Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
              31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä
              50. Valtionosuus ansiopäivärahasta
              51. Valtionosuus peruspäivärahasta
              52. Valtionosuus työmarkkinatuesta
              55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta
              56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

20. Samhällen, användning av områden och naturvårdPDF-versio

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 300 000 euro.

Tilläggsanslaget får användas till att starta och utveckla verksamheten i Kvarken som är ett av Unescos världsarvsområden.

Förklaring: Unescos världsarvskommitté upptog i juli 2006 Kvarkens landhöjningsskärgård på världsarvslistan som Finlands första naturarvsobjekt. Enligt Världsarvskonventionen skall det göras upp en plan för varje världsarvsområde angående förvaltningen, skötseln och utvecklandet av samt informationen om området. Avsikten är att anslaget skall användas till löneutgifter som uppkommer när verksamheten inleds, samordnas och planeras och i samband med samarbetet mellan olika intressegrupper.

Områdets viktigaste besöksmål är byn Björköby som är belägen i centrum av världsarvsområdet. Anslaget används till att planera och bygga upp den serviceutrustning på området som Forststyrelsen skall ansvara för.


2007 IV tilläggsb.300 000
2007 budget23 778 000
2006 bokslut24 038 000
2005 bokslut23 047 000

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 300 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statens finansieringsandel av det fastighetsaktiebolag som skall bildas för byggandet av en guidnings- och informationspunkt i Kvarkens världsarvsområde.

Förklaring: Vid inkörsporten till Kvarkens världsarvsområde vid den västra ändan av Replot bro planeras en guidnings- och informationspunkt i anslutning till den byggnad som redan finns på platsen. För själva byggnadsarbetet har man för avsikt att bilda ett fastighetsaktiebolag i vilket åtminstone Korsholms kommun eventuellt och Svenska kulturfonden kommer att vara delägare utöver Forststyrelsen. Kostnadsförslaget för projektet är cirka 2 miljoner euro, av vilket Forststyrelsens finansieringsandel är högst 300 000 euro.


2007 IV tilläggsb.300 000
2006 bokslut6 500 000