321,022 374321,0
Yhteensä21 447337,122 922326,523 405326,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot21 44722 92223 405
Bruttotulot20 89922 37422 374
Nettomenot5485481 031
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta548  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle548  

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon ulkopuolisena rahoituksena saatavat maatalousavustukset.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot19 63620 80420 804
— muut tuotot2 8763 1053 105
Tuotot yhteensä22 51223 90923 909
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot1 6131 5351 535
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset22 39623 92623 926
— osuus yhteiskustannuksista434407407
Kustannukset yhteensä22 83024 33324 333
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-318-424-424
Kustannusvastaavuus, %999898

Koulukotien maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan 100 % niiden kustannuksista. Koulukotien arvioidaan tuottavan maksullisina palveluina muun muassa seuraavat palvelut asiakkailleen:

Eräitä koulukotien maksullisen toiminnan asiakassuoritteita

 2013
toteutunut
2014
arvio
2015
arvio
    
   
Hoitovuorokausi 50 07151 50847 508
Hoitovuorokausi erityisessä huolenpidossa5 9905 2685 268
Koulupäivä27 59726 02426 024
Jälkihuoltovuorokausi7 0694 1874 187
Vankilan perheosasto   
Hoitovuorokausi2 6702 7002 700
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön jaksamista vahvistetaan säännöllisellä työnohjauksella ja tukemalla koulutukseen hakeutumista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Valtion koulukotien toimitilojen kehittämisestä aiheutuvat menot500
Toimintamenojen lisäsäästö -12
Toimintamenojen tuottavuussäästö-5
Vuokramenojen indeksikorotus1
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-1
Yhteensä483

2015 talousarvio1 031 000
2014 talousarvio548 000
2013 tilinpäätös548 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 031 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) koulukotien sekä vankilan perheosaston sisällölliseen kehittämiseen, toiminnan tukemiseen ja toimintaympäristön kehittämiseen

2) oppilashoitopaikka- ja koulupaikkakysynnän sekä vankilan perheosaston paikkakysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

3) alueellisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen kehittämiseen

4) koulukotien ja vankilan perheosaston yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen

5) koulukotioppilaille tarkoitetun kuukausirahan ja heidän vanhemmilleen tarkoitetun ateriakorvauksen maksamiseen.

06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään 421 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan tarve aiheutuu vankiterveydenhuollon siirron valmistelusta oikeusministeriön hallinnonalalta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle.

Vankiterveydenhuolto on tarkoitus siirtää Rikosseuraamuslaitoksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vastuulle. Siirto toteutettaisiin v. 2016 alusta ja sitä vastaavasti siirtyisi n. 16 milj. euron määräraha. Siirtoon valmistautuminen ehdotetaan aloitettavaksi tänä vuonna, mitä varten THL:n alaiselle vankiterveydenhuollon yksikölle ehdotetaan kertamenoihin lisäystä 421 000 euroa. Vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonta aiheuttaisi uusia tehtäviä Aluehallintovirastoille ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle, mitä varten ehdotetaan budjetoitavaksi määrärahoja yhteensä 3 htv:n palkkaamiseksi. Uuden henkilöstön rahoitus toteutettaisiin määrärahasiirroin puolustusministeriön, oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta. Vankiterveydenhuollon siirto aiheuttaa vuodesta 2016 alkaen pysyvää lisäkustannusta, johon on tarkoitus ehdottaa lisämäärärahaa 250 000 euroa.


2015 I lisätalousarvio421 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään 421 000 euroa.

(21.) Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen (siirto momentille 33.02.05)-100
Siirto momentille 33.03.63-82
Tuottavuusohjelmaan liittyvien vähennysten palautus (siirto momentille 33.02.05)-108
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-1 406
Sektoritutkimussäästö (HO)-1 500
Tasomuutos2 126
Yhteensä-1 070

2014 talousarvio1 070 000
2013 tilinpäätös1 000

25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 17 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten tietojärjestelmien (KanTa, sisältäen sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät) strategiseen suunnitteluun sekä operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (STM, THL)

2) KanTaan liittyvien kansallisten määrittelyjen tekemiseen ja ylläpitoon (THL)

3) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti KanTa-palveluiden (kansallinen potilastietojen sähköinen arkistointipalvelu, reseptikeskus, kansallinen sosiaalihuollon arkistointipalvelu sekä kansalaisen omien sähköisten resepti- ja asiakastietojen katselupalvelu, potilaan tiedonhallintapalvelu ja lääkemääräysten kirjoituspalvelu) kehittämiseen (Kela)

4) valtionavustusten myöntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi (STM, THL)

5) järjestelmän kehittämisyhteistyön, käyttöönoton ja levittämisen koordinointiin (THL)

6) enintään 30 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategista ja operatiivista suunnittelua ja ohjausta, kansallisten määrittelyjen tekemistä ja ylläpitoa ja järjestelmän kehittämistä sekä käyttöönottoa varten enintään ohjelmakauden loppuun saakka.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta. Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on sähköisen asiakastietoarkiston rakentaminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen perustettu operatiivinen yksikkö koordinoi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien, kuten KanTa-hankkeen kansallisen määrittelytyön, ohjauksen, toimeenpanon ja kehittämisen, vastaavan työn sosiaalihuollon alueella sekä EU-tason yhteistyön (epSOS -hanke). Rahoituksen pääpaino siirtyy sosiaalihuollon sähköisen asiakastietojärjestelmän rakentamiseen tulevan lainsäädännön mukaisesti. Momentin määrärahaa on tarkoitus käyttää myös valtionavun maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sekä tarvittaessa muille tahoille sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden paikallisen ja alueellisen infrastruktuurin selkiyttämiseen ja tehostamiseen.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Strateginen suunnittelu ja ohjaus (STM)600
Lainsäädännön aiheuttamat muutokset sekä uusien järjestelmäpalvelujen hankinnat6 000
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Toimeenpanon operatiivinen johtaminen2 300
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten määrittelyjen tekeminen ja ylläpito4 430
Valtionavustukset paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi4 000
Yhteensä17 330

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos1 000
Yhteensä1 000

2015 talousarvio17 330 000
2014 talousarvio16 330 000
2013 tilinpäätös11 800 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentin määräraha on 17,3 milj. euroa, jota käytetään mm. uusien järjestelmäpalveluiden hankintaan, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten määrittelyjen tekemiseen sekä paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseen.

Tietojärjestelmähankkeiden eteneminen ja toimivien järjestelmien kehittäminen on ollut monin osin hidasta, ja hankkeet ovat vaatineet merkittäviä taloudellisia panostuksia. Onkin myönteistä, että sähköisen reseptin käyttöönotto on edennyt hyvin, ja se on nyt julkisella sektorilla jo lähes kattavasti käytössä. Myös yksityisellä sektorilla etenkin suuret toimijat käyttävät sähköistä reseptiä. Potilastiedon arkiston piirissä on noin 2 milj. eli 36 prosenttia kansalaisista.

Tietojärjestelmähankkeet ovat toistaiseksi painottuneet terveydenhuollon järjestelmien kehittämiseen, mutta jatkossa painopiste siirtyy vähitellen sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmien kehittämiseen. Tämä edellyttää mm. sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen yhdenmukaistamista.

Sote-uudistus merkitsee suuria muutoksia myös tietohallintoon, sillä rekisterinpitovastuu on tarkoitus siirtää sote-alueille, joiden tehtävänä on myös asiakas- ja potilastietojen käsittelyn yhteensovittaminen sekä alueellisen kokonaisarkkitehtuurin määrittely.

Valiokunta korostaa, että toimivat ja yhteentoimivat järjestelmät ovat edellytyksenä sosiaali- ja terveydenhuollon integraation onnistumiselle. Tietojärjestelmien ja tiedonkulun tulee palvella niin asiakkaita kuin työntekijöitä nykyistä merkittävästi paremmin, ja tietojärjestelmien avulla tulee myös saavuttaa kustannustehokkuutta. Olemassa olevaa tietoa on myös pystyttävä hyödyntämään laaja-alaisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä toimissa. Valiokunta korostaa valtakunnallisen ohjauksen ja koordinoinnin merkitystä ja toteaa, että myös ohjaavien viranomaisten vastuiden ja toimivaltuuksien tulee olla selkeitä ja johdonmukaisia.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 17 330 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten tietojärjestelmien (KanTa, sisältäen sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät) strategiseen suunnitteluun sekä operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (STM, THL)

2) KanTaan liittyvien kansallisten määrittelyjen tekemiseen ja ylläpitoon (THL)

3) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti KanTa-palveluiden (kansallinen potilastietojen sähköinen arkistointipalvelu, reseptikeskus, kansallinen sosiaalihuollon arkistointipalvelu sekä kansalaisen omien sähköisten resepti- ja asiakastietojen katselupalvelu, potilaan tiedonhallintapalvelu ja lääkemääräysten kirjoituspalvelu) kehittämiseen (Kela)

4) valtionavustusten myöntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi (STM, THL)

5) järjestelmän kehittämisyhteistyön, käyttöönoton ja levittämisen koordinointiin (THL)

6) enintään 30 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien strategista ja operatiivista suunnittelua ja ohjausta, kansallisten määrittelyjen tekemistä ja ylläpitoa ja järjestelmän kehittämistä sekä käyttöönottoa varten enintään ohjelmakauden loppuun saakka.

29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 20 094 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös lähialueyhteistyöhön käytettyjen ja kotimaasta hankittujen palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Valtori (siirto momentille 28.01.29)-806
Yhteensä-806

2015 talousarvio20 094 000
2014 talousarvio20 900 000
2013 tilinpäätös19 106 003

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 18 959 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 1 135 000 euroa talousarvioesityksen 20 094 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.29.


2015 talousarvio18 959 000
2014 talousarvio20 900 000
2013 tilinpäätös19 106 003

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 18 959 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös lähialueyhteistyöhön käytettyjen ja kotimaasta hankittujen palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.

66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 4 032 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten järjestöjen ja laitosten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.


2015 talousarvio4 032 000
2014 talousarvio4 322 000
2013 tilinpäätös4 032 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 4 032 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten järjestöjen ja laitosten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.