Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              22. Eräät ympäristömenot
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              70. Alusinvestoinnit
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

20. Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) öljy- ja muiden ympäristövahinkojen torjunnan järjestämisestä, alusten torjuntavalmiuden ylläpidosta, torjuntakaluston hankinnoista ja torjuntatoimenpiteistä sekä ympäristövahingon torjuntaan välittömästi liittyvistä tutkimuksista aiheutuviin menoihin

2) ympäristövahinkojen torjunnan kansainvälisestä yhteistyöstä, koulutus- ja kehittämistoiminnasta ja oikeudenkäynneistä aiheutuviin menoihin, öljyntorjuntavarastojen vuokriin ja sivutoimisten varastonhoitajien ja torjuntatöihin osallistuvien palkkioihin

3) menoihin, jotka aiheutuvat toimivaltaiselle viranomaiselle siitä, että laittomasti tehtyjä kansainvälisiä jätesiirtoja joudutaan palauttamaan, eikä kaikkia kustannuksia aina saada heti perityksi aiheuttajalta.

Torjuntakaluston hankintamenot budjetoidaan sitoumusperusteisina.

Selvitysosa:Menot, jotka aiheutuvat laittomien kansainvälisten jätesiirtojen palauttamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle, peritään takaisin jätteen viejältä ja tuloutetaan momentille 12.35.99.

Korvaukset öljysuojarahastosta ja vahinkojen aiheuttajilta tuloutetaan momentille 12.35.10. Korotetun öljysuojamaksun perimistä on jatkettu vuosille 2013—2015.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 200
Yhteensä 200

2015 talousarvio 5 400 000
2014 talousarvio 5 200 000
2013 tilinpäätös 4 969 809

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Suomen ympäristövahinkojen torjuntavalmiutta on kehitetty valiokunnan mielestä määrätietoisesti vastaamaan merikuljetusten määrän ja meriliikenteen kasvun tuomia haasteita. Uudet ja rakenteilla olevat monitoimialukset öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan ovat merivoimien Louhi, Rajavartiolaitoksen Turva, Liikenneviraston jäänmurtaja, Kemin satamamurtaja sekä yhteysalukset Stella ja Otava. Lisäksi merivoimien alus Halli on peruskorjattu ja Hylje peruskorjataan. Suomen ympäristökeskuksen johtamaan torjuntalaivastoon kuuluu 19 alusta, ja lisäksi kapasiteetin mitoituksessa otetaan huomioon myös kansainvälinen yhteistyö.

Merenkulun ohjausjärjestelmät ovat kehittyneet siten, että riski merellisen öljy- tai kemikaalivahingon sattumiselle on pysynyt lähes ennallaan kasvaneesta meriliikenteen volyymistä ja aluskoosta huolimatta. Toisaalta kuitenkin ”läheltä piti” -tapahtumia kirjataan runsaasti. Merkittävin uhka öljypäästölle aiheutuu edelleen Venäjän öljyterminaalin kuljetuksista, tankkereiden vuotuinen kuljetusvolyymi on noin 160 milj. tonnia.

Valiokunta toteaa valtiontalouden tarkastusviraston tavoin, että riittävä harjoittelu on oleellinen osa ympäristövahinkojen torjuntaa. Huomioon on näin ollen otettava, että torjunta-alusten lukumäärän kasvaessa myös valmius-, käyttö- ja ylläpitokulut kasvavat.

Valiokunta kiinnittää huomiota lisäksi Liikenneviraston rakenteilla olevan jäänmurtajan mahdolliseen myyntiin. Kiinteiden torjuntavarusteiden osuus laivan hinnasta on noin 5 milj. euroa. Vuoden 2016 kehykseen sisältyy myös 1,5 milj. euroa siirrettävien, jääolosuhteissa toimivien keräilylaitteiden eli niin sanottujen jääharjojen hankintaan. Valiokunta korostaa, että mahdollista myyntiä harkittaessa tulee ottaa huomioon myös vaikutukset Suomen öljyntorjuntavalmiuteen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) öljy- ja muiden ympäristövahinkojen torjunnan järjestämisestä, alusten torjuntavalmiuden ylläpidosta, torjuntakaluston hankinnoista ja torjuntatoimenpiteistä sekä ympäristövahingon torjuntaan välittömästi liittyvistä tutkimuksista aiheutuviin menoihin

2) ympäristövahinkojen torjunnan kansainvälisestä yhteistyöstä, koulutus- ja kehittämistoiminnasta ja oikeudenkäynneistä aiheutuviin menoihin, öljyntorjuntavarastojen vuokriin ja sivutoimisten varastonhoitajien ja torjuntatöihin osallistuvien palkkioihin

3) menoihin, jotka aiheutuvat toimivaltaiselle viranomaiselle siitä, että laittomasti tehtyjä kansainvälisiä jätesiirtoja joudutaan palauttamaan, eikä kaikkia kustannuksia aina saada heti perityksi aiheuttajalta.

Torjuntakaluston hankintamenot budjetoidaan sitoumusperusteisina.