Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

47. (30.60.47) Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 7 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden tukia koskevan lainsäädännön nojalla energiapuun korjuutukeen, jolla edistetään pienpuun energiakäyttöä.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Pienpuun energiatuen tavoitteena on lisätä pienpuun energiakäyttöä ja turvata pienpuuhakkeen saatavuus lämpö- ja voimalaitoksille.

Eduskunta on hyväksynyt pienpuun energiatuesta annetun lain (101/2011). Tukijärjestelmä ei ole tullut voimaan, koska sille ei ole vielä saatu EU-komission hyväksyntää. Tukijärjestelmään tehdään komission edellyttämät muutokset. Samalla tukijärjestelmään tehdään EU:n valtiontuen suuntaviivojen edellyttämät muutokset. EU:n valtiontuen suuntaviivat rahastokaudelle 2014—2020 uudistettiin vuonna 2014. Tukijärjestelmä on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2015 aikana, kun sille on saatu komission hyväksyntä.

Pienpuun energiatukijärjestelmän voimaantuloon saakka energiapuun korjuun edistämistä jatketaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisella energiapuun korjuutuella.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon se, että vuodelta 2014 arvioidaan siirtyvän varoja käytettäväksi vuodelle 2015 yhteensä noin 10 000 000 euroa. Kun tuen tarpeeksi vuonna 2015 arvioidaan 17 000 000 euroa, momentille esitetään 7 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HO-säästö -1 000
Säästöpäätös; Metsätalouden tuet -5 000
Säästöpäätös -10 000
Tasomuutos 3 000
Yhteensä -13 000

2015 talousarvio 7 000 000
2014 talousarvio 20 000 000
2013 tilinpäätös 18 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentille esitetään 7 milj. euron määräraha. Lisäksi käytössä on noin 10 milj. euron siirtyvä erä. Määrärahaa käytetään vanhan Kemera-lain (1094/1996) mukaiseen energiapuun korjuutukeen. Myöhemmin varoja on tarkoitus käyttää uuden lain mukaisesti taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon yhteydessä kaadetun pienpuun keräämiseen. Keruutuki maksetaan pinta-alatukena. Valiokunta toteaa, että uusi tukijärjestelmä vaatii kuitenkin EU:n komission hyväksynnän, minkä jälkeen lisätalousarviossa tulee tehdä momentin käyttötarkoituksen muutos.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 7 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden tukia koskevan lainsäädännön nojalla energiapuun korjuutukeen, jolla edistetään pienpuun energiakäyttöä.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.

Vuoden 2014 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 6 980 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin perustelujen mukaisesti määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden tukia koskevan lainsäädännön nojalla energiapuun korjuutukeen, jolla edistetään pienpuun energiakäyttöä. Tätä tukea voidaan myöntää kumotun metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) perusteella 30.6.2015 asti. Uuden kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) nojalla ei myönnetä energiapuun korjuutukea.

Vuoden 2015 varsinaisessa talousarviossa momentille 30.40.47 on myönnetty 7 000 000 euroa. Kun lisäksi käytettävissä on vuoden 2014 talousarviossa myönnetystä määrärahasta vuodelle 2015 siirretty osuus 15 700 000 euroa, käytettävissä on yhteensä 22 700 000 euroa. Tästä 8 720 000 euroa käytetään kumotun kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaiseen energiapuun korjuutukeen. Käyttämättä jäävä osuus 4 000 000 euroa lisätään momentille 30.40.44.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2015 II lisätalousarvio -7 000 000
2015 talousarvio 7 000 000
2014 tilinpäätös 20 000 000
2013 tilinpäätös 18 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.

Vuoden 2014 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 6 980 000 euroa.