Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta

Talousarvioesitys 2015

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 719 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) koko hallintoa koskeviin hallinnon kehittämishankkeisiin, josta kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (PARAS-hanke) enintään 435 000 euroa ja

3) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot ja

2) Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT -lautakunnan) tulot.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa talousarvioesityksen valmisteluun liittyen toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Tehokas ja laadukas talouspolitiikan valmistelu. Talouspolitiikan valmistelun suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti. Malliprojektin tulosten hyödyntäminen vaihtoehtoisten kehityssuuntien ja toimenpiteiden erittelyssä ja analysoinnissa. Yhteistyön tiivistäminen muiden toimijoiden kanssa (mm. VATT). Talousarvio- ja kehysprosessin tietoteknisen kehittämisen ja integroimisen hanke.
Hallintopolitiikan valmistelu siten, että se edistää verkostoitunutta ja tuloksellista julkista hallintoa sekä Suomen edelläkävijyyttä julkisen hallinnon ja palvelujen kehittäjänä. Hallintopolitiikan valmistelun suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Valmistelussa otetaan huomioon eduskunnan kannanotot sille annettavaan selvitykseen alue- ja paikallishallinnon kehittämistarpeista sekä hyödynnetään OECD:n Suomen hallinnon kokonaisarvioinnista saatua tietoa.
Hallinnonalan virastoissa yhteinen toimintakulttuuri, menettelyt ja käytännöt. Hyvän hallinnon työskentelytapojen vakiinnuttaminen hallinnonalan virastojen ohjauksessa. Yhteiset menettelyt ja käytännöt suunnittelu-, tulostavoite- ja seuranta-asiakirjoissa.
Hallinnonalan tuottavuuden parantuminen. Tuottavuusohjelman toimeenpano. Tulosohjaus.
Hallinnonalan ohjauksen tehokkuus ja laatu. Hallinnonalan ohjauksen suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti. Hallintoyksikön ja osastojen välisen vastuunjaon selkeyttäminen. Hallinnonalan virastojen ohjauksen yhtenäistäminen. Ohjauksen kehittäminen: johtamis- ja ohjausosaamista, näkemystä ohjattavien toimialojen kehittymisestä sekä kehitysvaihtoehdoista ja haasteista. Ohjauksen keskittyminen virastojen substanssiin, valtiokonsernin strategisiin hankkeisiin ja tuottavuuden parantamiseen. Uusimuotoisen talousarviorakenteen vakiinnuttaminen. Käyttöönotetun suunnittelujärjestelmän vakiinnuttaminen ohjausvälineeksi. Yhteistyö hallinnonalan virastojen kanssa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa valtiovarainministeriön henkilöstöpolitiikkaa sekä toimintatapojen ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Valtiovarainministeriö toimeenpanee ja seuraa laatimaansa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen alueita suunnitelmassa ovat

  • rekrytointi ja perehdyttäminen
  • työssä kehittyminen ja uralla eteneminen
  • työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen
  • arvojen mukainen johtaminen ja toiminta
  • moniarvoisuus ja häirinnän ehkäiseminen
  • sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä.

Valtiovarainministeriön tasa-arvotyöryhmä arvioi suunnitelman toteutumista vuosittain sekä päivittää sitä tarvittaessa.

Henkilötyövuosien kehitys 2008
toteutuma
2009
arvio
2010
tavoite
       
  385 376 361

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2008
toteutuma
2009
varsinainen
talousarvio
2010
esitys
       
Bruttomenot 36 116 33 806 33 929
Bruttotulot 1 155 220 210
Nettomenot 34 961 33 586 33 719
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 899    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 370    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 119 000 euroa) -40
VaEL-maksun muutokset 2005—2010 46
Siirto momentilta 26.01.01 300
Tuottavuustoimet (-5 htv) -110
Tuottavuustoimet, siirto momentille 28.10.01 (-10 htv) -220
Tasokorotus 157
Yhteensä 133

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 10 henkilötyövuoden ja 220 000 euron tuottavuusvähennykset, jotka vastaavasti lisätään tuottavuusohjelman lievennykseksi verohallinnon henkilötyövuosimäärään ja määrärahaan.


2010 talousarvio 33 719 000
2009 lisätalousarvio
2009 talousarvio 33 586 000
2008 tilinpäätös 34 432 000