Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 460 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkko VIRVE:n pääkäyttäjän viran siirtäminen sosiaali- ja terveysministeriöön 1.1.2015 lukien.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tavoitteena on

— tunnistaa ja ennakoida väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelujärjestelmään liittyvät riskit ja kohdentaa työtä tämän perusteella

— huolehtia erityisesti niiden oikeuksista, jotka eivät itse niitä pysty puolustamaan

— yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveysalan valvonnan edellyttämä ohjaus saumattomaksi kokonaisuudeksi koko maassa

— ohjata toiminnanharjoittajia tehostamaan omavalvontaa

— toimia ja vaikuttaa aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on lupa- ja valvontaviranomainen, jonka toiminnan vaikutus yhteiskunnallisiin vaikutustavoitteisiin on luonteeltaan välillistä. Yhteiskunnallisiin tavoitteisiin vaikuttaa samanaikaisesti valtiokonsernin toiminta kokonaisuutena, yhteiskunnan toimijat muutoin sekä kansainvälinen kehitys.

Toiminnallinen tehokkuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yksityisten palveluntuottajien lupia koskevien suoritteiden maksuja ja viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan vuosimaksuista virastolle.

Toiminnan tehokkuus

  2013 tilinpäätös 2014 tavoite 2015 tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 100,15 muutos>0 muutos>0
Kokonaistuottavuusindeksi 100,76 muutos>0 muutos>0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 16 781 14 101 15 760
Bruttotulot 3 107 2 330 3 300
Nettomenot 13 674 11 771 12 460
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 108    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 599    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, maksullisen toiminnan myyntituotot 4 090 3 300 4 400
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 983 970 1 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset yhteensä 2 845 2 200 3 250
— osuus yhteiskustannuksista yhteensä 967 1 100 1 150
Kokonaiskustannukset yhteensä 3 812 3 300 4 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 278 - -
Kustannusvastaavuus, % 107 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

  2013
toteutuma
2014
ennuste
2015
ennuste
2014/2015
muutos-%
         
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 18 348 18 400 18 400 0,0
Valvonta-asiat 1 126 1 175 1 260 7,2
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 961 970 970 0,0
Palvelukyky 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
Ammattioikeutta koskevat laillistamispäätökset, 90 % hakemuksista käsitelty asetetussa määräajassa      
— suomalainen säännelty koulutus, 5 pv 95 % käsiteltiin 5 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden koulutus, 3 tai 4 kk 95 % käsiteltiin 4 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden ulkopuolisten maiden koulutus, 4 kk 95 % käsiteltiin 4 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Raskauden keskeyttämistä koskevat asiat, 4 työpäivän kuluessa 4 työpäivän kuluessa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 6 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 8 kk:ssa mediaani 85 pv ja keskim. käsittelyaika 4,5 kk. 81 % lupa-asioista käsiteltiin 8 kk:ssa. tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Terveydenhuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 9 kk ja 80 % asioista käsitellään 20 kk:ssa käsittelyajan mediaani 8 kk ja 92 % asioista käsiteltiin vajaassa 20 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisten sosiaalipalveluiden lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 7 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 7 kk:ssa mediaani 3,7 kk ja 92 % asioista käsiteltiin 7 kk tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Sosiaalihuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 11,5 kk ja 80 % asioista käsitellään 18 kk:ssa mediaani 1,6 kk ja keskimääräinen käsittelyaika 8,2 kk, 92 % asioista käsiteltiin alle 18 kk:ssa. tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Alkoholilupa-asiat      
— alkoholin valmistuslupien käsittely, 90 pv 146 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin tukkumyyntilupien käsittely, 90 pv 78 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin teollisen käytön lupien käsittely, 30 pv 13 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstöä ja henkilöstörakennetta kehitetään siten, että viraston ydintehtävien tuottaminen kyetään varmistamaan.

Tarvittavien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu edellyttää viraston ydintehtävien selkiyttämistä sekä toissijaisten tehtävien ja toimintojen karsimista. Henkilöstön osaamista kehitetään ydintehtävien edellyttämällä tavalla. Vaihtuvuudesta huolehditaan siten, että poistuvan henkilöstön asiantuntemus pystytään tarvittaessa korvaamaan ja että vaihtuvuutta hyödynnetään uuden osaamisen hankkimisessa.

Henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan painopisteenä edelleen ennakointi. Suunnitelmallisella toiminnalla, työelämän joustojen hyödyntämisellä sekä varhaisella puuttumisella ylläpidetään henkilöstön työkykyä ja motivaatiota.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen (siirto momentilta 33.01.21) 100
Sähköisen hallinnon kehittäminen (SAMPO) (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 825
Tuottavuusohjelmaan liittyvien vähennysten palautus siirtona momentilta 33.01.21 108
Viranomaisradioverkko (VIRVE) pääkäyttäjän siirto (siirto momentille 33.01.01) (-1 htv) -70
Palkkaliukumasäästö -26
Palkkausten tarkistukset 67
Toimintamenojen lisäsäästö -144
Toimintamenojen tuottavuussäästö -58
Vuokramenojen indeksikorotus 12
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -16
Tasomuutos -109
Yhteensä 689

2015 talousarvio 12 460 000
2014 I lisätalousarvio 270 000
2014 talousarvio 11 771 000
2013 tilinpäätös 12 165 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 465 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 5 000 euroa talousarvioesityksen 12 460 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 12 465 000
2014 III lisätalousarvio 295 000
2014 I lisätalousarvio 270 000
2014 talousarvio 11 771 000
2013 tilinpäätös 12 165 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 465 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 148 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahasta 24 000 euroa kohdistuu sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvontaan, 24 000 euroa on siirtoa momentilta 33.01.01 vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonnan uusiin tehtäviin ja 100 000 euroa kertaluonteista lisäystä liittyen toimitilajärjestelyjen muuttokustannuksiin.


2015 I lisätalousarvio 148 000
2015 talousarvio 12 465 000
2014 III lisätalousarvio 295 000
2014 I lisätalousarvio 270 000
2014 talousarvio 11 771 000
2013 tilinpäätös 12 165 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 148 000 euroa.