Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10. Liikenneverkko
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
              01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot
              40. Ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilu
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
         50. Tutkimus
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

20. Liikenteen viranomaispalvelutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin. Trafin tehtävänä on muun muassa:

 • — liikenteen verotus-, rekisteröinti- ja tietopalvelutehtävät
 • — liikennejärjestelmän lupa- ja valvontatehtävät
 • — liikennealan koulutukseen ja tutkintojen järjestämiseen liittyvät tehtävät
 • — viraston toimialaan kuuluvat liikennemarkkinoihin liittyvät tehtävät
 • — liikenteen turvallisuuden edistämiseen ja liikenteen ympäristövaikutuksiin liittyvät tehtävät
 • — liikenteen viestintä- ja valistustehtävät
 • — liikennejärjestelmän toimivuuden varmistaminen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Lisäksi Liikenteen turvallisuusviraston tehtäviin oman toimialan osalta kuuluu muun muassa:

 • — liikennejärjestelmälle asetettujen tavoitteiden seuranta ja kehittäminen
 • — liikennejärjestelmän muutosten ennakointi
 • — liikennejärjestelmän kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn kehittäminen
 • — liikennejärjestelmän tietovarantojen kehittäminen ja ylläpitäminen

01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 594 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle vuodelle 2015 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa liikenteen toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhtenäisiä tavoitteita.

Tulostavoite2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA   
Liikennejärjestelmän turvallisuus ja ympäristö   
Turvallisuuden ja ympäristön tilakuvaToteutui, ympäristötilakuva kehitetty, turvallisuustilakuva käytössäTurvallisuus- ja ympäristötilakuva käytössäTilakuva on käytössä ja se on arvioitu
Vastuulliset toimintamallit (ammattiliikenne)Toteutui, mallit kehitetty ja kolme kokeilua tehtyMallit tuotteistettu ja otettu käyttöönMallia laajennettu uusiin yrityksiin
Vastuulliset valinnat (yksityiset) Toteutui, ajokäyttäytymisen palautejärjestelmäkokeilut (TrafiSafe) ja autovalintatyökalut valmiit TrafiSafe ja autovalintatyökalut käytössäTrafiSafen ja autovalintatyökalujen käyttö laajenee
Kansainvälisen vaikuttamisen tehostaminenToteutui, vaikuttamisprosessit on tunnistettu ja vaikuttamissuunnitelma on tehtyVaikuttamissuunnitelma toteutunutVaikuttamissuunnitelma toteutunut ja se on arvioitu
Palvelutaso   
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5) 3,4väh. 3,6väh. 3,6
Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1—5)3,4väh. 3,6väh. 3,6
    
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS   
Viranomaistehtävät   
Normien antaminen määräajassa, % 100100100
Lupien myöntäminen tavoiteajassa, %Ei toteutunut, 1/6 luparyhmästä ei toteutunut9090
Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman (VATU) ydintoimintoanalyysin (YTA) perusteella suunnitellut toimenpiteet YTA-toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisestiYTA-toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti
Valvonnan kehittäminen riskiperusteiseksiToteutui, riskiperusteinen menetelmä valvontaan kehitettyMenetelmän toimivuuden pilotointi, toimivuuden arviointi ja hyväksyminenMenetelmä käytössä
Ajoneuvojen katsastustoimintaa koskevan lain täytäntöönpano ja katsastustoiminnan valvonta sekä yksittäishyväksyntätehtävien järjestäminen Katsastustoimintaa koskevan lain täytäntöönpano on hoidettu ja katsastuksen laatua koskevat suorituskykymittarit on pilotoitu.Yksittäishyväksyntäpalvelujen saatavuus on turvattu ja yksittäishyväksynnän myöntäjää koskevat sopimukset tehty Katsastustoimintaa valvotaan ja lain vaikutuksia seurataan
Työn tuottavuuden kasvu, % -0,911
Kokonaistuottavuuden kasvu, % 2,022
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %)109101..108101..107
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %)136125..131118..125
Sähköiset palvelut ja asiointiToteutui, määrä ja käyttöaste lisääntynytMäärä ja käyttöaste lisääntynytMäärä ja käyttöaste lisääntynyt

Liikenteen turvallisuusviraston bruttomenot ovat noin 133,6 milj. euroa. Tästä maksullisen toiminnan tuloilla katetaan 85,0 milj. euroa ja 48,6 milj. euroa nettomäärärahalla. Nettomäärärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille 11.19.05 budjetoitua lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 11 100 000 euroa sekä momentille 11.19.07 budjetoitua katsastustoiminnan valvontamaksua vastaavat menot 7 329 000 euroa. Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 11 157 000 euroa. Keskeisimmät julkisoikeudelliset suoritteet tulonmuodostuksen kannalta ovat tieliikenteen ajoneuvojen rekisteröintiin ja liikenteeseen ottoon, ajokokeisiin, tutkintoihin ja ajokortteihin liittyvät suoritteet sekä erilaiset henkilöiden pätevyyteen liittyvät suoritteet.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma

2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot133 971135 972133 635
Bruttotulot89 69388 35985 041
Nettomenot44 27847 61348 594
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta16 767  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle15 051  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
Julkisoikeudelliset suoritteet79 79780 01975 824
— Liikennevälineiden rekisteröinti37 01835 27033 975
— Pätevyyksien rekisteröinti8 1889 2328 522
— Tutkinnot, luvat ja valvonta34 59135 51733 327
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)9 3238 3409 217
Tuotot yhteensä89 12088 35985 041
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
Julkisoikeudelliset suoritteet77 42981 30175 627
— Liikennevälineiden rekisteröinti32 42434 23130 675
— Pätevyyksien rekisteröinti7 7619 1899 159
— Tutkinnot, luvat ja valvonta37 24437 88135 793
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)8 4027 6448 612
Kustannukset yhteensä85 83188 94584 239
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)   
Julkisoikeudelliset suoritteet2 368-1 282197
— Liikennevälineiden rekisteröinti4 5941 0393 300
— Pätevyyksien rekisteröinti42743-637
— Tutkinnot, luvat ja valvonta-2 653-2 364-2 466
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)921696605
Kustannusvastaavuus yhteensä3 289-586802
    
Kustannusvastaavuus, %   
Julkisoikeudelliset suoritteet10398100
— Liikennevälineiden rekisteröinti114103111
— Pätevyyksien rekisteröinti10610093
— Tutkinnot, luvat ja valvonta939493
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)111109107
Kustannusvastaavuus, % yhteensä10499101

Veroluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Tuotot   
Lentoliikenteen valvontamaksu11 13911 10011 100
Katsastustoiminnan valvontamaksu-4 7857 329
Tuotot yhteensä11 13915 88518 429
    
Kustannukset   
Lentoliikenteen valvontamaksu12 34811 87411 870
Katsastustoiminnan valvontamaksu-4 7857 329
Kustannukset yhteensä12 34816 65919 199
    
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)   
Lenntoliikenteen valvontamaksu-1 209-774-770
Katsastustoiminnan valvontamaksu---
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä-1 209-774-770
    
Kustannusvastaavuus, %   
Lentoliikenteen valvontamaksu909394
Katsastustoiminnan valvontamaksu0100100
Kustannusvastaavuus, %909596

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Katsastutoiminnan valvontamaksun laskun johdosta tehtävä määrärahan tarkistus2 544
Tietojen avaamisen aiheuttamat tuottojen menetykset400
Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentilta 27.10.01)-10
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-1 560
Palkkaliukumasäästö-27
Palkkausten tarkistukset78
Toimintamenojen lisäsäästö -575
Toimintamenojen tuottavuussäästö-259
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50)-5
Vuokramenojen indeksikorotus23
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-72
Tasomuutos444
Yhteensä981

2015 talousarvio48 594 000
2014 talousarvio47 613 000
2013 tilinpäätös42 562 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 589 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 48 594 000 euroon nähden on 995 000 euroa, missä on otettu huomioon 990 000 euroa 1.1.2015 voimaan tulevan rikkidirektiivin valvonnan vaatimuksista ja 5 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.

Rikkidirektiivin valvontaa varten toteutettavien toimenpiteiden eli ns. valvonnan valmiuspaketin kokonaiskustannusten arvioidaan olevan yhteensä 2 milj. euroa vuosina 2014—2017. Kokonaiskustannuksiin sisältyy vuoden 2014 kolmannessa lisätalousarviossa rikkidirektiivin valvonnan toimenpiteiden käynnistämiseen myönnetty 600 000 euroa, johon kuuluu kahden lentokoneeseen sijoitettavan mobiililaitteiston ja tarvittavan ohjelmiston hankinta sekä järjestelmän toimintakuntoon saattaminen. Vuoden 2015 valmiuspaketti on kaksiosainen ja perustuu palveluhankintaan. Palvelu tuotetaan palveluntuottajan hankkimien ja majakoihin sijoitettavien kiinteiden monitorointilaitteistojen (3 kpl) avulla sekä rajavartioston ilmakalustoa hyväksikäyttäen. Tällöin palvelun hinnaksi muodostuu aloitusvuonna yhteensä 990 000 euroa. Vuosien 2016—2017 määrärahatarve on yhteensä 400 000 euroa.


2015 talousarvio49 589 000
2014 III lisätalousarvio600 000
2014 talousarvio47 613 000
2013 tilinpäätös42 562 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Ensi vuoden alussa Itämerellä tulee voimaan laivaliikennettä koskeva rikkidirektiivi, jonka valvontaa varten toteutettavien toimenpiteiden kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 2 milj. euroa vuosina 2014—2017. Jo vuoden 2014 kolmanteen lisätalousarvioon sisältyi 600 000 euron määräraha ilmakehän päästöjen seurantaan tarkoitettujen laitteiden (ns. nuuskijoiden) hankitaan. Tällainen laitteisto ilmoittaa, onko laivan pakokaasuissa liikaa rikkiä, jolloin tarkemmat valvontatoimet voidaan kohdistaa liikaa rikkiä päästäviin laivoihin, kun ne saapuvat satamaan. Myös majakoihin sijoitetaan kiinteitä monitorointilaitteita.

Valiokunta pitää valvonnan lisäämistä mm. Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta perusteltuna. On myös tärkeää, että rikkidirektiivin aiheuttamia lisäkustannuksia pyritään kompensoimaan alentamalla väylämaksuja ja poistamalla ratavero osittain vuosiksi 2015—2017. Myös vielä käyttämättä olevaa alusinvestointien ympäristötukea voidaan käyttää mm. rikkidirektiivistä johtuvien elinkeinoelämän kilpailukykyyn kohdistuvien negatiivisten vaikutusten lieventämiseksi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 589 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 243 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 24.01.01 Suomen Lontoon suurlähetystössä toimivan merenkulun erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin.


2015 I lisätalousarvio-243 000
2015 talousarvio49 589 000
2014 III lisätalousarvio600 000
2014 talousarvio47 613 000
2013 tilinpäätös42 562 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 243 000 euroa.

40. Ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilu (siirtomääräraha 2 v)

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta annetun lain mukaisen avustuksen maksamiseen uuden henkilöauton hankintaa varten.

Selvitysosa: Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesityksen täydentävään esitykseen liittyvän esityksen laiksi ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta. Esityksen mukainen määräaikainen ajoneuvojen romutuspalkkio-ohjelma ehdotetaan toteutettavaksi Suomessa ajalla 1.7.—31.12.2015.

Romutuspalkkioon on oikeutettu uuden auton ostaja, joka vie vähintään 10 vuotta vanhan autonsa romutettavaksi lailliseen kierrätyspisteeseen. Ostaja saisi 1 000 euron hyvityksen uuden, vähäpäästöisen auton oston yhteydessä (CO2-päästöt enintään 120 g/km). Romutuspalkkio koostuisi valtionosuutena maksettavasta 1 000 euron avustuksesta sekä autoalan maksamasta vapaaehtoisesta palkkiosta. Romutuspalkkio maksettaisiin yhdestä autosta vain kerran ja vain luonnolliselle henkilölle. Hyvityksen kohteena olevista autoista maksettaisiin normaalisti niihin kohdistuva autovero.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaisi romutuspalkkion myöntämisestä ja valvonnasta.

Kokeilun tavoitteena on edistää autokannan uudistumista ja samalla vähentää ajoneuvoliikenteestä aiheutuvia päästöjä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Uudet autot ovat romutettavia autoja huomattavasti vähäpäästöisempiä ja myös liikenneturvallisuuden kannalta paremmin varusteltuja.

Kokeilun arvioidaan lisäävän uusien autojen myyntiä noin 3 000 autolla.

Romutuspalkkio-ohjelmalle tulee saada komission hyväksyntä ennen sen käynnistämistä.


2015 talousarvio3 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Täydentävään talousarvioesitykseen sisältyy uusi momentti, jolle ehdotetaan 3 milj. euron määrärahaa ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta annetun lain mukaisen avustuksen maksamiseen uuden vähäpäästöisen auton hankintaa varten (LiVM 26/2014 vp — HE 251/2014 vp). Kyseessä on määräaikainen romutuspalkkio-ohjelma, joka toteutetaan 1.7.—31.12.2015.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan laki mahdollistaa avustuksen myöntämisen CO2-rajoitteen lisäksi myös silloin, kun auton käyttövoimana on joko kokonaan tai toisena käyttövoimana jokin laissa mainittu polttoaine eli korkeaseosetanoli, sähkö tai metaanista koostuva polttoaine. Kokeilun arvioidaan lisäävän uusien vähäpäästöisten autojen myyntiä noin 3 000 autolla.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta annetun lain mukaisen avustuksen maksamiseen uuden henkilöauton hankintaa varten.

 

III lisätalousarvioesitys HE 19/2015 vp (17.9.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.

Selvitysosa: Ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta säädetään laissa ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta (1212/2014). Kyse on määräaikaisesta romutuspalkkio-ohjelmasta, joka toteutetaan 1.7.—31.12.2015. Romutuspalkkio koostuu valtionosuutena maksettavasta 1 000 euron avustuksesta sekä autoalan maksamasta vapaaehtoisesta palkkiosta. Kokeilu on ollut käynnissä noin kaksi kuukautta, jonka aikana autoalalla on ollut kirjattuja palkkioon oikeuttavia kohteita 2 900 kappaletta. Momentin määräraha on mitoitettu 3 000 ajoneuvon määrälle. Lisämääräraha mahdollistaa palkkion maksamisen 8 000 ajoneuvolle. Kokeilulle asetettujen autokannan uudistamis-, ympäristö- ja liikenneturvallisuustavoitteiden lisäksi on otettava huomioon liikenteen digitalisaation ja automaattiautojen potentiaali uudelle liiketoiminnalle ja liikenteen haittavaikutusten vähentämisessä. Kokeilun läpiviennin ja vaikutusarvioinnin kannalta on tärkeää, että kokeilu voidaan toteuttaa laissa säädetyn aikataulun mukaisesti.


2015 III lisätalousarvio5 000 000
2015 talousarvio3 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 10/2015 vp (9.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.