Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 4 731 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) mukaisen korvauksen maksamiseen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajille

2) enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan projektihenkilöstön palkkaukseen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon

3) talous- ja velkaneuvojien kehittämiseen, koulutukseen ja materiaalin tuottamiseen sekä raportointijärjestelmään.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 83/2014). Sen mukaan yksityiset elinkeinon- ja ammatinharjoittajat voisivat hakeutua talous- ja velkaneuvontaan samalla tavoin kuin muutkin velkaongelmiin ajautuneet henkilöt.

Talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on helpottaa velallisen asemaa luottojen järjestelyssä sekä tukea velallisen elämänhallinnan paranemista ja ehkäistä syrjäytymistä.

Palveluiden järjestämisestä maksettava korvaus määrätään työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamien perusteiden mukaan siten, että se vastaa palvelun tuottamisesta aiheutuvia tarkoituksenmukaisia menoja. Korvaus maksetaan aluehallintoviraston kanssa sopimuksen tehneelle kunnalle tai muulle palveluntuottajalle. Jos kunta ei järjestä neuvontaa, aluehallintoviraston tulee järjestää neuvonta muulla tavoin, esim. ostopalveluna. Korvauksen maksatuksesta kunnille huolehtii Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja muulle palveluntuottajalle aluehallintovirasto.

Arvio resurssien jakautumisesta

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
       
Talous- ja velkaneuvonnan resurssit      
— Talous- ja velkaneuvojat (htv) 132 132 137
— Avustajat (htv) 26 26 26
Valtion korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisen kuluista, % 63 60 55

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti toiminnalle seuraavan tulostavoitteen vuodelle 2015:

  • — Uusien asiakkaiden keskimääräinen jonotusaika on korkeintaan 60 päivää (toteutuma 2013: jonotusaikatavoitteen saavutti 77 % yksiköistä).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen erän poistuminen -500
Toiminnan laajentaminen yksityisiin elinkeinon- ja ammatinharjoittajiin 220
Yhteensä -280

2015 talousarvio 4 731 000
2014 talousarvio 5 011 000
2013 tilinpäätös 5 211 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Talous- ja velkaneuvonnalla on tärkeä rooli yhteiskunnasta syrjäytymiseen johtavan ongelmakierteen katkaisemisessa, velallisten elämänhallinnan parantamisessa ja ylivelkaisten kannustamisessa takaisin työelämään.

Talous- ja velkaneuvonnan määrärahaksi esitetään noin 4,7 milj. euroa, mikä on 280 000 euroa kuluvaa vuotta vähemmän.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävät ovat kuitenkin lisääntymässä merkittävästi. Sekä yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia että talous- ja velkaneuvonnasta annettua lakia on muutettu niin, että yksityiset elinkeinon- ja ammatinharjoittajat voivat ensi vuonna hakeutua talous- ja velkaneuvontaan elinkeinotoimintaansa kuuluvien velkojen järjestelemiseksi. Talous- ja velkaneuvonta saa siis kokonaan uuden asiakasryhmän, mikä todennäköisesti lisää sen asiakasmäärää huomattavasti.

Valiokunta pitää ehdotettuja lakimuutoksia tervetulleena uudistuksena. Sen avulla voidaan parantaa vaikeuksiin joutuneiden elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksia tervehdyttää taloudellista tilannettaan ja jatkaa elinkeinotoimintaansa. Valiokunta on kuitenkin huolissaan talous- ja velkaneuvontaan osoitettujen määrärahojen riittävyydestä. Talous- ja velkaneuvonta on jo ennestään ylikuormittunut ja sille annettavat uudet tehtävät, kuten esimerkiksi elinkeinotoiminnan jatkamiskelpoisuuden arvioiminen, edellyttävät uudenlaista asiantuntemusta.

Valiokunta pitää tärkeänä, että talous- ja velkaneuvonnan voimavarojen riittävyydestä, neuvonnan alueellisesta saatavuudesta sekä talous- ja velkaneuvojien riittävästä kouluttamisesta huolehditaan asianmukaisesti. Valiokunta katsoo, että uudistuksella tavoiteltavat hyödyt eivät saa jäädä toteutumatta puutteellisten resurssien johdosta.

Valiokunta lisää momentille 1 000 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 5 731 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) mukaisen korvauksen maksamiseen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajille

2) enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan projektihenkilöstön palkkaukseen Kilpailu- ja kuluttajavirastoon

3) talous- ja velkaneuvojien kehittämiseen, koulutukseen ja materiaalin tuottamiseen sekä raportointijärjestelmään.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.