Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
              01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
              (02.) Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot
              (05.) Mittatekniikan keskuksen toimintamenot
              06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot
              (07.) Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot
              40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
              41. Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen
              42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen
              43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
              (44.) Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä
              (45.) Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu
              (46.) Laivanrakennuksen innovaatiotuki
              47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset
              48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
              49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan
              (50.) Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen
              80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
              82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
              83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
              87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle
              88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
              89. Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 098 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaavana tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla edistää elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä tukea yhteiskuntapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen, niiden tilinpidon ja kestävän käytön tutkimuksessa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Vaikuttavuus
  • — Kaivannaisteollisuus ja yhdyskuntien raaka-ainehuolto vahvistuvat osana elinvoimaista kestävän kehityksen taloutta.
  • — Kestävien energiaratkaisujen ja maankäytön suunnittelun edellytykset paranevat.
  • — Geotieto osana yhteiskunnan ja globaalien kehityshaasteiden ratkaisua.

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tulosalueiden osuus kustannuksista, %   
— mineraalivarat ja raaka-ainehuolto59,2 5757
— energiahuolto ja ympäristö20,12222
— maankäyttö ja rakentaminen20,72121
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Raportoidut kallioperän raaka-ainetutkimukset    
— malmipotentiaaliennusteet ja uudet tulkinnat, kpl-33
— muut raportit ja selvitetyt aiheet, kpl-2020
Turvevarojen kartoitus   
— kartoitettu suoala, km2285300300
— raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä, TWh685050
Alueelliset kiviainesselvitykset, kpl111
Pohjavesialueiden geologiset rakenneselvitykset, kpl171818
Merigeologinen kartoitus   
— kartoitettu pinta-ala, km2650500500
Julkaiseminen   
— vertaisarvioidut kansainväliset julkaisut, kpl525055
Palvelukyky ja laatu    
— sisäiset auditoinnit, kpl81010

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittämien

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys589575555
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)3,443,53,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio

2015
esitys
    
Bruttomenot52 29646 97445 098
Bruttotulot11 8989 0009 000
Nettomenot40 39837 97436 098
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 637  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 553  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio

2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot7 2216 5006 500
— muut tuotot90--
Tuotot yhteensä7 3116 5006 500
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset4 9684 6004 600
— osuus yhteiskustannuksista1 6581 4451 445
Kustannukset yhteensä6 6266 0456 045
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)685455455
Kustannusvastaavuus, % 110108108

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma)-942
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-127
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50)-20
Palkkaliukumasäästö-69
Palkkausten tarkistukset171
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-177
Toimintamenojen lisäsäästö -427
Toimintamenojen tuottavuussäästö-184
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)-98
Vuokramenojen indeksikorotus48
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-51
Yhteensä-1 876

2015 talousarvio36 098 000
2014 talousarvio37 974 000
2013 tilinpäätös39 314 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 110 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 12 000 euroa talousarvioesityksen 36 098 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio36 110 000
2014 talousarvio37 974 000
2013 tilinpäätös39 314 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 110 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.