Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
              01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
              03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
              (04.) Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot
              05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
              31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
              50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle
              51. Eräät merimiespalvelut
              95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 4 731 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) mukaisen korvauksen maksamiseen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajille

2) enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan projektihenkilöstön palkkaukseen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon

3) talous- ja velkaneuvojien kehittämiseen, koulutukseen ja materiaalin tuottamiseen sekä raportointijärjestelmään.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 83/2014). Sen mukaan yksityiset elinkeinon- ja ammatinharjoittajat voisivat hakeutua talous- ja velkaneuvontaan samalla tavoin kuin muutkin velkaongelmiin ajautuneet henkilöt.

Talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on helpottaa velallisen asemaa luottojen järjestelyssä sekä tukea velallisen elämänhallinnan paranemista ja ehkäistä syrjäytymistä.

Palveluiden järjestämisestä maksettava korvaus määrätään työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamien perusteiden mukaan siten, että se vastaa palvelun tuottamisesta aiheutuvia tarkoituksenmukaisia menoja. Korvaus maksetaan aluehallintoviraston kanssa sopimuksen tehneelle kunnalle tai muulle palveluntuottajalle. Jos kunta ei järjestä neuvontaa, aluehallintoviraston tulee järjestää neuvonta muulla tavoin, esim. ostopalveluna. Korvauksen maksatuksesta kunnille huolehtii Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja muulle palveluntuottajalle aluehallintovirasto.

Arvio resurssien jakautumisesta

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
    
Talous- ja velkaneuvonnan resurssit   
— Talous- ja velkaneuvojat (htv)132132137
— Avustajat (htv)262626
Valtion korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisen kuluista, %636055

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti toiminnalle seuraavan tulostavoitteen vuodelle 2015:

  • — Uusien asiakkaiden keskimääräinen jonotusaika on korkeintaan 60 päivää (toteutuma 2013: jonotusaikatavoitteen saavutti 77 % yksiköistä).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteisen erän poistuminen-500
Toiminnan laajentaminen yksityisiin elinkeinon- ja ammatinharjoittajiin220
Yhteensä-280

2015 talousarvio4 731 000
2014 talousarvio5 011 000
2013 tilinpäätös5 211 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Talous- ja velkaneuvonnalla on tärkeä rooli yhteiskunnasta syrjäytymiseen johtavan ongelmakierteen katkaisemisessa, velallisten elämänhallinnan parantamisessa ja ylivelkaisten kannustamisessa takaisin työelämään.

Talous- ja velkaneuvonnan määrärahaksi esitetään noin 4,7 milj. euroa, mikä on 280 000 euroa kuluvaa vuotta vähemmän.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävät ovat kuitenkin lisääntymässä merkittävästi. Sekä yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia että talous- ja velkaneuvonnasta annettua lakia on muutettu niin, että yksityiset elinkeinon- ja ammatinharjoittajat voivat ensi vuonna hakeutua talous- ja velkaneuvontaan elinkeinotoimintaansa kuuluvien velkojen järjestelemiseksi. Talous- ja velkaneuvonta saa siis kokonaan uuden asiakasryhmän, mikä todennäköisesti lisää sen asiakasmäärää huomattavasti.

Valiokunta pitää ehdotettuja lakimuutoksia tervetulleena uudistuksena. Sen avulla voidaan parantaa vaikeuksiin joutuneiden elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksia tervehdyttää taloudellista tilannettaan ja jatkaa elinkeinotoimintaansa. Valiokunta on kuitenkin huolissaan talous- ja velkaneuvontaan osoitettujen määrärahojen riittävyydestä. Talous- ja velkaneuvonta on jo ennestään ylikuormittunut ja sille annettavat uudet tehtävät, kuten esimerkiksi elinkeinotoiminnan jatkamiskelpoisuuden arvioiminen, edellyttävät uudenlaista asiantuntemusta.

Valiokunta pitää tärkeänä, että talous- ja velkaneuvonnan voimavarojen riittävyydestä, neuvonnan alueellisesta saatavuudesta sekä talous- ja velkaneuvojien riittävästä kouluttamisesta huolehditaan asianmukaisesti. Valiokunta katsoo, että uudistuksella tavoiteltavat hyödyt eivät saa jäädä toteutumatta puutteellisten resurssien johdosta.

Valiokunta lisää momentille 1 000 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 5 731 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) mukaisen korvauksen maksamiseen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajille

2) enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan projektihenkilöstön palkkaukseen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon

3) talous- ja velkaneuvojien kehittämiseen, koulutukseen ja materiaalin tuottamiseen sekä raportointijärjestelmään.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.