Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
              03. Autovero
              05. Varainsiirtovero
              06. Arpajaisvero
              07. Ajoneuvovero
              08. Jätevero
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 993 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 5 %—50 % välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella. Autoveron tasoa on tarkistettu vuoden 2012 huhtikuussa keskimääräisen CO2-tason alenemisen tuottovaikutuksen kompensoimiseksi ja ympäristöohjauksen tehostamiseksi.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suurin merkitys. Uusia henkilöautoja ennakoidaan verotettavan noin 102 000 kpl vuonna 2014. Vuonna 2015 uusien autojen hankinnan oletetaan kasvavan vuodesta 2014 muutamalla tuhannella kappaleella.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

 20132014 ennuste2015 ennuste
 kplkeskim.
vero, euroa
kplkeskim.
vero, euroa
kplkeskim.
vero, euroa
       
Uudet henkilöautot100 2507 295102 0007 200106 0007 200
Käytetyt henkilöautot20 7475 47621 0005 50022 0005 500
Uudet pakettiautot10 1856 09910 0006 10013 5006 100

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2013 oli 132,4 g/km. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2008 lähtien. Laskun arvioidaan jatkuvan edelleen noin 3—4 % vuosivauhtia.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

 2013
tilinpäätös
2014
talousarvio
2015
ennuste
    
Uudet ajoneuvot812817865
Käytetyt ajoneuvot120123128
Yhteensä932940993

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Jos uusien henkilöautojen kysyntä poikkeaa ennustetusta 10 000 kappaleella, tämä vaikuttaisi verotuottoon noin 80 milj. eurolla.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen autoverolain muuttamisesta. Esityksen mukaan taksien ja muuttoautojen verotuet poistetaan vuoden 2015 alusta. Poistettavien verotukien laskennallinen määrä vuonna 2013 oli noin 39 milj. euroa.

Autoveron verotukien yhteismääräksi arvioidaan noin 103 milj. euroa vuonna 2015.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

 2013
tilinpäätös
2014
ennuste
2015
ennuste
    
Muuttoautojen verotuki15158
Taksien verotuki24241
Invalidien verotuki555
Pelastusautojen, sairasautojen, invataksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet898989
Yhteensä133133103

2015 talousarvio993 000 000
2014 II lisätalousarvio-57 000 000
2014 talousarvio997 000 000
2013 tilinpäätös932 471 558

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 993 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Momentilta vähennetään 105 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu siirtymisestä uuteen ennustemenetelmään, jossa uusien autojen hiilidioksidipäästötasot ennakoidaan aiempaa tarkemmin. Viime vuosina koetun hiilidioksidipäästötasojen alenemisen ennakoidaan jatkuvan, minkä seurauksena myös keskimääräinen veroprosentti alenee. Vuoden 2015 tammi—toukokuun verokertymätiedot ovat yhdenmukaisia uudistetun ennustemallin tulosten kanssa. Uusia henkilöautoja ennakoidaan verotettavan noin 104 000 kpl vuonna 2015.


2015 II lisätalousarvio-105 000 000
2015 talousarvio993 000 000
2014 tilinpäätös917 993 352
2013 tilinpäätös932 471 558

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Momentilta vähennetään 105 000 000 euroa.

05. Varainsiirtovero

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 614 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu varainsiirtoverolakiin (931/1996). Vuonna 2015 varainsiirtoveron määrä on 4 % kiinteistöjen kauppahinnasta. Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 2 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Muiden kuin asunto- tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Varainsiirtoveron tuotosta suurin osa kertyy asunto- ja kiinteistökaupasta. Varainsiirtoveron tuotto vaihtelee vuosittain huomattavasti johtuen muun muassa veron piiriin kuuluvien yritysjärjestelyjen määrän vaihtelusta samoin kuin asunto- ja kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluista. Talousarvioesityksessä on käytetty oletusta, että vuonna 2015 asunto-osakekaupan arvo nousisi 7,9 % ja kiinteistökaupan arvo nousisi 6,5 %. Varainsiirtovero tulee suorittaa 2—6 kuukauden kuluessa, uusien asunto-osakkeiden tapauksessa tätäkin myöhemmin, minkä johdosta asunto- ja kiinteistökaupassa tapahtuvat muutokset näkyvät varainsiirtoveron kertymässä jopa vuoden viiveellä.

Varainsiirtoveroon kohdistuu 12 verotukea, joista neljälle pystytään laskemaan arvo. Merkittävimmät varainsiirtoverotuksen verotuet ovat ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta ja se, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien kauppa ei kuulu varainsiirtoveron piiriin.

Varainsiirtoverotuksen merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

 201320142015
    
Ensiasunnon luovutuksen varainsiirtoverovapaus959595
Julkisesti listatun arvopaperin varainsiirtoverovapaus2 0002 0002 000
Muut444
Yhteensä2 0992 0992 099

2015 talousarvio614 000 000
2014 II lisätalousarvio80 000 000
2014 talousarvio581 000 000
2013 tilinpäätös586 394 998

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 614 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 19/2015 vp (17.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 50 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu vuoden 2015 kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloennusteesta. Tuloarvion korottamisen taustalla on muutama poikkeuksellisen suuri touko—heinäkuussa toteutunut kiinteistökauppa.


2015 III lisätalousarvio50 000 000
2015 talousarvio614 000 000
2014 tilinpäätös702 163 570
2013 tilinpäätös586 394 998

 

Eduskunnan kirjelmä EK 10/2015 vp (9.10.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 50 000 000 euroa.

06. Arpajaisvero

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 225 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu arpajaisverolakiin (552/1992). Vero on 12 % yksinoikeudella toimeenpantujen arpajaisten ja totopelien tuotosta. Vero kertyy lähes kokonaan yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisista, joista vero kerätään rahapanosten ja maksettujen voittojen erotuksesta.


2015 talousarvio225 000 000
2014 talousarvio235 000 000
2013 tilinpäätös214 951 622

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 225 000 000 euroa.

07. Ajoneuvovero

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 957 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu ajoneuvoverosta annettuun lakiin (1281/2003). Veron päivää kohden kannettava määrä on perusveron osuus lisättynä käyttövoimaveron osuudella.

Perusveroa kannetaan henkilö- ja pakettiautoista. Perusvero on määräytynyt vuoden 2011 maaliskuusta alkaen ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Jos hiilidioksidipäästön määrästä ei ole merkintää ajoneuvorekisterissä, vero perustuu ajoneuvon suurimpaan sallittuun kokonaismassaan. Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä.

Perusveron verotaulukkoja tarkistettiin vuoden 2013 alusta lukien ympäristöohjauksen tehostamiseksi vuonna 2011 päätetyn mukaisesti.

Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. Käyttövoimaveron tarkoituksena on tasata eri polttoaineiden tai käyttövoiman toisistaan poikkeavasta verotuksesta johtuvaa vuoden aikana maksettavaksi tulevaa verojen määrää niissä ajoneuvoryhmissä, joissa on muita kuin bensiinikäyttöisiä ajoneuvoja. Tämä koskee lähinnä henkilöautoja. Nykyisin käyttövoimavero on mitoitettu ottaen huomioon dieselöljyn moottoribensiiniä alempi verotus. Koska käyttövoimavero on kiinteä ja polttoaineverotus taas riippuu ajoneuvokohtaisesta polttoainekulutuksesta ja ajosuoritteesta, verorasituksen tasaus toteutuu tarkasti vain tietyillä keskimääräisyyksiin perustuvilla oletuksilla. Muiden ajoneuvojen kuin henkilöautojen käyttövoimaverolla on lähinnä fiskaaliset tavoitteet.

Ajoneuvoveron kertymän jakautuminen perusveroon ja käyttövoimaveroon ajoneuvolajeittain (milj. euroa)

 2013
tilinpäätös
2014
talousarvio
2015
esitys
    
Perusvero   
— henkilöautot414416487
— pakettiautot828396
— kuorma-autot---
Käyttövoimavero   
— henkilöautot231233233
— pakettiautot828383
— kuorma-autot575858
Yhteensä866873957

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen ajoneuvoveron korottamisesta. Paketti- ja henkilöautojen perusveroa korotetaan vuoden 2015 alusta 180 milj. eurolla. Myös verotaulukkoa tarkistetaan tässä yhteydessä päästöohjauksen tehostamiseksi.

Ajoneuvoverotuksen merkittävimmät verotuet ovat invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta ja eräiden ajoneuvoryhmien vapautus ajoneuvoverosta. Näiden verotukien yhteismääräksi arvioidaan 7 milj. euroa.


2015 talousarvio957 000 000
2014 I lisätalousarvio41 000 000
2014 talousarvio832 000 000
2013 tilinpäätös866 179 995

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 957 000 000 euroa.

08. Jätevero

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 64 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu jäteverolakiin (1126/2010). Lakia uudistettiin vuoden 2011 alusta alkaen. Muutoksen yhteydessä jäteveron veropohjaa laajennettiin koskemaan yleisten kaatopaikkojen lisäksi myös yksityisiä kaatopaikkoja ja veroa korotettiin 30 eurosta 40 euroon jätetonnilta. Samassa yhteydessä päätettiin jäteveron korottamisesta 50 euroon jätetonnilta vuonna 2013. Verotuottoa vastaava summa on lisätty kuntien valtionosuuksiin.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen jäteverolain muuttamisesta. Esityksen mukaisen veronkorotuksen seurauksena jäteveron tuoton arvioidaan kasvavan vuositasolla noin 5 milj. euroa. Tämän korotuksen tuottoa ei kuitenkaan ohjata kunnille valtionosuuksien kautta.


2015 talousarvio64 000 000
2014 talousarvio70 000 000
2013 tilinpäätös55 887 185

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 64 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Momentilta vähennetään 22 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu vuoden 2015 tammi—toukokuun kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloarviosta.


2015 II lisätalousarvio-22 000 000
2015 talousarvio64 000 000
2014 tilinpäätös43 953 564
2013 tilinpäätös55 887 185

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Momentilta vähennetään 22 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 19/2015 vp (17.9.2015)

Momentilta vähennetään 9 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu vuoden 2015 tammi—heinäkuun kertymätietojen pohjalta päivitetystä tuloarviosta.


2015 III lisätalousarvio-9 000 000
2015 II lisätalousarvio-22 000 000
2015 talousarvio64 000 000
2014 tilinpäätös43 953 564
2013 tilinpäätös55 887 185

 

Eduskunnan kirjelmä EK 10/2015 vp (9.10.2015)

Momentilta vähennetään 9 000 000 euroa.