Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. ValvontaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lakisääteisesti valvontaa harjoittavien laitosten toimintamenoista sekä oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menoista. Valvontalaitoksia ovat Säteilyturvakeskus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. Oikeuslääkinnän tehtävät hoitaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Valvontalaitosten toiminta kohdistuu sosiaali- ja terveysministeriön strategisista tavoitteista seuraaviin:

 • — hyvinvoinnille vahva perusta
 • — kaikille mahdollisuus hyvinvointiin
 • — elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta.
Vaikuttavuus
 • — oikeusturvan varmistaminen
 • — lupa-, rekisteri- ja valvonta-asioiden asiantuntevan ja hyvän hallintotavan mukainen käsittely
 • — ennakkovalvonnan toimivuuden varmistaminen lainsäädännön edellyttämällä palvelutasolla.
Toiminnallinen tuloksellisuus

Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen tavoitteena on kansalaisen oikeusturvan ja kuolinsyyn oikeellisuuden varmistaminen. Tavoitteena on, että oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten määrä on enintään 20 % kaikista vainajista. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimenpiteitä ja yhteistyön lisäämistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja poliisitoimen välillä oikeuslääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämistoiminnassa.

Toiminnan laajuus 2013—2015

  2013
toteutunut
2014
arvio
2015
arvio
       
Menot, euroa 9 700 000 9 700 000 10 300 000
Oikeustieteellisten avausten määrä, kpl 9 617 9 500 9 200

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 437 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ja että jokaisen työntekijän säteilyannos pysyy henkilökohtaisen annosrajan alapuolella.

Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu onnettomuuksia tai vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden normaalikäytön aikaiset päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosenttia valtioneuvoston asetuksessa (733/2008) asetetusta raja-arvosta. Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä toiminnasta aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä. Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen ympäristön säteilytasosta.

Säteilyturvakeskuksen toiminta perustuu tehokkaaseen valvontaan, nopean onnettomuusvalmiuden ylläpitoon sekä vaikuttamiseen olennaisten toimijoiden kautta siten, että ydin- ja säteilyturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet turvataan. Säteilyturvakeskus suuntaa mm. valmiustoiminnan kannalta olennaista tutkimustoimintaa yhteiskunnan tarpeiden ja linjausten mukaisesti. Säteilyturvakeskus turvaa tehokkaalla riskiviestinnällään eri yhteyksissä eri toimijoiden ja kansalaisten säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvät tietotarpeet. Säteilyturvakeskus järjestää tehokkaan valvonnan organisoitumalla joustavasti ja se pyrkii varmistamaan suunnitelmallisella osaamisen johtamisella ydin- ja säteilyturvallisuuden viranomaistoiminnan osaamisen erityisesti suurissa ydinturvallisuushankkeissa sekä säteilyn ympäristövalvonnassa. Säteilyturvakeskus pyrkii kehittämään palvelutoimintaansa osana talouden vakauttamista.

Säteilyturvakeskuksen rahoitusrakenne ja henkilötyövuodet

  2013
toteutuma
1 000 €
htv 2014
varsinainen talousarvio
1 000 €
htv 2015
esitys
1 000 €
htv
             
Budjettirahoitus 12 873 93 16 277 121 14 437 83
Maksullinen toiminta 26 810 236 29 843 249 39 888 301
Yhteisrahoitteinen toiminta 1 117 26 800 20 900 23
Yhteensä 40 800 355 46 920 390 55 225 407

Säteilyturvakeskuksen tulosalueittaiset kustannukset ja henkilötyövuodet

  2013
tilinpäätös
1 000 €
htv 2014
tavoite
1 000 €
htv 2015
tavoite
1 000 €
htv1)
             
Ydinenergia 20 366 121 26 381 146 34 795 164
Säteilytoiminta 4 400 29 4 063 32 4 651 31
Valmiustoiminta 1 685 11 1 777 12 1 864 12
Tutkimus ja kehitys 5 112 30 5 875 35 4 249 25
Palvelut 5 091 27 4 914 27 5 201 28
Viestintä 1 282 9 947 7 1 276 9
Ympäristö 2 864 13 2 963 14 3 189 14
Yhteiset palvelut2) - 48 - 45 - 43
Yhteensä 40 800 288 46 920 318 55 225 326

1) Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2015 niiden osuudeksi arvioidaan 73 htv.

2) Yhteisten palveluiden kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 39 831 49 920 49 372
Bruttotulot 26 958 33 643 34 935
Nettomenot 12 873 16 277 14 437
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 073    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 042    

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 18 285 25 129 30 638
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 18 293 25 129 30 638
       
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 2 728 2 814 3 250
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 951 2 814 3 250
       
Kustannusvastaavuus, % 92,5 100 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 131 100 100
— EU:lta saatava rahoitus 823 600 700
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 163 100 100
Tuotot yhteensä 1 117 800 900
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 2 722 1 600 1 800
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -1 605 -800 -900
Omarahoitusosuus, % 59 50 50
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla, henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta ja henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti. Tavoitteena on lisäksi, että henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5 henkilötyövuotta kohden.

Ydin- ja säteilyturvallisuuden yhteistyö Venäjän federaation kanssa on kohdistunut kuuteen eri aihepiiriin: Leningradin ydinvoimalaitos, Kuolan ydinvoimalaitos, ydinturvallisuusvalvonta, radioaktiiviset jätteet, ympäristön säteilyvalvonta ja onnettomuusvalmius sekä ydinmateriaalivalvonta. Pääosa resursseista on kohdistettu mainittujen kahden ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kohentamiseen siten, että pääkohde on Leningradin ydinvoimalaitos, jonka sijainti ja Tshernobyl-tyyppiset reaktorit korostavat jatkuvan parantamisen tarvetta. Hankkeisiin on sisältynyt mm. koulutustoimintaa, turvallisuusanalyysejä, teknisiä turvallisuusparannuksia ja laitetoimituksia, laitteistojen tarkastustekniikan kehittämistä ja säännöstöjen kehittämistä. Leningradin ja Kuolan laitoksen ympäristön säteilyvalvontajärjestelmät on toteutettu lähialueyhteistyön puitteissa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Säteilyvalvonnan ja valmiustoiminnan laitekannan uusiminen, kertaluonteisen lisäyksen vähennys -1 200
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -50
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) 200
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) -7
Palkkaliukumasäästö -24
Palkkausten tarkistukset 145
Sektoritutkimussäästö (HO) -560
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -51
Toimintamenojen lisäsäästö -168
Toimintamenojen tuottavuussäästö -74
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) 36
Vuokramenojen indeksikorotus 16
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -21
Tasomuutos -82
Yhteensä -1 840

2015 talousarvio 14 437 000
2014 talousarvio 16 277 000
2013 tilinpäätös 13 842 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 441 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 4 000 euroa talousarvioesityksen 14 437 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 14 441 000
2014 III lisätalousarvio 75 000
2014 talousarvio 16 277 000
2013 tilinpäätös 13 842 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 441 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 500 000 euroa Suomen ja Venäjän välisen säteily- ja ydinturvallisuuden yhteistyöhön:

1) ensisijaisesti Venäjän Federaation ydinturvallisuusviranomaisen ja toiminnanharjoittajien kanssa toteutettaviin ydin- ja säteilyturvallisuutta edistäviin hankkeisiin

2) ydin- ja säteilyturvallisuusyhteistyöhön liittyvien valtion siirtomenojen maksamiseen.

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 460 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkko VIRVE:n pääkäyttäjän viran siirtäminen sosiaali- ja terveysministeriöön 1.1.2015 lukien.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tavoitteena on

— tunnistaa ja ennakoida väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä palvelujärjestelmään liittyvät riskit ja kohdentaa työtä tämän perusteella

— huolehtia erityisesti niiden oikeuksista, jotka eivät itse niitä pysty puolustamaan

— yhdenmukaistaa sosiaali- ja terveysalan valvonnan edellyttämä ohjaus saumattomaksi kokonaisuudeksi koko maassa

— ohjata toiminnanharjoittajia tehostamaan omavalvontaa

— toimia ja vaikuttaa aktiivisesti EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on lupa- ja valvontaviranomainen, jonka toiminnan vaikutus yhteiskunnallisiin vaikutustavoitteisiin on luonteeltaan välillistä. Yhteiskunnallisiin tavoitteisiin vaikuttaa samanaikaisesti valtiokonsernin toiminta kokonaisuutena, yhteiskunnan toimijat muutoin sekä kansainvälinen kehitys.

Toiminnallinen tehokkuus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yksityisten palveluntuottajien lupia koskevien suoritteiden maksuja ja viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti aluehallintovirastot suorittavat osan saamistaan vuosimaksuista virastolle.

Toiminnan tehokkuus

  2013 tilinpäätös 2014 tavoite 2015 tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 100,15 muutos>0 muutos>0
Kokonaistuottavuusindeksi 100,76 muutos>0 muutos>0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 16 781 14 101 15 760
Bruttotulot 3 107 2 330 3 300
Nettomenot 13 674 11 771 12 460
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 108    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 599    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, maksullisen toiminnan myyntituotot 4 090 3 300 4 400
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 983 970 1 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset yhteensä 2 845 2 200 3 250
— osuus yhteiskustannuksista yhteensä 967 1 100 1 150
Kokonaiskustannukset yhteensä 3 812 3 300 4 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 278 - -
Kustannusvastaavuus, % 107 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

  2013
toteutuma
2014
ennuste
2015
ennuste
2014/2015
muutos-%
         
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 18 348 18 400 18 400 0,0
Valvonta-asiat 1 126 1 175 1 260 7,2
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 961 970 970 0,0
Palvelukyky 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
Ammattioikeutta koskevat laillistamispäätökset, 90 % hakemuksista käsitelty asetetussa määräajassa      
— suomalainen säännelty koulutus, 5 pv 95 % käsiteltiin 5 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden koulutus, 3 tai 4 kk 95 % käsiteltiin 4 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— EU/ETA-maiden ulkopuolisten maiden koulutus, 4 kk 95 % käsiteltiin 4 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Raskauden keskeyttämistä koskevat asiat, 4 työpäivän kuluessa 4 työpäivän kuluessa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 6 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 8 kk:ssa mediaani 85 pv ja keskim. käsittelyaika 4,5 kk. 81 % lupa-asioista käsiteltiin 8 kk:ssa. tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Terveydenhuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 9 kk ja 80 % asioista käsitellään 20 kk:ssa käsittelyajan mediaani 8 kk ja 92 % asioista käsiteltiin vajaassa 20 kk:ssa tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Yksityisten sosiaalipalveluiden lupa-asiat, käsittelyaikojen mediaani 7 kk ja 70 % lupa-asioista käsitellään 7 kk:ssa mediaani 3,7 kk ja 92 % asioista käsiteltiin 7 kk tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Sosiaalihuollon valvonta-asiat, käsittelyaikojen mediaani 11,5 kk ja 80 % asioista käsitellään 18 kk:ssa mediaani 1,6 kk ja keskimääräinen käsittelyaika 8,2 kk, 92 % asioista käsiteltiin alle 18 kk:ssa. tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Alkoholilupa-asiat      
— alkoholin valmistuslupien käsittely, 90 pv 146 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin tukkumyyntilupien käsittely, 90 pv 78 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
— alkoholin teollisen käytön lupien käsittely, 30 pv 13 pv tavoitteen
mukainen
tavoitteen
mukainen
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstöä ja henkilöstörakennetta kehitetään siten, että viraston ydintehtävien tuottaminen kyetään varmistamaan.

Tarvittavien kehittämistoimenpiteiden suunnittelu edellyttää viraston ydintehtävien selkiyttämistä sekä toissijaisten tehtävien ja toimintojen karsimista. Henkilöstön osaamista kehitetään ydintehtävien edellyttämällä tavalla. Vaihtuvuudesta huolehditaan siten, että poistuvan henkilöstön asiantuntemus pystytään tarvittaessa korvaamaan ja että vaihtuvuutta hyödynnetään uuden osaamisen hankkimisessa.

Henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan painopisteenä edelleen ennakointi. Suunnitelmallisella toiminnalla, työelämän joustojen hyödyntämisellä sekä varhaisella puuttumisella ylläpidetään henkilöstön työkykyä ja motivaatiota.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen (siirto momentilta 33.01.21) 100
Sähköisen hallinnon kehittäminen (SAMPO) (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 825
Tuottavuusohjelmaan liittyvien vähennysten palautus siirtona momentilta 33.01.21 108
Viranomaisradioverkko (VIRVE) pääkäyttäjän siirto (siirto momentille 33.01.01) (-1 htv) -70
Palkkaliukumasäästö -26
Palkkausten tarkistukset 67
Toimintamenojen lisäsäästö -144
Toimintamenojen tuottavuussäästö -58
Vuokramenojen indeksikorotus 12
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -16
Tasomuutos -109
Yhteensä 689

2015 talousarvio 12 460 000
2014 I lisätalousarvio 270 000
2014 talousarvio 11 771 000
2013 tilinpäätös 12 165 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 465 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 5 000 euroa talousarvioesityksen 12 460 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 12 465 000
2014 III lisätalousarvio 295 000
2014 I lisätalousarvio 270 000
2014 talousarvio 11 771 000
2013 tilinpäätös 12 165 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 465 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 148 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahasta 24 000 euroa kohdistuu sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvontaan, 24 000 euroa on siirtoa momentilta 33.01.01 vankien ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonnan uusiin tehtäviin ja 100 000 euroa kertaluonteista lisäystä liittyen toimitilajärjestelyjen muuttokustannuksiin.


2015 I lisätalousarvio 148 000
2015 talousarvio 12 465 000
2014 III lisätalousarvio 295 000
2014 I lisätalousarvio 270 000
2014 talousarvio 11 771 000
2013 tilinpäätös 12 165 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 148 000 euroa.

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 167 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti toimintansa 1.11.2009. Keskuksen kaikki virat sijoitetaan Kuopioon viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Keskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Lontoossa. Keskuksen alueellistamisesta aiheutuvien lisämenojen kattamiseen vuonna 2015 varataan 600 000 euroa. Lisämenoja aiheutuu muutto- ja matkakustannuksista, uusien toimitilojen muutostöistä, hankinnoista sekä tietoliikenneyhteyksien ja muun ICT-infrastruktuurin rakentamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

  2013
tilinpäätös
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 100,8 >100 >100
Kokonaistuottavuusindeksi 102,0 >100 >100

Viraston henkilötyövuosien määrät (htv)

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
Maksullinen toiminta 186 193 210
Ei-maksullinen toiminta 43 37 30
Yhteensä 229 230 240

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma1)
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 25 142 26 052 25 117
Bruttotulot 20 466 20 550 20 950
Nettomenot 4 676 5 502 4 167
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 581    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 483    

1) Sisältää edelliseltä vuodelta siirretyn määrärahan käytön.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Budjettirahoitus 3 578 5 502 4 167
— mom. 33.02.04 3 584    
— IV LTA 2013 mom. 33.02.06 -6    
       
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä 18 983 20 550 20 950
— julkisoikeudelliset suoritteet 16 971 18 600 19 000
— liiketaloudelliset suoritteet - - -
— erillislakien mukaiset suoritteet 1 959 1 950 1 950
Muut tuotot 53 - -
Edelliseltä vuodelta siirtynyt 2 581 1 483 -
Yhteensä 25 142 27 535 25 117

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot 16 971 18 600 19 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 13 243 14 671 14 975
— osuus yhteiskustannuksista 3 728 3 929 4 025
Kustannukset yhteensä 16 971 18 600 19 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot 1 959 1 950 1 950
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 497 1 539 1 539
— osuus yhteiskustannuksista 400 411 411
Kustannukset yhteensä 1 897 1 950 1 950
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 62 - -
Kustannusvastaavuus, % 103 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Parannetaan tuottavuutta toimintatapoja uudistamalla ja prosesseja tehostamalla.
 • — Lisätään yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääketurvallisuusasioissa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi.
 • — Kehitetään viranomaisneuvontaa paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi lääkekehityksen edistämiseksi.
 • — Lisätään valvontaviranomaisten ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi.
 • — Tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä tietoa lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi.
 • — Lääkeinformaatioverkosto kehittää lääkeinformaatiotoimintaa asiakaskeskeisesti.
 • — Lääkehoitojen arviointitoimintaa toteutetaan verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,6 yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 7,8 <10 alle valtion keskitason

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelaissa (84 b §, 595/2009) tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (84 b §, 595/2009) mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vuonna 2011 käyttämättä jääneen alueellistamisrahan uudelleen budjetointi, kertaluonteisen lisäyksen vähennys -832
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -25
Palkkaliukumasäästö -6
Palkkausten tarkistukset 92
Toimintamenojen lisäsäästö -43
Toimintamenojen tuottavuussäästö -21
Vuokramenojen indeksikorotus 6
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -6
Tasomuutos -500
Yhteensä -1 335

2015 talousarvio 4 167 000
2014 talousarvio 5 502 000
2013 tilinpäätös 3 578 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 167 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämääräraha on kertaluonteista lisäystä liittyen toimitilajärjestelyjen muuttokustannuksiin.


2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 4 167 000
2014 III lisätalousarvio 75 000
2014 talousarvio 5 502 000
2013 tilinpäätös 3 578 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 10 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasokorotus kustannusten nousun johdosta 600
Yhteensä 600

2015 talousarvio 10 900 000
2014 talousarvio 10 300 000
2013 tilinpäätös 10 458 584

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentin määräraha on 10,9 milj. euroa, mutta valiokunnan saaman selvityksen mukaan sen ei arvioida riittävän, koska tiedossa on useita tulevia toiminnan kustannuksia nostavia tekijöitä. Kustannuksia lisäävät mm. alan kehittämistoimet, kuten uusien tilojen käyttöönotto ja uuden teknologian hyödyntäminen. Lisäksi oikeuslääkäripulasta johtuen suuri osa oikeuslääketieteellisistä ruumiinavauksista joudutaan teettämään määrärahasta maksettavina palkkioina.

Valiokunta pitää tärkeänä, että talousarvioon varataan riittävät määrärahat, jotta talousarvio antaa oikean kuvan toiminnan vaatimista resursseista. Myös oikeuslääkäripulaan on kiinnitettävä huomiota koulutuspaikkojen mitoituksessa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 10 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) 12 §:n mukaisen oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menojen maksamiseen

2) oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen (862/2004) mukaisten palkkioiden ja korvausten maksamiseen

3) yliopistoilta ostopalveluna tehtävän oikeuslääketieteen erikoislääkärikoulutuksen menojen maksamiseen.