Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon
              50. Rintamalisät
              51. Sotilasvammakorvaukset
              52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin
              53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan
              54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille
              55. Eräät kuntoutustoiminnan menot
              56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot
              57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

50. Veteraanien tukeminenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Luvun menot muodostuvat lähinnä sotainvalideille, sotilasinvalideille ja heidän puolisoilleen sekä rintamaveteraaneille maksettavista etuuksista ja kuntoutuksesta. Lisäksi sairaskodeissa toteutettavaan kuntoutukseen ja laitoshuoltoon käytetään Raha-automaattiyhdistyksen tuottovaroja.

Määrärahaa saa käyttää myös kuntoutushoitokustannusten ja sairaanhoitokulujen asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Sotilasvammakorvausten tavoitteena on korvata sodassa tai asepalveluksessa saatujen vammojen ja sairauksien aiheuttama haitta sekä turvata mahdollisuus itsenäiseen selviytymiseen. Tavoitteena on myös turvata toimeentulo niille sotainvalideille, jotka eivät muutoin saa riittävää toimeentuloa. Kuntoutustoiminnan tavoitteena on tukea itsenäistä selviytymistä ja siten lisätä sotainvalidien ja heidän puolisoidensa mahdollisuuksia asua kotona mahdollisimman pitkään.

Eräitä sotainvalideja ja rintamaveteraaneja koskevia laajuustietoja

 2012
toteutunut
2013
toteutunut
2014
arvio
2015
arvio
     
Sotainvalidien määrä vuoden lopussa5 1384 1683 4872 770
Sotilasinvalidien määrä vuoden lopussa2 6122 4302 2002 050
Rintamaveteraanien määrä33 20627 83623 83620 000
Sotainvalidien omaisten määrä (= huoltoeläkkeensaajat)8 3437 4986 9005 400
Rintama-avustusta saavien määrä14512810580
Eräissä sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleiden määrä5 5005 0804 2003 800
     
Kuntoutukseen oikeutettujen puolisoiden ja leskien määrä5 2004 3464 0003 500
     
Sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoiminta    
— annettujen maksusitoumuspäätösten määrä1 5821 5481 5101 510

30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 1 450 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää siirtoväen huollon järjestämisestä annetun lain (864/1949) 2 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

Selvitysosa: Sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin sijoitettujen sotasiirtolaisten määrän arvioidaan vuonna 2015 olevan 36. Määräraha jakautuu sekä korvausennakoiden että loppuerien maksamiseen.


2015 talousarvio1 450 000
2014 talousarvio1 450 000
2013 tilinpäätös1 401 143

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 1 450 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää siirtoväen huollon järjestämisestä annetun lain (864/1949) 2 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

50. Rintamalisät (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 25 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukaisen rintamalisän maksamiseen

2) ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) mukaisen rintamalisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
KEL-indeksin osittainen jäädytys-200
Tarvearvion muutos-5 700
Yhteensä-5 900

2015 talousarvio25 400 000
2014 talousarvio31 300 000
2013 tilinpäätös36 508 158

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 25 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukaisen rintamalisän maksamiseen

2) ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) mukaisen rintamalisän maksamiseen.

51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 122 902 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilasvammalain (404/1948) ja muiden siihen liittyvien lakien sekä arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

2) sotainvalidien laitoshoitoon suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten ja sairaanhoitokulujen asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kunnallisten avopalvelujen kustannusten korvaamiseen Ruotsissa asuville vähintään 20 prosentin sotainvalideille myös muiden kuin ateriapalvelujen osalta.

Selvitysosa: Pääosa sotilasvammakorvauksista muodostuu elinkoroista ja täydennyskoroista, sotainvalidien leskille ja lapsille maksettavista huoltoeläkkeistä sekä sairaanhoito- ja kuntoutuskustannuksista.

Elinkoron ja huoltoeläkkeiden saajia arvioidaan vuoden 2015 lopussa olevan noin 10 200, joista elinkoron saajia on 4 820.

Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoimin pyritään hillitsemään laitosten hoitopäivä- ja hoitokäyntikertahintojen nousua sekä huolehtimaan kuntoutus- ja laitoshuoltopalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista.

Ruotsissa asuvat sotainvalidit ovat tasa-arvoisessa asemassa Suomessa asuvien sotainvalidien kanssa, myös muiden kuin ateriapalvelujen osalta.

Sotilasvammalain 6 d § mahdollistaa sen, että kunnille ja kuntayhtymille korvattavia avohuoltokustannuksia voidaan rahoittaa raha-automaattitoiminnan tuottovaroista. Raha-automaattiyhdistys ry tilittää tähän liittyen 30 000 000 euroa momentille 12.33.90.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirtyminen v. 2015 kustannustasoon1 964
Tarvearvion muutos-13 983
TyEL-indeksin osittainen jäädytys-200
Yhteensä-12 219

2015 talousarvio122 902 000
2014 talousarvio135 121 000
2013 tilinpäätös139 562 986

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Eduskunta on 19.11.2014 hyväksynyt sotilasvammalain muutoksen, jolla kunnan tai kuntayhtymän järjestämistä sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluista aiheutuvat kustannukset voidaan korvata niille vuosien 1939—1945 sotien johdosta vahingoittuneille tai sairastuneille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on nykyisen 20 prosentin sijasta vähintään 15 prosenttia. Ehdotettu lainmuutos laajentaa korvauksen saajien piiriä ja edesauttaa ikääntyneiden sotainvalidien selviytymistä omassa kodissaan tukipalvelujen, omaishoidon tuen sekä avosairaanhoidon turvin. (LA 46/2014 vp — StVM 17/2014 vp).

Lainmuutos tulee voimaan 1.7.2015, ja sen arvioidaan lisäävän ensi vuoden määrärahatarvetta 3 milj. eurolla.

Valiokunta lisää momentille 3 000 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 125 902 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilasvammalain (404/1948) ja muiden siihen liittyvien lakien sekä arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

2) sotainvalidien laitoshoitoon suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten ja sairaanhoitokulujen asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kunnallisten avopalvelujen kustannusten korvaamiseen Ruotsissa asuville vähintään 20 prosentin sotainvalideille myös muiden kuin ateriapalvelujen osalta.

52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 62 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja sotilasvammalain (404/1948) 6 d §:n nojalla sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten laitoshuollon kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) neuvontapalvelutoimintaan suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

3) 20 prosentin sotainvalideille muissa yksityisissä hoitolaitoksissa järjestetystä laitoshoidosta suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

Selvitysosa: Sotainvalidien laitosten hoitopaikkoja arvioidaan olevan vuonna 2015 yhteensä 1 700 ja sotainvalidien ja heidän aviopuolisoidensa kesken jaettuja hoitopäiviä yhteensä noin 292 000. Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoimin hillitään laitosten hoitopäivä- ja hoitokäyntikertahintojen nousua sekä huolehditaan kuntoutus- ja laitoshuoltopalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista. Korvaus käyttökustannuksiin suoritetaan hoitopäivä- ja hoitokäyntikertahinnoista tehtävän sopimuksen perusteella. Korvausta käytetään myös sotainvalidien neuvontapalvelutoimintaan.

Toiminnan laajuus 2013—2015

 2013
toteutunut
2014
arvio
2015
arvio
    
Sotainvalidien laitosten, hoitopaikkojen ja -päivien lukumäärä   
— hoitopaikkoja1 7001 7001 700
— laitoshoitopäiviä200 000191 000183 500
— intervallihoitopäiviä 42 50038 90035 500
— laitoskuntoutuspäiviä37 60031 70026 700

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos-3 707
Yhteensä-3 707

2015 talousarvio62 500 000
2014 talousarvio66 207 000
2013 tilinpäätös68 207 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 62 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja sotilasvammalain (404/1948) 6 d §:n nojalla sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten laitoshuollon kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) neuvontapalvelutoimintaan suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

3) 20 prosentin sotainvalideille muissa yksityisissä hoitolaitoksissa järjestetystä laitoshoidosta suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotainvalidien puolisoiden ja vaikeavammaista sotainvalidia hoitaneiden leskien sekä sotaleskien kuntoutustoimintamenojen maksamiseen valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan

2) kuntoutuskustannuksiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa: Kuntoutettavien määrän arvioidaan vuonna 2015 olevan 1 510, josta sotaleskien osuus on 20. Kuntoutusjakson pituus on kaksi viikkoa kuntoutettavaa kohti.

Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoimin hillitään kuntoutus- ja hoitolaitosten hoitopäivähintojen kustannusten nousua sekä huolehditaan kuntoutuspalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista.


2015 talousarvio3 100 000
2014 talousarvio3 100 000
2013 tilinpäätös3 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 3 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotainvalidien puolisoiden ja vaikeavammaista sotainvalidia hoitaneiden leskien sekä sotaleskien kuntoutustoimintamenojen maksamiseen valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan

2) kuntoutuskustannuksiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 55 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan rintama-avustuksen maksamiseen eräille vaikeissa olosuhteissa Virossa ja muualla entisen Neuvostoliiton alueella eläville, Suomen puolustusvoimissa vuosien 1939—1945 sotiin osallistuneille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille

2) rintama-avustuksen myöntämiseen myös Suomessa pysyvästi asuville vapaaehtoisille rintamasotilaille.

Selvitysosa: Tavoitteena on tukea vaatimattomissa taloudellisissa oloissa elävien veteraanien toimeentuloa.

Toiminnan laajuus 2012—2015

 2012
toteutunut
2013
toteutunut
2014
arvio
2015
arvio
     
Avustusta saavien lukumäärä 16712810580
Avustus euroa/henkilö540540540540

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos ulkomaalaisten vapaaehtoisten rintamasotilaiden vähenemisestä johtuen-5
Yhteensä-5

2015 talousarvio55 000
2014 talousarvio60 000
2013 tilinpäätös70 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 55 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan rintama-avustuksen maksamiseen eräille vaikeissa olosuhteissa Virossa ja muualla entisen Neuvostoliiton alueella eläville, Suomen puolustusvoimissa vuosien 1939—1945 sotiin osallistuneille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille

2) rintama-avustuksen myöntämiseen myös Suomessa pysyvästi asuville vapaaehtoisille rintamasotilaille.

55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) nojalla kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kuntoutuskustannuksiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa: Kuntoutusta järjestetään laitos- ja avokuntoutuksena pääsääntöisesti samoissa kuntoutus- ja hoitolaitoksissa kuin veteraanikuntoutustakin. Kuntoutuksen laatu ja kustannukset ovat samaa tasoa veteraanikuntoutuksen kanssa. Kuntoutettavien määrän arvioidaan olevan 2 900 henkilöä vuonna 2015. Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoiminnalla hillitään laitosten hoito- ja hoitokäyntikertahintojen nousua sekä huolehditaan kuntoutus- ja laitoshuoltopalvelujen laatuun liittyvistä tavoitteista.


2015 talousarvio3 500 000
2014 talousarvio3 500 000
2013 tilinpäätös3 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 3 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) nojalla kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kuntoutuskustannuksiin liittyvien asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 20 988 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja matkakulumenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kuntoutettavien kotiin vietävien palvelujen maksamiseen.

Selvitysosa: Raha-automaattiyhdistyksen tuottoihin perustuva määräraha vähentää vastaavasti määrärahan tarvetta momentilta 33.50.57.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos rintamaveteraanien vähentymisestä johtuen-4 400
Veteraanikuntoutuksen tason turvaaminen1 400
Yhteensä-3 000

2015 talousarvio20 988 000
2014 talousarvio23 988 000
2013 tilinpäätös30 588 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 20 988 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 22 §:n 2 momentin ja rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja matkakulumenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kuntoutettavien kotiin vietävien palvelujen maksamiseen.

57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 8 608 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämismenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon ennakoitu palvelutarve sekä Raha-automaattiyhdistyksen tuotto momentilta 33.50.56.

Kilpailutuksella sekä laadunkehittämis- ja auditointitoimin hillitään kuntoutus- ja hoitolaitosten hoitopäivähintojen kustannusten nousua sekä huolehditaan kuntoutuspalvelujen laadusta.

Kuntoutettavien määrän arvioidaan vuonna 2015 olevan noin 18 630.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos rintamaveteraanien vähentymisestä johtuen-2 000
Yhteensä-2 000

2015 talousarvio8 608 000
2014 talousarvio10 608 000
2013 tilinpäätös6 008 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan osoitetaan yhteensä 29,6 milj. euroa (mom. 33.50.56 ja 33.50.57), joka on 5 milj. euroa kuluvaa vuotta vähemmän. Kun otetaan huomioon veteraanien määrän väheneminen, veteraanikohtainen määräraha kuitenkin nousee kuluvaan vuoteen verrattuna. Veteraanipalveluihin ehdotetaan ensi vuodelle kaiken kaikkiaan noin 249 milj. euroa.

Vuoden 2013 talousarviossa veteraanikuntoutuksen määrärahoihin tehtiin yhteensä 10 milj. euron korotus, joka on ollut talousarvioesitysten lähtökohtana myös myöhempinä vuosina. Kuntoutusmäärärahoja korottamalla sekä sotainvalidien etuisuuksia parantamalla eduskunta halusi kunnioittaa veteraaneja Suomen itsenäisyyden 95-vuotisjuhlan kunniaksi.

Eduskunta on edellyttänyt, että veteraanikuntoutukseen osoitetaan riittävät määrärahat. Kuntoutusmääräraha on veteraanien vähentymisen vuoksi kuitenkin alentunut vuosittain, mutta määrärahan alenema on ollut pienempää kuin veteraanien määrän väheneminen olisi edellyttänyt. Tämä on perusteltua, koska ikääntymisen myötä avun ja kuntoutuksen tarve on aiempaa suurempaa.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan veteraanikuntoutukseen osoitetuista määrärahoista jäi vuodelta 2013 käyttämättä noin 1,6 milj. euroa, mikä johtui mm. peruuntuneista kuntoutusjaksoista sekä siitä, että kaikki kunnat eivät toimi riittävän aktiivisesti kuntoutuksen järjestämisessä. Määräraha on kuitenkin käytetty sittemmin kokonaisuudessaan veteraanikuntoutukseen, sillä palautunut määräraha jaettiin uudelleen niille kunnille, joiden kuntoutusmäärärahat olivat loppuneet.

Määrärahan korotuksesta huolimatta veteraanikuntoutus ei edelleenkään toimi kaikilta osin moitteettomasti, ja valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille huoli siitä, että määräraha ei anna mahdollisuutta siihen, että kaikki veteraanit pääsisivät vuosittaiseen kuntoutukseen. Valiokunnan arvion mukaan keskeinen syy kuntoutuspalveluiden toimimattomuuteen on kuntien toimintatavoissa; kaikki kunnat eivät ole riittävän aktiivisia veteraanipalveluiden järjestämisessä. Lisäksi osa kunnista painottaa liiaksi laitoskuntoutusta, jolloin määrärahat eivät riitä kaikkien veteraanien kuntoutukseen. Määrärahojen arvioidaan sen sijaan riittävän, jos noin puolet käytetään laitoskuntoutukseen ja puolet avo- ja päiväkuntoutukseen.

Valiokunta pitää tärkeänä, että kotiin vietäviä palveluja lisätään. Veteraanien keski-ikä on jo noin 90 vuotta, jolloin laitostyyppinen kuntoutus sopii enää harvalle. Kotona selviytymistä voidaan sen sijaan edistää monin eri palveluin, mikä helpottaa jokapäiväisistä toiminnoista selviytymistä. Onkin tärkeää, että laitoskuntoutuksen sijaan kotiin vietäviä palveluja lisätään ja että niiden tarve arvioidaan kokonaisvaltaisesti muiden kunnallisten palvelujen kanssa.

Kuntoutuspalveluiden kysyntä saattaa kasvaa myös siitä syystä, että viime keväänä voimaantulleen lainmuutoksen myötä veteraanipalveluja koskeva tiedotus on parantunut, kun Kela voi toimittaa kunnille tiedot niiden alueella asuvista veteraaneista.

Valiokunta lisää momentille 1 000 000 euroa veteraanikuntoutukseen ja erityisesti kotiin vietävien palveluiden lisäämiseen. Tämän korotuksen jälkeen kuntoutusmäärärahaa arvioidaan olevan käytettävissä veteraania kohden keskimäärin 1 530 euroa, mikä olisi 76 euroa kuluvaa vuotta enemmän.

Valiokunta korostaa, että veteraanikuntoutukseen on osoitettava riittävät määrärahat myös vaalien jälkeen laadittavassa kehyspäätöksessä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 9 608 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämismenojen maksamiseen

3) kuntoutushoitokustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen.