Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
         10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
              20. Ympäristövahinkojen torjunta
              21. Eräät luonnonsuojelun menot
              22. Eräät ympäristömenot
              52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen
              63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot
              64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin
              65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto
              66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              70. Alusinvestoinnit
         20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

20. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) öljy- ja muiden ympäristövahinkojen torjunnan järjestämisestä, alusten torjuntavalmiuden ylläpidosta, torjuntakaluston hankinnoista ja torjuntatoimenpiteistä sekä ympäristövahingon torjuntaan välittömästi liittyvistä tutkimuksista aiheutuviin menoihin

2) ympäristövahinkojen torjunnan kansainvälisestä yhteistyöstä, koulutus- ja kehittämistoiminnasta ja oikeudenkäynneistä aiheutuviin menoihin, öljyntorjuntavarastojen vuokriin ja sivutoimisten varastonhoitajien ja torjuntatöihin osallistuvien palkkioihin

3) menoihin, jotka aiheutuvat toimivaltaiselle viranomaiselle siitä, että laittomasti tehtyjä kansainvälisiä jätesiirtoja joudutaan palauttamaan, eikä kaikkia kustannuksia aina saada heti perityksi aiheuttajalta.

Torjuntakaluston hankintamenot budjetoidaan sitoumusperusteisina.

Selvitysosa: Menot, jotka aiheutuvat laittomien kansainvälisten jätesiirtojen palauttamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle, peritään takaisin jätteen viejältä ja tuloutetaan momentille 12.35.99.

Korvaukset öljysuojarahastosta ja vahinkojen aiheuttajilta tuloutetaan momentille 12.35.10. Korotetun öljysuojamaksun perimistä on jatkettu vuosille 2013—2015.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos200
Yhteensä200

2015 talousarvio5 400 000
2014 talousarvio5 200 000
2013 tilinpäätös4 969 809

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Suomen ympäristövahinkojen torjuntavalmiutta on kehitetty valiokunnan mielestä määrätietoisesti vastaamaan merikuljetusten määrän ja meriliikenteen kasvun tuomia haasteita. Uudet ja rakenteilla olevat monitoimialukset öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan ovat merivoimien Louhi, Rajavartiolaitoksen Turva, Liikenneviraston jäänmurtaja, Kemin satamamurtaja sekä yhteysalukset Stella ja Otava. Lisäksi merivoimien alus Halli on peruskorjattu ja Hylje peruskorjataan. Suomen ympäristökeskuksen johtamaan torjuntalaivastoon kuuluu 19 alusta, ja lisäksi kapasiteetin mitoituksessa otetaan huomioon myös kansainvälinen yhteistyö.

Merenkulun ohjausjärjestelmät ovat kehittyneet siten, että riski merellisen öljy- tai kemikaalivahingon sattumiselle on pysynyt lähes ennallaan kasvaneesta meriliikenteen volyymistä ja aluskoosta huolimatta. Toisaalta kuitenkin ”läheltä piti” -tapahtumia kirjataan runsaasti. Merkittävin uhka öljypäästölle aiheutuu edelleen Venäjän öljyterminaalin kuljetuksista, tankkereiden vuotuinen kuljetusvolyymi on noin 160 milj. tonnia.

Valiokunta toteaa valtiontalouden tarkastusviraston tavoin, että riittävä harjoittelu on oleellinen osa ympäristövahinkojen torjuntaa. Huomioon on näin ollen otettava, että torjunta-alusten lukumäärän kasvaessa myös valmius-, käyttö- ja ylläpitokulut kasvavat.

Valiokunta kiinnittää huomiota lisäksi Liikenneviraston rakenteilla olevan jäänmurtajan mahdolliseen myyntiin. Kiinteiden torjuntavarusteiden osuus laivan hinnasta on noin 5 milj. euroa. Vuoden 2016 kehykseen sisältyy myös 1,5 milj. euroa siirrettävien, jääolosuhteissa toimivien keräilylaitteiden eli niin sanottujen jääharjojen hankintaan. Valiokunta korostaa, että mahdollista myyntiä harkittaessa tulee ottaa huomioon myös vaikutukset Suomen öljyntorjuntavalmiuteen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) öljy- ja muiden ympäristövahinkojen torjunnan järjestämisestä, alusten torjuntavalmiuden ylläpidosta, torjuntakaluston hankinnoista ja torjuntatoimenpiteistä sekä ympäristövahingon torjuntaan välittömästi liittyvistä tutkimuksista aiheutuviin menoihin

2) ympäristövahinkojen torjunnan kansainvälisestä yhteistyöstä, koulutus- ja kehittämistoiminnasta ja oikeudenkäynneistä aiheutuviin menoihin, öljyntorjuntavarastojen vuokriin ja sivutoimisten varastonhoitajien ja torjuntatöihin osallistuvien palkkioihin

3) menoihin, jotka aiheutuvat toimivaltaiselle viranomaiselle siitä, että laittomasti tehtyjä kansainvälisiä jätesiirtoja joudutaan palauttamaan, eikä kaikkia kustannuksia aina saada heti perityksi aiheuttajalta.

Torjuntakaluston hankintamenot budjetoidaan sitoumusperusteisina.