Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              20. Perusväylänpito
              70. Jäänmurtajan hankinta
              78. Eräät väylähankkeet
              79. Elinkaarirahoitushankkeet
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) ja asetuksen (1267/2000) mukaisten valtionavustusten maksamiseen yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen

2) tiekuntien neuvonnan ja opastamisen tukemiseen ja sitä tukevan materiaalin ja palveluiden tuottamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää yksityisten teiden kunnossapidon ja parantamisen tukemiseen. Määrärahaa käytetään tasa-arvoisen liikkumisen turvaamiseen sekä pysyvän asutuksen ja elinkeinoelämän tarvitsemien teiden avustamiseen.

Valtionavustus kohdistuu ensisijassa lauttojen käytön ja kunnossapidon tukemiseen sekä vähäisessä määrin teiden parantamiseen. Valtionavustukseen oikeutettuja teitä on noin 55 000 km, ja niiden hoitamista varten on perustettu noin 16 000 tiekuntaa.

Avustettavia lauttapaikkoja on noin 20 kpl ja niihin käytettävä tuki on noin 2 milj. euroa.

Avustettavia kohteita ovat vain tien liikennöitävyyden kannalta kiireellisimmät siltojen ja suurien rumpujen parantamiset tai tien vaurioitumisen korjaamiset. Tuki voi olla korkeintaan 75 % todellisista hyväksytyistä kustannuksista. Tavanomaisissa tien parantamiskohteissa tuen osuus tällä hetkellä on 50 % ja eräissä merkittävimmissä siltakohteissa enintään 75 %. Kuntien tuki kyseisiin kohteisiin on vaihdellut välillä 0—20 %. Vuonna 2015 voidaan avustaa vain yksittäisiä tienparannuskohteita.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Säästöpäätös -2 000
Tasomuutos -3 000
Yhteensä -5 000

2015 talousarvio 3 000 000
2014 talousarvio 8 000 000
2013 tilinpäätös 9 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentin määrärahaksi ehdotetaan 3 milj. euroa, josta on tarkoitus käyttää noin 2 milj. euroa lauttojen käytön ja kunnossapidon tukemiseen ja noin 1 milj. euroa teiden parantamiseen. Avustettavia kohteita ovat vain liikennöitävyyden kannalta kiireellisimmät siltojen ja suurien rumpujen parantamiset tai tien vaurioitumisen korjaamiset.

Yksityisteiden avustamiseen ehdotettu avustus on niin vähäinen, ettei sillä ole enää sanottavaa käytännön merkitystä. Valtionavustukseen oikeutettuja teitä on noin 55 000 km, ja niiden hoitamista varten on perustettu noin 16 000 tiekuntaa, joten 1 milj. euron avustusmäärärahasta saatava hyöty jää varsin vähäiseksi. Jo avustusten myöntämiseen tarvittavat hallinnolliset kulut nousevat suhteettoman korkeiksi avustusten määrään nähden. Avustusten tarve on luonnollisesti moninkertainen, sillä yksityisteiden kunnolla on keskeinen merkitys mm. puunhankinnan, biotalouden, maaseudun elinkeinojen sekä maaseutuasutuksen kannalta.

Valiokunta pitää tärkeänä, että valtio tukee yksityisteiden parannuksia yksityistieavustusten lisäksi myös kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla. Saadun selvityksen mukaan näitä ns. Kemera-tukia myönnetään metsäteille nykyisin rahamääräisesti yksityistieavustuksia enemmän. Valiokunta katsoo, että avustusjärjestelmän läpinäkyvyyden ja selkeyden vuoksi on tärkeää, että yksityis- ja metsäteiden tukijärjestelmät ja niiden toimivuus arvioidaan kokonaisuutena yksityistielain uudistuksen yhteydessä. Valiokunnan mielestä yksityisteiden luokittelussa tulisi ottaa aiempaa paremmin huomioon mm. tien merkitys elinkeinoelämälle ja asutukselle.

Valiokunta pitää tärkeänä, että yksityisteiden hoitoon liittyvästä neuvonnasta ja osaamisesta huolehditaan, millä voidaan osaltaan edistää teiden asianmukaista hoitoa ja vähentää korjaustarpeita.

Valiokunta lisää momentille 2 000 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) ja asetuksen (1267/2000) mukaisten valtionavustusten maksamiseen yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen

2) tiekuntien neuvonnan ja opastamisen tukemiseen ja sitä tukevan materiaalin ja palveluiden tuottamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.