Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 607 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

Selvitysosa:Mittatekniikan keskus MIKESin yhteydessä toimiva FINAS-akkreditointipalvelu siirtyy 1.1.2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Tehtävien siirron yhteydessä virastoon siirtyy yhteensä 25 henkilötyövuotta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo ja edistää tuotteisiin ja palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta, kemikaalien turvallisuutta ja laatua sekä toimii kansallisena kaivosviranomaisena sekä tuottaa pätevyyttä ja luotettavuutta osoittavia akkreditointipalveluja ja edistää akkreditointia. Tavoitteena on henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy sekä vaatimusten mukaisten tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, alkutuotantoon, toiminnanharjoittajiin, palveluntarjoajiin, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö sekä kemikaalien tuotevalvonnan osalta lisäksi muut ohjaavat ministeriöt (maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö) asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Vaikuttavuus
  • — Yritykset ja kansalaiset toimivat vastuullisesti, oma-aloitteisesti ja turvallisesti.
  • — Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus pysyvät vähintään ennallaan ja henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaistuottavuus      
— Kokonaistuottavuusindeksin arvo 99 100 100
Kustannusvastaavuus      
— Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 92 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta      
Valvonta on riskiperusteista ja näkyvää      
— Valvontakäynnit ja -tapaukset 6 179 4 920 5 120
— Laitosvalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit 19 996 16 284 16 134
— Tuotevalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit 5 043 4 317 3 912
— Kemikaalituotevalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit 25 527 12 785 14 474
— Finasin arvioimat toimielimet 213 215 218
Palvelukyky ja laatu      
— Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus, % 95 89 89
— Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1-5), FINAS 4,4 > 4 > 4

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 223 225 250
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,5 3,5 3,5

Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 20 657 19 657 22 440
Bruttotulot 1 550 1 100 3 833
Nettomenot 19 107 18 557 18 607
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 603    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 726    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
FINAS-akkreditointipalvelu (siirto momentilta 32.20.(05)) 420
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) -55
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -51
Palkkaliukumasäästö -33
Palkkausten tarkistukset 88
Toimintamenojen lisäsäästö -220
Toimintamenojen tuottavuussäästö -93
Vuokramenojen indeksikorotus 20
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -26
Yhteensä 50

2015 talousarvio 18 607 000
2014 talousarvio 18 557 000
2013 tilinpäätös 18 230 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 613 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 6 000 euroa talousarvioesityksen 18 607 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 18 613 000
2014 talousarvio 18 557 000
2013 tilinpäätös 18 230 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 613 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 64 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve johtuu FINAS-akkreditointipalvelujen menoista Mittatekniikan keskuksen lakkauttamisen yhteydessä.


2015 IV lisätalousarvio 64 000
2015 talousarvio 18 613 000
2014 tilinpäätös 18 557 000
2013 tilinpäätös 18 230 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 64 000 euroa.