Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              44. Alueellinen kuljetustuki
              50. Palkkaturva
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 24 980 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) mukaisten avustusten maksamiseen

2) valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) mukaisten avustusten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2015 saa tehdä enintään 21 678 000 euron arvosta sitoumuksia.

Mikäli vuoden 2014 valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä päätöksiä enintään 15 000 000 eurolla vuonna 2015.

Selvitysosa:Perusteluina vuoden 2014 valtuuden käyttämättä jääneen osan siirtämiseksi vuodelle 2015 ovat erityisesti toimenpiteet äkillisten rakennemuutosten alueilla. Näillä alueilla ollaan aktivoimassa ja valmistelemassa hankkeita, joista osa toteutuu vasta vuoden 2015 puolella.

Momentin mukaisia avustuksia suunnataan pk-yritysten kansainvälistymistä, kasvua, uudistumista ja osaamista edistäviin hankkeisiin.

Momentin valtuudesta on tarkoitus käyttää

  • — 10 000 000 euroa pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen,
  • — 3 000 000 euroa äkillisen rakennemuutosten alueilla ja toimialoilla sekä
  • — 2 000 000 euroa pk-yritysten keksintöjen edistämiseen eli innovatiivisten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Momentin mukaisilla avustuksilla arvioidaan myötävaikutettavan 800 uuden työpaikan ja 90 uuden yrityksen syntymiseen.

Pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen suunnattavalla valtuudella parannetaan merkittävästi arviolta noin 300 pk-yrityksen valmiuksia aloittaa tai laajentaa kansainvälistä liiketoimintaa. Valtuudesta myönnetään avustuksia pk-yrityksille niiden kansainvälistymisvalmiuksia parantaviin hankkeisiin ja toimenpiteisiin.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2015 2016 2017 2018 Yhteensä
vuodesta
2015 lähtien
           
Ennen vuotta 2015 tehdyt sitoumukset 20 573 12 818 4 178 400 37 969
Vuoden 2015 sitoumukset 4 407 8 200 5 700 3 371 21 678
Menot yhteensä 24 980 21 018 9 878 3 771 59 647

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Keksintötoiminta (siirto momentilta 32.20.41) 750
Maksatusmäärärahojen tarkistukset -3 259
Pk-yritysten kansainvälistymisen edistämisen tuki 3 500
V. 2014 2 LTA:n valtuuden lisäyksen maksatusmuutos 1 400
Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (siirto momentilta 32.30.64) 500
Säästöpäätös -7 150
Yhteensä -4 259

2015 talousarvio 24 980 000
2014 II lisätalousarvio 500 000
2014 talousarvio 29 239 000
2013 tilinpäätös 24 176 476

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Valtuus

Mikäli vuoden 2014 valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä enintään 25 000 000 eurolla vuonna 2015.

Selvitysosa:Päätösosan valtuuskohdan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan toisen kappaleen.

Valtuuskohdan muutos mahdollistaa avustusten myöntämisen 25 000 000 eurolla, joka vastaa arviota vuodelta 2014 käyttämättä jäävästä myöntämisvaltuudesta. Valtuutta arvioidaan siirtyvän vuodelle 2015 aiempaa enemmän 10 000 000 euroa johtuen vuoden 2014 toisessa lisätalousarviossa myönnetystä 7 000 000 euron lisävaltuudesta ja yritystukilain uudistamisesta sekä EU-rakennerahastojen ohjelmakauden vaihtumisesta johtuvista järjestelmämuutoksista, joiden seurauksena ELY-keskukset eivät ole voineet myöntää avustuksia.


2015 talousarvio 24 980 000
2014 II lisätalousarvio 500 000
2014 talousarvio 29 239 000
2013 tilinpäätös 24 176 476

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 24 980 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) mukaisten avustusten maksamiseen

2) valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) mukaisten avustusten maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2015 saa tehdä enintään 21 678 000 euron arvosta sitoumuksia.

Mikäli vuoden 2014 valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä enintään 25 000 000 eurolla vuonna 2015.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 3 200 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2015 saa tehdä enintään 41 678 000 euron arvosta sitoumuksia.

Selvitysosa:Määrärahan 3 200 000 euron ja myöntämisvaltuuden 20 000 000 euron lisäys aiheutuu pääosin ennakoivan elinkeinorakenteen uudistamiseen ja rakennemuutosten hallintaan tarvittavasta lisäpanostuksesta. Työpaikkamenetysten uhkaamilla ja niistä kärsivillä alueilla lisävaltuutta käytetään kasvua ja uusia työpaikkoja luoviin lähinnä pk-yritysten kehittämisavustuksiin.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 3 200 000 euroa vuonna 2015, 7 200 000 euroa vuonna 2016, 6 000 000 euroa vuonna 2017 ja 3 600 000 euroa vuonna 2018.


2015 I lisätalousarvio 3 200 000
2015 talousarvio 24 980 000
2014 II lisätalousarvio 500 000
2014 talousarvio 29 239 000
2013 tilinpäätös 24 176 476

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 3 200 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2015 saa tehdä enintään 41 678 000 euron arvosta sitoumuksia.