Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              22. Yhteistutkimukset
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 791 000 euroa.

Maa- ja metsätalousministeriöön voidaan perustaa osastopäällikön virka.

Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Osastopäällikkö toimisi perustettavan hallinto-osaston päällikkönä. Tarkoituksena on yhdistää henkilöstö- ja hallintoyksikkö, talousyksikkö ja tietohallintoyksikkö hallinto-osastoksi.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2010 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tehokkuus

  • Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.

Taloudellisuus

Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenojen ja henkilöstön jakautuminen tehtävittäin vuosina 2008, 2009 ja 2010 (varsinaiset talousarviot)
  2008 2009 2010
  htv milj. € htv milj. € htv milj. €
             
Maaseudun kehittäminen ja maatalous 85 5,4 94 6,2 91 6,0
Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 56 3,9 54 4,0 54 4,0
Kala-, riista- ja porotalous 38 4,5 37 5,2 37 5,1
Vesitalous ja maanmittaus 25 1,7 26 1,8 26 1,9
Metsätalous 29 2,1 29 2,2 28 2,2
Keskitetyt tukitehtävät 68 9,1 56 7,8 55 7,6
Yhteensä 301 26,7 296 27,2 291 26,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2008
toteutuma
2009
budjetoitu
2010
varsinainen
talousarvio
       
Bruttomenot 26 914 27 603 27 229
Bruttotulot 827 592 438
Nettomenot 26 087 27 011 26 791
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 860    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 364    

Kalataloustietojen keruun ja kalastuksen valvonnan menot ovat yhteensä 2 060 000 euroa, mitä vastaavat EU-osuuksien tuloutukset on otettu huomioon momentilla 12.30.04. Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2009 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon 140 000 euroa. Tenojoen kalastuslupatuloista vuonna 2010 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.

Määrärahassa on otettu huomioon lisäyksenä 60 000 euroa siirtona momentilta 30.01.21 vieraiden kielten käännöspalveluiden ostoon sekä 132 000 euroa momentin 30.01.(20) poistamisen johdosta ja vähennyksenä momentille 30.01.03 siirretyt teurasruhojen luokitukseen ja puutarhakasvien hintaseurantaan liittyvien tehtävien menot ja luokitustulot.

Lisäksi momentille 30.01.02 maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot sisältyy määräraha palvelutehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen, mistä on tarkoitus käyttää maa- ja metsätalousministeriön IT-palveluiden tuottamiseen 0,259 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Muutosten tukeminen vuodelta 2009 -2 660
Tuottavuustoimet (-3 htv) -113
Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen (missä kertaluonteista vähennystä 83 000 euroa) -25
Kertamenon (lohilaskuri) poistaminen -300
VaEL-maksun muutokset 2005—2010 162
Tuottavuussäästöjen käyttö (Muutosten tukeminen tuottavuustoimenpiteiden säästöistä vuonna 2010) 2 930
Uudelleenkohdentaminen -400
Siirto momentilta 30.50.20 (1 htv) 75
Siirto momentilta 30.01.21 (Käännöstehtävät) 60
Siirto momentilta 30.01.(20) 132
Siirto momentille 30.01.03 -386
— Henkilöstön siirto (-3 htv) -165
— Teurasruhojen luokitus -170
— Puutarhakasvien hintaseuranta -51
Tuottojen vähennys siirtona momentille 30.01.03 154
Yhteensä -371


2010 talousarvio 26 791 000
2009 II lisätalousarvio -151 000
2009 talousarvio 27 162 000
2008 tilinpäätös 26 591 000