Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus
         10. (30.10, 20, osa ja 40, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. (30.20, osa, 01, osa ja 30) Maa- ja elintarviketalous
            (30.) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. (30.40, osa, 20, osa, 50 ja 60) Luonnonvaratalous
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
              01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot
              (02.) Geodeettisen laitoksen toimintamenot
              40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

70. Maanmittaus ja tietovarannotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot.

Toimintaympäristö

Yleiset taloudelliset suhdanteet vaikuttavat erityisesti maanmittaustoimituksiin ja kirjaamisasioihin niin, että niiden kysyntä seuraa suhdannekehitystä pienellä viiveellä. Taloudellisen tilanteen alkaessa aikanaan elpyä kysynnän on arvioitu vähitellen nousevan, mutta rakennemuutoksesta ja rakentamisen suuntautumisesta johtuen tuotteiden ja palvelujen kysynnän kehityksessä on alueellisia eroja. Euroopan epäselvä tilanne vaikeuttaa talouden kehityksen arviointia. Maanmittauslaitoksen budjettirahoituksen tasoon vaikuttavat valtiontalouden tilan kehittyminen lähivuosina sekä vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman toteuttaminen. Maksuttomuuden piiriin tulevien aineistojen määrä todennäköisesti lisääntyy. Avautuessaan näiden tietoaineistojen ylläpito, tietopalvelu ja tuki kasvattavat budjettirahoituksen tarvetta.

Asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeet ohjaavat yhä selvemmin palvelutuotantoa. Asiakkaat vaativat nopeaa, laadukasta ja hinnaltaan edullista palvelua. Sähköistä asiointia lisätään, siitä tulee vuorovaikutteista ja vahvaan tunnistamiseen perustuvaa ja näin otetaan askel kohti kansalaisen keskitettyjen palvelujen käyttöä.

Tekniikan kehittyminen näkyy maanmittaus- ja paikkatietotehtävissä käytettävän teknologian jatkuvana uudistamistarpeena. Tietotekniikka ja sen hyödyntämiseen liittyvät prosessit ja yhteistyörakenteet ovat entistä näkyvämmin kriittinen menestystekijä. Mobiiliteknologian käyttö yleistyy myös erilaisissa loppukäyttäjien sovelluksissa. Paikannusta, paikkatietoja ja navigointipalveluja käytetään yhä laajemmin elinkeinoelämän tarpeisiin, turvallisuutta lisäämässä, arkipäivän asiointitehtävissä sekä harrastustoiminnassa.

Kansainvälinen kehitys vaikuttaa maanmittaus- ja paikkatietoalan kehitykseen sekä suoraan että välillisesti EU-yhteistyön ja -lainsäädännön kautta. Aineistojen lisääntyvä kansainvälinen käyttö ja siihen liittyvät tekniset, sisällölliset ja juridiset vaatimukset edellyttävät laajempaa osallistumista standardointiin, yhteisten tavoitteiden määrittelyyn ja muuhun yhteistyöhön.

Maatilatalouden rakennekehityksen johdosta tarve ja kysyntä tilusjärjestelyille jatkuvat. Tilusjärjestelytoiminnassa keskitytään peltoalueiden kiinteistörakenteen kehittämiseen.

EU-maatalouspolitiikan ohjelmakauden toimeenpanoa tukevien tietojärjestelmien muutosprojektit sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun liittyvät kehittämisprojektit lisäävät merkittävästi toimintansa vuodenvaihteessa aloittavan tietotekniikkapalvelukeskuksen palveluiden kysyntää.

Kokonaisarkkitehtuurityö ja tietovarantojen avaaminen edellyttävät toimenpiteitä tietovarantojen sekä niihin liittyvien kuvaustietojen (metatietojen) ja tietopalveluiden kehittämisessä. Yhteistyö tietovarantojen tuottamisessa ja ylläpidossa tarvittavien muutos- ja seurantatietojen keruussa ja käytössä lisääntyy. Tiedon laatuun kiinnitetään huomiota yhä enemmän.

Perustietovarantojen rooli hallinnon ja siihen liittyvien palveluiden järjestämisessä ja tietojohtamisessa vahvistuu palvelujen teknisen rungon (palveluväylän) yhtenäistyessä. Kiinteistörekisterin ylläpidolla ja parantamisella luodaan edellytyksiä toimivalle markkinataloudelle ja luonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle. Maastotietokannalla, joka rinnastetaan tietohallintolaissa (634/2011) perusrekistereihin, on tärkeä rooli yhtenäisenä koko maan kattavana paikkatiedon pohja-aineistona. Koska maastotietoja kerätään ja ylläpidetään sekä valtionhallinnossa että kunnissa, voidaan tuotantoa tehostaa yhteistyötä lisäämällä ja parantamalla. Laserkeilausaineistoja aletaan hyödyntää laajemmin sekä itsenäisenä aineistona että myös muiden tietovarantojen ajantasaistuksessa ja keruussa.

Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin rakentaminen etenee ja INSPIRE-direktiivin toimeenpano laajenee uusiin aineistokokonaisuuksiin ja edellyttää aineistojen saatavuuden ja yhteiskäyttöisyyden kehittämistä.

Metsähovin tutkimusaseman toimintaedellytysten parantamista jatketaan ajanmukaistamalla tutkimusaseman laitekantaa. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi Suomen pysyvä GNSS-verkko FinnRef uusitaan vaiheittain vuoteen 2017 mennessä.

Maanmittauslaitoksen organisaatiota ja tehtäviä uudistetaan vuoden 2015 alusta lukien kokoamalla Maanmittauslaitokseen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tieto- ja paikkatietotehtäviä, jolloin Geodeettisen laitoksen tehtävät ja pääosa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tehtävistä siirtyvät Maanmittauslaitokseen. Samalla parannetaan edellytyksiä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan palveluiden ja tietovarantojen laajalle sähköistymiselle ja tietotekniselle yhtenäistymiselle ja ICT-toiminnan tehostumiselle. Geodeettisen tutkimuksen vahva kansainvälinen brändi säilytetään.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Maanmittaus ja tietovarannot -politiikkasektorilla toimeenpannaan pääluokkaperusteluissa mainittujen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden lisäksi seuraavia tavoitteita:

  • — kiinteistötoimituksilla turvataan selkeä ja luotettava kiinteistöjärjestelmä
  • — kiinteistöjä ja maastoa koskevat tiedot ovat valtakunnallisesti kattavia, ajantasaisia, tehokkaasti ylläpidettyjä ja riittävän laadukkaita ja tietopalvelua tuotetaan tehokkailla ja standardien mukaisilla palveluilla
  • — tutkimuksella tuetaan paikkatietojen tuotantoa, ylläpitoa ja hyödyntämistä sekä kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittymistä koko yhteiskunnan tarpeet huomioiden
  • — paikkatietoa keräävillä ja ylläpitävillä organisaatioilla on käytössään tukipalveluita, jotka edistävät paikkatiedon tehokasta yhteiskäyttöä ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittymistä
  • — tilusjärjestely on toimiva, hallittu ja hyväksytty kiinteistörakenteen kehittämisen väline, jota käytetään tehokkaasti ja taloudellisesti siten, että toiminnalla saavutetaan hyvä vaikuttavuus.

Luvun nimike on muutettu.

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 480 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen

2) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

3) EU-rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Maanmittauslaitoksen tehtävänä ovat:

  • — maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito ja ilmakuvapalvelut
  • — geodeettisten perusedellytyksien luominen maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa, paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen, tutkimukseen perustuvan tiedon tuottaminen kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi
  • — huolehtia rekisteri- ja tietohallintotehtävistä, tuottaa tietohallinnon asiantuntija- ja IT-palveluita hallinnonalan virastoille ja laitoksille sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt ja sopimuksissa on sovittu
  • — tuottaa myös edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 34/2014 vp).

Maanmittauslaitos osallistuu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin ja Vironlahden tutkimusasemia, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) kehittämiseen on varattu vuosina 2012—2014 yhteensä 4,5 milj. euroa ja uudistustyötä jatketaan vuosien 2015—2017 aikana. Korjausten kustannusarvio on yhteensä 7,5 milj. euroa.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnan tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Maanmittauslaitoksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.70.01).

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2015 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
    
Maanmittaustehtävät   
Maksullinen toiminta70 65870 750876
Budjettirahoitteinen toiminta47 7761 050912
Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämistehtävät   
Maksullinen ja yhteisrahoitteinen toiminta2 6701 80030
Budjettirahoitteinen toiminta2 951-46
Hallinnonalan tietotekniset palvelut   
Maksullinen toiminta ja yhteistoiminta7 8807 56090
Budjettirahoitteinen toiminta2 772-34
Yhteensä1)134 70781 1601 988

1) Momentin 30.70.01 henkilötyövuosikiintiö vuodelle 2015 on 1 988 htv.

Viraston tunnusluvut

 2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
tavoite
    
Vaikuttavuus   
— maastotietokannan ajantaisuusindeksi, %999898
— kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (versio VTS2013) (1.1.2003 = 0), %88,39396
— rajapintapalvelujen hakujen määrä (milj.)210220230
Toiminnallinen tuloksellisuus   
Toiminnallinen tehokkuus   
— taloudellisuusindeksi103,3102,0102,0
— tuottavuusindeksi102,4102,0102,0
— lohkomistoimitukset, kpl/htv56,35861
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km²136162162
Tuotokset ja laadunhallinta   
Suoritteiden määrä   
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl19 15919 20019 000
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl7117
— kirjaamisasiat, kpl213 402280 000245 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km²51 23654 00054 000
— referoidut tieteelliset julkaisut1006060
— muut tieteelliset julkaisut314040
— muut julkaisut481010
— IT-, ylläpito- ja kehittämispalveluiden toimenpidepyynnöt, kpl7 8157 0007 000
— IT-palveluiden tuotantoonviennit (sovellukset, tietokanta ja data)450400500
Laadunhallinta   
— lohkomisten kestoaika, kk7,16,06,0
— maastotietojen täydellisyys, %969595
— toteutuneiden tuotantoonvientien (sovellukset, tietokantamuutokset) osuus suunnitelluista julkaisuista, %  99
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, %86,67575

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot127 059122 830128 640
Bruttotulot1)74 51172 36781 160
Nettomenot52 54850 46347 480
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta38 511  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle36 859  

1) Sisältää vuonna 2015 tietohallintopalveluja koskeviin palvelussopimuksiin perustuen tuloja yhteensä 6 630 000 euroa (Maa- ja metsätalousministeriöltä 1 100 000 euroa, Maaseutuvirastolta 3 600 000 euroa, Elintarviketurvallisuusvirastolta 1 480 000 euroa, Luonnonvarakeskukselta 400 000 euroa sekä muilta hallinnonalan virastoilta ja laitoksilta 50 000 euroa).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot69 49968 61068 700
— muut tuotot394-200
Tuotot yhteensä69 89368 61068 900
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset48 70546 01746 105
— osuus yhteiskustannuksista24 30522 75122 795
Kustannukset yhteensä73 01068 76868 900
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-3 117-157-
Kustannusvastaavuus, %96100100
    
Muut suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot2 9522 7292 800
— muut tuotot205050
Tuotot yhteensä2 9722 7792 850
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 3201 3661 508
— osuus yhteiskustannuksista1 5761 2781 220
Kustannukset yhteensä2 8962 6442 728
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)76135122
Kustannusvastaavuus, %103105104

Momentin henkilötyövuosissa on otettu huomioon 55 henkilötyövuoden vähennys tuottavuustoimien johdosta. Henkilötyövuosissa ei ole otettu huomioon vähennyksenä TORI-hankkeen yhteydessä tapahtuvaa ICT-henkilöstön mahdollista siirtymistä valtion yhteiseen palvelukeskukseen. Siirrolla ei ole toteutuessaan vaikutusta määrärahoihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hallituksen menosäästöpäätös-3 000
HO-säästön lisäys-1 350
Kertaluonteinen säästö-5 000
Siirto momentilta 30.01.(02) (124 htv)2 723
Siirto momentilta 30.70.(02) (76 htv)3 862
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö400
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-2 525
Palkkaliukumasäästö-145
Palkkausten tarkistukset411
Toimintamenojen lisäsäästö -620
Toimintamenojen tuottavuussäästö-282
Vuokramenojen indeksikorotus59
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-78
Tasomuutos2 562
Yhteensä-2 983

2015 talousarvio47 480 000
2014 talousarvio50 463 000
2013 tilinpäätös50 897 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 506 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 26 000 euroa talousarvioesityksen 47 480 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio47 506 000
2014 talousarvio50 463 000
2013 tilinpäätös50 897 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 506 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen

2) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

3) EU-rakennerahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

(02.) Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Geodeettinen laitos lakkautetaan 1.1.2015 lukien ja sen tutkimus- ja kehittämistehtävät siirretään Maanmittauslaitokseen. Kun vuoden 2014 talousarvion nettomäärärahasta 5 499 000 eurosta vähennetään Metsähovin tutkimusaseman korjauksesta aiheutunut kertameno 1 500 000 euroa, jää muille momenteille siirrettäväksi 3 999 000 euroa. Geodeettinen laitos on toteuttanut vuosien 2005—2015 tuottavuusohjelmassa sovitun henkilötyövuosivähennyksen yhteensä 2 henkilötyövuotta vuoden 2014 loppuun mennessä. Täten Geodeettisesta laitoksesta siirtyvien henkilötyövuosien kokonaismäärä on 76.

Vuoden 2014 käyttämättä jäänyttä määrärahaa on tarkoitus käyttää vastaaviin tehtäviin Maanmittauslaitoksessa.

Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan ja henkilötyövuosien siirrot

 1 000 euroaHtv
   
Maanmittauslaitokseen siirtyvät (siirto momentille 30.70.01)-3 862-76
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-82 
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50)-9 
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)-46 
Yhteensä-3 999-76

2014 talousarvio5 499 000
2013 tilinpäätös5 614 000

40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) uusjakotoiminnan tukemisesta annetun lain, kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 102 §:n mukaisten lainojen ja korkotuen rahoituksesta ja eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain (31/1980) 19 §:n mukaisista lunastuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 21 ja 22 §:n mukaisten menojen maksamiseen

3) kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 207 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimitusmenojen maksamiseen uusjakojen ja vesitilusjärjestelyjen osalta.

Määrärahaa saa käyttää enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Määräraha käytetään peltotilusjärjestelyjen tukemiseen ja pilottiluonteisiin metsätilusjärjestelyihin. Määrärahan käytön arvioidaan jakautuvan siten, että asianosaisilta takaisinperittävä osuus määrärahasta on noin 2,3 milj. euroa ja valtion lopulliseksi menoksi jää noin 2,7 milj. euroa.


2015 talousarvio5 000 000
2014 talousarvio5 000 000
2013 tilinpäätös5 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Maatalouden rakennemuutos jatkuu, ja viljelijät hankkivat peltolohkoja sieltä, missä niitä on tarjolla. Tämä pirstoo Suomen entisestäänkin pieniä peltotiluksia. Valiokunta toteaa, että maatilojen tilusjärjestelyillä voidaan tehostaa käytännön toimintaa ja alentaa kustannuksia tilatasolla. Samalla parannetaan myös liikenneturvallisuutta ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Momentille esitettävällä 5,0 milj. euron määrärahalla arvioidaan uudelleen järjesteltävien peltoalueiden olevan noin 8 000 ha. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomessa on noin 700 000 ha peltoalueita, jotka merkittävästi hyötyisivät tilusjärjestelyistä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) uusjakotoiminnan tukemisesta annetun lain, kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 102 §:n mukaisten lainojen ja korkotuen rahoituksesta ja eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain (31/1980) 19 §:n mukaisista lunastuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 21 ja 22 §:n mukaisten menojen maksamiseen

3) kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 207 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimitusmenojen maksamiseen uusjakojen ja vesitilusjärjestelyjen osalta.

Määrärahaa saa käyttää enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.