Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              44. Alueellinen kuljetustuki
              50. Palkkaturva
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 153 838 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) julkisen työvoimapalvelun kokeilu- ja kehittämishankkeiden menojen maksamiseen lukuun ottamatta työvoimakoulutuksen hankkeita, jotka rahoitetaan momentilta 32.30.51

2) lähialueiden työhallintojen kehittämiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläkelaitos arvioisivat yhdessä työttömien palvelutarpeet, suunnittelisivat yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi ja vastaisivat yhdessä työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Yhteispalvelua varten ei perustettaisi uutta itsenäistä organisaatiota, vaan kukin toimintamallissa mukana oleva viranomainen toimisi omien toimivaltuuksiensa puitteissa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2015:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
— työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään, % 60 69 69
— työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus, vähintään, % 60 65 65
— työtarjouksesta tai muuten toimiston hakijalla täyttyneiden työpaikkojen osuus (ml. hakupaikat), vähintään, % 11,4 22 30
— työnhakijoiden verkkopalvelujen käyttöaste, vähintään, % 39 - 60

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 2 919 3 053 2 817
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,0 - > 3,2

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio

2015
esitys
       
Bruttomenot 164 046 157 361 154 238
Bruttotulot 3 820 400 400
Nettomenot 160 226 156 961 153 838
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 688    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 437    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelu (siirto momentille 28.40.03) -21
Rakennepoliittisten toimenpiteiden toimeenpano (siirto momentilta 32.30.51) 5 000
Tuottavuusvähennykset (vanha tuottavuusohjelma) -4 134
Palkkaliukumasäästö -266
Palkkausten tarkistukset 873
Säästöpäätös -2 000
Toimintamenojen lisäsäästö -1 818
Toimintamenojen tuottavuussäästö -758
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) -8
Vuokramenojen indeksikorotus 221
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -212
Yhteensä -3 123

2015 talousarvio 153 838 000
2014 I lisätalousarvio 2 500 000
2014 talousarvio 156 961 000
2013 tilinpäätös 160 975 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 153 886 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 48 000 euroa talousarvioesityksen 153 838 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 153 886 000
2014 III lisätalousarvio 165 000
2014 I lisätalousarvio 2 500 000
2014 talousarvio 156 961 000
2013 tilinpäätös 160 975 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 153 886 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) julkisen työvoimapalvelun kokeilu- ja kehittämishankkeiden menojen maksamiseen lukuun ottamatta työvoimakoulutuksen hankkeita, jotka rahoitetaan momentilta 32.30.51

2) lähialueiden työhallintojen kehittämiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentilta vähennetään 800 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu palkkaus- ja muiden menojen siirrosta momentille 32.01.02 (-17 htv) ELY-keskusten yhteiseen kehittämis- ja hallintoyksikköön.


2015 I lisätalousarvio -800 000
2015 talousarvio 153 886 000
2014 III lisätalousarvio 165 000
2014 I lisätalousarvio 2 500 000
2014 talousarvio 156 961 000
2013 tilinpäätös 160 975 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentilta vähennetään 800 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 19/2015 vp (17.9.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys johtuu Microsoftin irtisanomistilanteen käsittelyn helpottamiseksi tarvittavista seitsemän henkilötyövuoden määräaikaisista lisäresursseista TE-toimistoissa.


2015 III lisätalousarvio 400 000
2015 I lisätalousarvio -800 000
2015 talousarvio 153 886 000
2014 tilinpäätös 159 626 000
2013 tilinpäätös 160 975 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 10/2015 vp (9.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.