Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 437 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ja että jokaisen työntekijän säteilyannos pysyy henkilökohtaisen annosrajan alapuolella.

Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosenttia valtioneuvoston asetuksessa (733/2008) asetetusta raja-arvosta. Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä toiminnasta aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä. Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen ympäristön säteilytasosta.

Säteilyturvakeskuksen toiminta perustuu tehokkaaseen valvontaan, nopean onnettomuusvalmiuden ylläpitoon sekä vaikuttamiseen olennaisten toimijoiden kautta siten, että ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet turvataan. Säteilyturvakeskus suuntaa mm. valmiustoiminnan kannalta olennaista tutkimustoimintaa yhteiskunnan tarpeiden ja linjausten mukaisesti. Säteilyturvakeskus turvaa tehokkaalla riskiviestinnällään eri yhteyksissä eri toimijoiden ja kansalaisten säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvät tietotarpeet. Säteilyturvakeskus järjestää tehokkaan valvonnan organisoitumalla joustavasti ja se pyrkii varmistamaan suunnitelmallisella osaamisen johtamisella ydin- ja säteilyturvallisuuden viranomaistoiminnan osaamisen erityisesti suurissa ydinturvallisuushankkeissa sekä säteilyn ympäristövalvonnassa. Säteilyturvakeskus pyrkii kehittämään palvelutoimintaansa osana talouden vakauttamista.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne ja henkilötyövuodet

  2013
toteutuma
1 000 €
htv 2014
varsinainen talousarvio
1 000 €
htv 2015
esitys
1 000 €
htv
             
Budjettirahoitus 12 873 93 16 277 121 14 437 83
Maksullinen toiminta 26 810 236 29 843 249 39 888 301
Yhteisrahoitteinen toiminta 1 117 26 800 20 900 23
Yhteensä 40 800 355 46 920 390 55 225 407

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset ja henkilötyövuodet

  2013
tilinpäätös
1 000 €
htv 2014
tavoite
1 000 €
htv 2015
tavoite
1 000 €
htv1)
             
Ydinenergia 20 366 121 26 381 146 34 795 164
Säteilytoiminta 4 400 29 4 063 32 4 651 31
Valmiustoiminta 1 685 11 1 777 12 1 864 12
Tutkimus ja kehitys 5 112 30 5 875 35 4 249 25
Palvelut 5 091 27 4 914 27 5 201 28
Viestintä 1 282 9 947 7 1 276 9
Ympäristö 2 864 13 2 963 14 3 189 14
Yhteiset palvelut2) - 48 - 45 - 43
Yhteensä 40 800 288 46 920 318 55 225 326

1) Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2015 niiden osuudeksi arvioidaan 73 htv.

2) Yhteisten palveluiden kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 39 831 49 920 49 372
Bruttotulot 26 958 33 643 34 935
Nettomenot 12 873 16 277 14 437
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 073    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 042    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 18 285 25 129 30 638
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 18 293 25 129 30 638
       
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 2 728 2 814 3 250
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 951 2 814 3 250
       
Kustannusvastaavuus, % 92,5 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 131 100 100
— EU:lta saatava rahoitus 823 600 700
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 163 100 100
Tuotot yhteensä 1 117 800 900
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 2 722 1 600 1 800
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -1 605 -800 -900
Omarahoitusosuus, % 59 50 50
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla, henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta ja henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti. Tavoitteena on lisäksi, että henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5 henkilötyövuotta kohden.

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut kuuteen eri aihepiiriin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tshernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin on sisältynyt mm. koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia ja laitetoimituksia, laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä ja säännöstöjen kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu lähialueyhteistyön puitteissa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Säteilyvalvonnan ja valmiustoiminnan laitekannan uusiminen, kertaluonteisen lisäyksen vähennys -1 200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -50
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) 200
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) -7
Palkkaliukumasäästö -24
Palkkausten tarkistukset 145
Sektoritutkimussäästö (HO) -560
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -51
Toimintamenojen lisäsäästö -168
Toimintamenojen tuottavuussäästö -74
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) 36
Vuokramenojen indeksikorotus 16
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -21
Tasomuutos -82
Yhteensä -1 840

2015 talousarvio 14 437 000
2014 talousarvio 16 277 000
2013 tilinpäätös 13 842 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 441 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 4 000 euroa talousarvioesityksen 14 437 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 14 441 000
2014 III lisätalousarvio 75 000
2014 talousarvio 16 277 000
2013 tilinpäätös 13 842 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 441 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.