Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2007 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
         01. Sisäasiainministeriö
              21. Sisäasiainministeriön toimintamenot
              22. Tietohallinnon yhteiset menot
              23. Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot
              24. KuntaIT:n toimintamenot
              25. Kuntien informaatioteknologian kehittämishankkeet
              29.  (26.01.19) Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              43.  (31.72.43) Poikkeusolojen viestintäverkot
         02. Ulkomaalaisvirasto
         05. Lääninhallitukset
         06. Rekisterihallinto
         07. Kihlakunnat
         75. Poliisitoimi
         80. Pelastustoimi
         90. Rajavartiolaitos
         97. Avustukset kunnille
         98. Alueiden kehittäminen
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
       37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2015

21. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 263 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös siviilikriisinhallinnan koulutustoimintaan sekä EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2005
toteutuma
2006
budjetoitu
2007
varsinainen
talousarvio
    
Bruttomenot23 60523 35725 063
Bruttotulot984800800
Nettomenot22 62122 55724 263
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 973  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle1 473  

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 135 000 euroa kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvinä henkilöstömenoina, 70 000 euroa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n mukaisiin arviointeihin ja 800 000 euroa kertaluonteisena menona sähköistä asiointia parhaiten edistävien toimenpiteiden selvittämiseen sekä siviilikriisinhallinnan koulutustoiminnan määrärahoja 1 000 000 euroa, josta 200 000 euroa siirtona momentilta 24.99.25, 200 000 euroa momentilta 27.30.21, 100 000 euroa momentilta 26.75.21 ja 200 000 momentilta 26.80.31. Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 69 000 euroa kahden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 26.75.21, 131 000 euroa viranomaisradioverkon hallinnoinnin uudelleenjärjestelyyn liittyen kahden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 31.01.21 ja 101 300 euroa VEL-maksun hoitokuluosuutena sekä vähennyksenä 113 000 euroa kahden henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 28.01.21 liittyen Suomessa käytettävien EU:n rakennerahastovarojen tarkastusviranomaisen perustamisesta valtiovarain controller -toiminnon yhteyteen valtiovarainministeriöön 1.4.2007 lukien, 33 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 26.01.23 ja 135 000 euroa tuottavuustoimenpiteiden johdosta.

Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 200 000 euroa ministeriön toimitilojen vuokramenojen tilapäisen nousun johdosta. Tarkoitus on, että vuosina 2006—2008 myönnetään 200 000 euron lisämääräraha, joka otetaan vähennyksenä huomioon vuosina 2009—2011.

Täydentävän esityksen (HE 265/2006 vp) selvitysosa: Lisäys talousarvioesityksen 23 465 000 euroon nähden on 798 000 euroa, missä on otettu vähennyksenä huomioon 113 000 euroa kahden henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 28.01.21 liittyen Suomessa käytettävien EU:n rakennerahastovarojen tarkastusviranomaisen perustamisesta valtiovarain controller -toiminnon yhteyteen valtiovarainministeriöön 1.4.2007 lukien ja lisäyksenä 800 000 euroa kertaluonteisena menona sähköistä asiointia parhaiten edistävien toimenpiteiden selvittämiseen, 70 000 euroa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n mukaisiin arviointeihin sekä 41 000 euroa yhden viran palkkausmenojen siirtona momentilta 26.75.21.


2007 talousarvio24 263 000
2006 I lisätalousarvio100 000
2006 talousarvio22 457 000
2005 tilinpäätös22 121 000