Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 016 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella. Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisena toimimisesta ELY-keskuksille ja maistraateille maksettavat korvaukset budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:PRH:n tehtävänä on virastosta annetun lain mukaisesti edistää teknistä ja taloudellista kehitystä ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. PRH käsittelee teollisoikeuksia koskevat hakemukset ja yhteisöjä koskevat ilmoitukset, pitää yllä näitä koskevat rekisterit ja hoitaa näihin tehtäviin liittyviä tietopalveluita.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi kaupparekisterilain, yhdistysrekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta, jolla toteutetaan maistraattien ja ELY-keskusten kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaistehtävien siirtäminen Patentti- ja rekisterihallitukselle 1.9.2015 lukien. Samalla myös maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirretään patentti- ja rekisterihallitukselle. Siirron vaikutus henkilöstöön on vuositasolla 12,5 henkilötyövuotta.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Toiminnallinen tuloksellisuus

    2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
         
Toiminnallinen tehokkuus      
Työn tuottavuus Tuottavuuden muutos, % +1,3 +2,0 +2,0
Taloudellisuus Yksikkökustannusten muutos, % +2,4 +2,0 +2,0
         
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyys Asiakasarvio (1—5) 4,0 4,0 4,0
Sähköinen asiointi Patenttihakemukset, % 92,5 90 90
  Tavaramerkkihakemukset, % 55,3 60 75
  Kaupparekisteri-ilmoitukset, % 57,9 65 75
  Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, % 59,9 60 65
Käsittelyaika keskimäärin Kansalliset patenttihakemukset (v) 2,6 2,4 2,4
  Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) 3,6 5 4
  Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) 10,8 8 7
  Yhdistysten perustamisilmoitukset (pv) 52 60 40

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 416,4 412 412
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,7 3,5 3,5

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 48 769 47 357 47 357
— muut tuotot 147 88 88
Tuotot yhteensä 48 916 47 445 47 445
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 37 472 43 863 43 863
— osuus yhteiskustannuksista 12 839 8 628 8 628
Kustannukset yhteensä 50 311 52 491 52 491
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 395 -5 046 -5 046
Kustannusvastaavuus, % 97 90 90

Yhtenäispatentin voimaantulon selvitessä varaudutaan ottamaan käyttöön erillinen maksu patentoitavuustutkimuksessa.

Momentilta maksetaan 555 000 euroa säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 50 607 49 615 49 498
Bruttotulot 48 990 47 482 47 482
Nettomenot 1 617 2 133 2 016
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 768    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 585    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen siirron palautus 231
Teollisoikeusasiamiesten valvonnan menot 55
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) -45
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) -325
Toimintamenojen lisäsäästö -23
Toimintamenojen tuottavuussäästö -10
Vuokramenojen indeksikorotus 3
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -3
Yhteensä -117

2015 talousarvio 2 016 000
2014 talousarvio 2 133 000
2013 tilinpäätös 1 434 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 016 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella. Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisena toimimisesta ELY-keskuksille ja maistraateille maksettavat korvaukset budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 116 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 25.10.03 ja aiheutuu Patentti- ja rekisterihallitukselta markkinaoikeuteen siirrettyjen valitusasioiden käsittelyyn tarvittavista lisäresursseista.


2015 I lisätalousarvio -116 000
2015 talousarvio 2 016 000
2014 talousarvio 2 133 000
2013 tilinpäätös 1 434 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 116 000 euroa.