Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
              01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
              44. Alueellinen kuljetustuki
              45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen
              50. Palkkaturva
              51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
              64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 24 980 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) mukaisten avustusten maksamiseen

2) valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) mukaisten avustusten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2015 saa tehdä enintään 21 678 000 euron arvosta sitoumuksia.

Mikäli vuoden 2014 valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä päätöksiä enintään 15 000 000 eurolla vuonna 2015.

Selvitysosa: Perusteluina vuoden 2014 valtuuden käyttämättä jääneen osan siirtämiseksi vuodelle 2015 ovat erityisesti toimenpiteet äkillisten rakennemuutosten alueilla. Näillä alueilla ollaan aktivoimassa ja valmistelemassa hankkeita, joista osa toteutuu vasta vuoden 2015 puolella.

Momentin mukaisia avustuksia suunnataan pk-yritysten kansainvälistymistä, kasvua, uudistumista ja osaamista edistäviin hankkeisiin.

Momentin valtuudesta on tarkoitus käyttää

  • — 10 000 000 euroa pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen,
  • — 3 000 000 euroa äkillisen rakennemuutosten alueilla ja toimialoilla sekä
  • — 2 000 000 euroa pk-yritysten keksintöjen edistämiseen eli innovatiivisten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Momentin mukaisilla avustuksilla arvioidaan myötävaikutettavan 800 uuden työpaikan ja 90 uuden yrityksen syntymiseen.

Pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen suunnattavalla valtuudella parannetaan merkittävästi arviolta noin 300 pk-yrityksen valmiuksia aloittaa tai laajentaa kansainvälistä liiketoimintaa. Valtuudesta myönnetään avustuksia pk-yrityksille niiden kansainvälistymisvalmiuksia parantaviin hankkeisiin ja toimenpiteisiin.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 2015201620172018Yhteensä
vuodesta
2015 lähtien
      
Ennen vuotta 2015 tehdyt sitoumukset20 57312 8184 178400 37 969
Vuoden 2015 sitoumukset4 4078 2005 7003 37121 678
Menot yhteensä24 98021 0189 8783 77159 647

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Keksintötoiminta (siirto momentilta 32.20.41)750
Maksatusmäärärahojen tarkistukset-3 259
Pk-yritysten kansainvälistymisen edistämisen tuki3 500
V. 2014 2 LTA:n valtuuden lisäyksen maksatusmuutos1 400
Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (siirto momentilta 32.30.64)500
Säästöpäätös-7 150
Yhteensä-4 259

2015 talousarvio24 980 000
2014 II lisätalousarvio500 000
2014 talousarvio29 239 000
2013 tilinpäätös24 176 476

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Valtuus

Mikäli vuoden 2014 valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä enintään 25 000 000 eurolla vuonna 2015.

Selvitysosa: Päätösosan valtuuskohdan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan toisen kappaleen.

Valtuuskohdan muutos mahdollistaa avustusten myöntämisen 25 000 000 eurolla, joka vastaa arviota vuodelta 2014 käyttämättä jäävästä myöntämisvaltuudesta. Valtuutta arvioidaan siirtyvän vuodelle 2015 aiempaa enemmän 10 000 000 euroa johtuen vuoden 2014 toisessa lisätalousarviossa myönnetystä 7 000 000 euron lisävaltuudesta ja yritystukilain uudistamisesta sekä EU-rakennerahastojen ohjelmakauden vaihtumisesta johtuvista järjestelmämuutoksista, joiden seurauksena ELY-keskukset eivät ole voineet myöntää avustuksia.


2015 talousarvio24 980 000
2014 II lisätalousarvio500 000
2014 talousarvio29 239 000
2013 tilinpäätös24 176 476

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 24 980 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) mukaisten avustusten maksamiseen

2) valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) mukaisten avustusten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2015 saa tehdä enintään 21 678 000 euron arvosta sitoumuksia.

Mikäli vuoden 2014 valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä enintään 25 000 000 eurolla vuonna 2015.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 3 200 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2015 saa tehdä enintään 41 678 000 euron arvosta sitoumuksia.

Selvitysosa: Määrärahan 3 200 000 euron ja myöntämisvaltuuden 20 000 000 euron lisäys aiheutuu pääosin ennakoivan elinkeinorakenteen uudistamiseen ja rakennemuutosten hallintaan tarvittavasta lisäpanostuksesta. Työpaikkamenetysten uhkaamilla ja niistä kärsivillä alueilla lisävaltuutta käytetään kasvua ja uusia työpaikkoja luoviin lähinnä pk-yritysten kehittämisavustuksiin.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 3 200 000 euroa vuonna 2015, 7 200 000 euroa vuonna 2016, 6 000 000 euroa vuonna 2017 ja 3 600 000 euroa vuonna 2018.


2015 I lisätalousarvio3 200 000
2015 talousarvio24 980 000
2014 II lisätalousarvio500 000
2014 talousarvio29 239 000
2013 tilinpäätös24 176 476

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 3 200 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2015 saa tehdä enintään 41 678 000 euron arvosta sitoumuksia.