Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     22. Eduskunta
            21. Toimintamenot
       61. Maanmittauslaitos
       62. Geodeettinen laitos
       72. Elintarvikevirasto
       74. Siemenperunakeskus

Talousarvioesitys 2015

03. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakuntaPDF-versio

Selvitysosa:Luvun nimike on muutettu. Eduskunta on hyväksynyt talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Kyseinen lautakunta on tarkoitus asettaa vuoden 2002 alusta maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan yhteyteen. Arviolautakunnan tehtävänä on antaa asiantuntijalausuntoja eläinlääkintään liittyvissä vahingonkorvauskysymyksissä. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta käsittelee muutoksenhakuviranomaisena maaseutuelinkeinohallinnon, lähinnä työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen sekä riistanhoitopiirien ja kalastusalueiden päätöksistä tehtyjä valituksia ja ns. prosessuaalisia kanteluja. Vuonna 1998 valituslautakunta antoi päätöksen 432 asiassa, 1999 päätöksiä oli 390 ja 2000 yhteensä 382 kpl. Vuodelle 2001 siirtyi 77 keskeneräistä valitusasiaa. Säännösten moniportaisuus ja tulkinnanvaraisuus sekä alemmanasteisten säännösten ja määräysten usein tapahtunut muuttaminen on edelleenkin vaikeuttanut asioiden valmistelua ja ratkaisemista.

Keskimääräinen valitusasian käsittelyaika oli vuonna 2000 noin 4,5 kk. Ottaen myös huomioon suullisten käsittelyjen ja katselmusten määrä, tavoitteena on jatkossa noin 5 kk:n keskimääräinen käsittelyaika.

Valituslautakunnan päätöksistä voi pääsääntöisesti hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 596 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan menoihin.

Selvitysosa:Luvun selvitysosan perusteluihin viitaten määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 40 000 euroa eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan menoina. Arviolautakunnan antamista lausunnoista peritään maksu, josta kertyvät tulot tuloutetaan momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa on lisäksi otettu huomioon lisäyksenä 6 000 euroa palkkaseurantaselvityksen mukaisiin tarkistuksiin sekä vähennyksenä 2 523 euroa XXI Euroopan maatalousoikeuden kongressin järjestelykustannuksina.

Määrärahan käytön arvioidaan
jakautuvan seuraavasti:
   
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta 556 000
Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta 40 000
Yhteensä 596 000


2002 talousarvio 596 000
2001 talousarvio 525 755
2000 tilinpäätös 504 564