Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

63. MetsähallitusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

1. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 0,79 milj. eurolla. Muutoksen jälkeen peruspääoman arvo on 2 538,0 milj. euroa.

2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain (1378/2004) mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet.

Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen.

Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2015 enintään 0,2 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2015 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2015 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 80 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan takausvaltuudet

Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta.

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 0,5 milj. euron arvosta.

Selvitysosa:

Liiketoiminta

Peruspääoman määrä vuoden 2014 alussa oli 2 536,5 milj. euroa. Vuoden 2014 aikana sen arvioidaan lisääntyvän 0,70 milj. eurolla ja olevan vuoden 2014 lopussa 2 537,2 milj. euroa. Vuonna 2015 Metsähallituksen peruspääoma ehdotetaan korotettavaksi 0,79 milj. eurolla. Peruspääoma lisääntyy 1,55 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden vastaavien muutosten nettovaikutuksena.

Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana ovat metsätalous ja muu luonnonvarojen käyttö. Liiketoimintaa harjoitetaan metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden (luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistäminen) asettamissa puitteissa. Metsähallitus tarjoaa muille yrityksille tasapuoliset liiketoimintamahdollisuudet aktiivisella hankekehityksellä ja kilpailuun perustuvalla alueiden vuokrauksella.

Yhteiskunnalliset velvoitteet on tarkoitus ottaa huomioon seuraavasti: luonnon monimuotoisuus 27 milj. euroa, virkistyskäyttö 10 milj. euroa, porotalous 2 milj. euroa, saamelaiskulttuuri 3 milj. euroa ja työllisyys 3 milj. euroa.

Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden 2015 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2015 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 121,0 milj. euroa ja liiketoimintakonsernille 121,4 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,8 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Tuloutustavoite vuonna 2016 on 120,0 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus jatkaa valtion toiminnan ja talouden kannalta epätarkoituksenmukaisen maan myyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2015 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite on 349,6 milj. euroa ja liiketoimintakonsernin 357,7 milj. euroa.

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 14,5 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko

  2013 toteutuma 2014 ennakoitu 2015 esitys
  Liikelaitos Konserni Liikelaitos Konserni Liikelaitos Konserni
             
Liikevaihto, milj. € 346,7 370,0 347,7 358,8 349,6 357,7
— muutos, % 0 -2 0 -3 1 0
Käyttökate, % 37 36 42 41 37 38
Liikevoitto/tappio, milj. € 126,9 127,0 142,5 142,3 128,3 129,3
Tilikauden tulos, milj. € 116,1 118,4 135,0 134,5 121,0 121,4
— liikevaihdosta, % 33 32 39 37 35 34
— peruspääomasta, % 4,6 4,7 5,3 5,3 4,8 4,8
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € 120,01)   130,01)   135,02)  
Sijoitetun pääoman tuotto, %3) 4,8 4,7 5,3 5,3 4,8 4,8
Investoinnit liikevaihdosta, % 3 3 4 4 4 4
Omavaraisuusaste, % 98 98 99 99 99 99
Taseen loppusumma, milj. € 2 715 2 724 2 710 2 714 2 696 2 699
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) 1 065 1 204 1 074 1 184 1 054 1 164

1) Valtioneuvoston vahvistama tuloutus.

2) Vuoden 2014 toiminnan perusteella vuoden 2015 talousarvioesityksen (mom. 13.05.01) tuloutusarvio.

3) Sijoitetun pääoman tuottoprosentissa mukana osingot tytäryhtiöiltä.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)

  2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
esitys
       
Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille      
13.05.01 Voiton tuloutus 120,000 130,000 135,000
Yhteensä 120,000 130,000 135,000
       
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus      
30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät 6,373 6,373 6,250
MMM:n hallinnonala yhteensä 6,373 6,373 6,250
       
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 32,484 29,555 34,098
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot1) 2,000 2,000 -
YM:n hallinnonala yhteensä 34,484 31,555 34,098
       
Yhteensä (MMM ja YM) 40,857 37,928 40,348

1) Metsähallituksen osuus.

Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 6 §:n mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus esitetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.63.50 ja ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan, myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)

  2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
esitys
       
Rahoitus1)      
Maa- ja metsätalousministeriö (30.63.50) 6 846 6 616 6 250
Ympäristöministeriö (35.10.52) 31 819 34 820 34 098
Ympäristöministeriö (35.10.63) 1 474 2 500 -
Ympäristöministeriö (35.10.22) 104 145 150
Muiden ministeriöiden rahoitus 2 904 1 420 1 136
Muu rahoitus valtion talousarviosta 772 730 800
Euroopan unionin rahoitus 4 563 4 787 4 294
Tulorahoituksella maksetut menot 10 478 9 537 8 500
Muu rahoitus 2 807 2 448 1 959
Yhteensä 61 767 63 003 57 187
       
Menot      
Palkkausmenot 27 634 31 088 29 972
Muut kulutusmenot 31 820 28 615 24 515
Maa-aluehankinnat 1 432 2 400 -
Muut investoinnit 881 900 2 700
Yhteensä 61 767 63 003 57 187

1) Rahoituseriin 2013—2014 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko

  2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
esitys
       
Tuotot (1 000 euroa)      
Maksullinen toiminta 11 225 9 537 8 500
Muut tuotot 5 480 7 235 6 253
Tuotot yhteensä 16 705 16 772 14 753
       
Kulut (1 000 euroa)      
Henkilöstökulut 27 634 31 088 29 972
Muut kulut 34 456 30 615 26 515
Kulut yhteensä 62 090 61 703 56 487
Valtion talousarviosta saatu rahoitus 43 186 42 831 39 734
       
Yli-/alijäämä -2 199 -2 100 -2 000
       
Henkilöstömäärä (htv) 578 585 564
— josta virkamiehiä (htv) 68 68 68

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

1. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 14,21 milj. eurolla, johon sisältyy vähennyksenä 15 milj. euroa peruspääoman palautusta. Muutoksen jälkeen peruspääoman arvo on 2 511,5 milj. euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen luvun päätösosan kohdan 1.

Vuoden 2015 talousarvioesityksessä peruspääomaa ehdotettiin korotettavaksi 0,79 milj. euroa. Muutoksena tähän Metsähallituksen peruspääomaa ehdotetaan tämän lisäksi alennettavaksi 15 milj. eurolla, mitä vastaavasti Metsähallitus palauttaa 15 milj. euroa momentille 12.30.99 tulokertymän lisäyksenä. Muutosten yhteisvaikutuksena Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 14,21 milj. eurolla.

Vuoden 2015 talousarvioesityksessä vuoden 2014 lopun peruspääoman määräksi on arvioitu 2 537,2 milj. euroa. Vuoden 2014 kolmannen lisätalousarvioesityksen muutoksen jälkeen peruspääoman määräksi vuoden 2014 lopussa arvioidaan 2 525,7 milj. euroa. Kun peruspääomaa voidaan alentaa 14,21 milj. eurolla vuonna 2015, on peruspääoman arvo muutoksen jälkeen 2 511,5 milj. euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

1. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 14,21 milj. eurolla, johon sisältyy vähennyksenä 15 milj. euroa peruspääoman palautusta. Muutoksen jälkeen peruspääoman arvo on 2 511,5 milj. euroa.

2. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain (1378/2004) mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet.

Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen.

Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2015 enintään 0,2 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2015 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2015 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 80 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan takausvaltuudet

Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta.

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 0,5 milj. euron arvosta.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

1. Peruspääoman muutokset

Luvun perusteluja muutetaan siten, että Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 1,85 milj. eurolla.

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Luvun perusteluja muutetaan siten, että Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 2,5 milj. euroa, josta muita kuin maa-aineslupiin liittyviä vastuita voi olla enintään 0,5 milj. euroa.

Selvitysosa:Tavoitteena on, että valtion omistamia soita suojeltaisiin Etelä-Suomessa yhteensä noin 46 kappaletta yhteispinta-alaltaan noin 6 000 hehtaaria. Tästä 5 000 hehtaaria, tasearvoltaan noin 2,2 milj. euroa, on tarkoitus suojella luonnonsuojelulain perusteella ja 1 000 hehtaaria, tasearvoltaan noin 1,0 milj. euroa, Metsähallituksen omalla päätöksellä. Liiketoiminnan käyttöön julkisten hallintotehtävien taseesta on tarkoitus siirtää omaisuutta noin 0,35 milj. euron arvosta ja julkisten hallintotehtävien taseeseen luonnonsuojelulain nojalla suojeltavia alueita arviolta 2,2 milj. euron arvosta, jolloin Metsähallituksen peruspääoma alenisi 1,85 milj. euroa. Valtioneuvosto päättää tarkemmin siirrettävistä alueista. Vuoden 2015 talousarvion mukaan Metsähallituksen peruspääoman arvo on 2 511,5 milj. euroa.

Toimenpiteellä ei ole vaikutusta Metsähallituksen tuloutustavoitteeseen.

Vuoden 2015 talousarvion mukaan Metsähallituksen liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä on 0,5 milj. euroa. Metsähallituksen ulkopuolisille antamat vakuudet liittyvät maa-ainesliiketoimintaan. Useimmat kunnat vaativat maa-ainesluvan haltijoilta pankkitakauksia maa-ainesottopaikkojen uudelleen maisemointiin.

Maa-aineslupiin liittyvien vakuuksien kokonaismäärä liikelaitoskonsernissa on noin 2,5 milj. euroa ja ne ovat tällä hetkellä tytäryhtiö MH Kivi Oy:n vastuulla. Maa-ainesluvat ja niihin liittyvät vastuut on tarkoitus siirtää vuoden 2015 aikana liikelaitoksen haltuun, minkä takia liikelaitoksen vakuuksien enimmäismäärää tulee korottaa 2 milj. eurolla 2,5 milj. euroon.

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 48/2014 vp (9.3.2015)

Luvun perusteluja muutetaan siten, että Metsähallituksen liiketoiminnan peruspääomaa voidaan alentaa 1,85 milj. eurolla. Tavoitteena on, että valtion omistamia soita suojeltaisiin Etelä-Suomessa yhteensä noin 6 000 hehtaaria. Tästä 5 000 hehtaaria (tasearvo 2,2 milj. euroa) on tarkoitus suojella luonnonsuojelulain perusteella ja 1 000 hehtaaria (tasearvo n. 1,0 milj. euroa) Metsähallituksen omalla päätöksellä.

Metsähallituksen valiokunnalle toimittaman selvityksen mukaan Metsähallituksen toimiessa säädösten, sertifiointikriteereiden ja omien ohjeidensa mukaisesti valtion maiden soihin ei kohdistu uhkaa ja niiden luontoarvot säilyvät myös ilman luonnonsuojelulain perusteella tapahtuvaa suojelua. Valiokunta pitää siten tarpeellisena arvioida mikä on lisäarvo, joka saadaan hallituksen esittämällä järjestelyllä. Samalla on myös syytä arvioida järjestelystä aiheutuvat hallinnolliset kustannukset. Valiokunta on useassa yhteydessä (kuten VaVM 37/2014 vp) korostanut hallinnon keventämistä ja pitää tarpeellisena, että siihen pyritään myös soidensuojeluohjelman osalta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

1. Peruspääoman muutokset

Luvun perusteluja muutetaan siten, että Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 1,85 milj. eurolla.

6. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Luvun perusteluja muutetaan siten, että Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 2,5 milj. euroa, josta muita kuin maa-aineslupiin liittyviä vastuita voi olla enintään 0,5 milj. euroa.

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 6 250 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • — tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta
  • — viestitään tehokkaasti riista- ja kalakantojen hoidosta sekä valtion retkeilyalueiden ja muiden valtion alueiden käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia
  • — varmistetaan, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
  • — kehitetään erävalvonnan viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä uusia yhteistyömalleja riistakonsernin ja kalatalouskentän toimijoiden kanssa
  • — luodaan edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten retkeilyalueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä sekä seurataan näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä.

Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 270 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 4 570 000 euroa ja metsäpuiden siemenen myyntituloja 700 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä 151 000 euroa siirtona momentille 35.10.52 Teijon retkeilyalueen muuttamisesta kansallispuistoksi.

Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

  2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
esitys
       
Käyntimäärät: kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset 3 642 600 3 645 000 3 745 000
Luontokeskusten, maastopalveluiden ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,08 4,05 4,05
Metsästysluvat (kpl) 56 389 50 000 50 000
Kalastusluvat (kpl) 71 267 70 000 70 000
Erävalvontatapahtumien määrä 8 094 9 500 9 500

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Luonnon virkistyskäyttö 4 054 000
Eräasiat 1 694 000
Muut tehtävät 502 000
Yhteensä 6 250 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Teijon kansallispuiston perustaminen (siirto momentille 35.10.52) -151
Palkkausten tarkistukset 28
Yhteensä -123

2015 talousarvio 6 250 000
2014 I lisätalousarvio 14 000
2014 talousarvio 6 373 000
2013 tilinpäätös 6 373 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 6 250 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.