Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              55. Valtionapu 4H-toimintaan
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 6 168 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (244/2002) mukaisesti yleisavustuksena neuvontaan ja tutkimukseen myönnettävien valtionapujen maksamiseen lähinnä valtakunnallista, koko maan kattavaa neuvontaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille ja muille yhteisöille. Erikseen haettaessa määrärahaa saadaan myöntää myös erityisavustuksena.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Valtionavulla turvataan tasokkaan sekä alueellisesti ja sisällöllisesti kattavan neuvonnan tarjonta, joka omalta osaltaan luo edellytyksiä maataloustuotannon harjoittamiselle koko Suomessa. Valtionapua saavien neuvontajärjestöjen vaikuttavuutta mitataan mm. asiakkaiden määrällä. Järjestöjen palveluja käyttää vuosittain noin 40 % maatiloista.

Valtionavun käytön alustavat tavoitteet maaseudun elinkeinojen edistämiseksi:

1. Maataloustuotannon kannattavuus ja kilpailukyky

  • — Kannattavan maatalouden edellytyksiä parannetaan kohdentamalla neuvonnan resursseja liiketalous- ja yrittäjäosaamiseen sekä yksikkökustannusten alentamiseen. Tällöin kiinnitetään huomiota yrityksen johtamiseen sekä toiminnan jatkuvuuteen (omistajanvaihdokset ja investoinnit). Neuvonnan erityisenä painopisteenä on lisätä maatilayritysten markkinaosaamista, jotta maatalouden kannattavuutta voidaan parantaa myös markkinaehtoisesti.

2. Ympäristö

  • — Maataloustuotannon ravinnekuormituksen ja maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.

3. Ruokapolitiikka

  • — Kotimaisen elintarvikeketjun tarvitsemien laadukkaiden raaka-aineiden ja kuluttajien odotuksia vastaavien tuotteiden tuottaminen ja tuotantojärjestelmien varmistaminen.
  • — Luomu- ja lähiruuan osuuden kasvattaminen.

Määrärahan käyttöön liittyvät vuoden 2015 tavoitteet sovitaan tarkemmin tulossopimuksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK) -900
Yhteensä -900

2015 talousarvio 6 168 000
2014 talousarvio 7 068 000
2013 tilinpäätös 6 978 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentille esitetään 6,168 milj. euron määrärahaa, joka on 900 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2014.

Maaseudun elinkeinojen neuvontajärjestöt ovat kehittäneet määrätietoisesti toimintansa tehokkuutta mm. tiivistämällä keskinäistä yhteistyötä, uudistamalla palveluja ja henkilöstön osaamisrakennetta sekä ottamalla käyttöön yhä enemmän sähköisiä toimintamalleja. Näin on sopeuduttu myös momentin määrärahan alentumiseen yhteensä 30 prosentilla vuosina 2012—2014. Valtionavun osuus toiminnan rahoituksesta on enää esimerkiksi ProAgria ry:n rahoituksesta hieman yli 10 prosenttia.

Valiokunta toteaa, että vuosi 2015 on EU:n uuden ohjelmakauden ensimmäinen vuosi, mikä edellyttää panostusta uusien toimintamenettelyiden, ohjeistusten ja tukimuutosten perehdyttämiseen tilatasolla. Tässä tilanteessa on oleellista turvata maatilojen ja maaseutuyritysten neuvontaa tekevien järjestöjen koko maan kattava työ. Tilakoon kasvaessa ja vaikeassa markkinatilanteessa yritykset tarvitsevat apua myös laajemmin kannattavuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Valiokunta pitää valitettavana, että hallituksen esitys ei tälläkään kerralla sisällä valiokunnan siihen useana vuonna tekemää korjausta. Valiokunta lisää momentille 400 000 euroa ProAgrian valtionapuun.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 6 568 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (244/2002) mukaisesti yleisavustuksena neuvontaan ja tutkimukseen myönnettävien valtionapujen maksamiseen lähinnä valtakunnallista, koko maan kattavaa neuvontaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille ja muille yhteisöille. Erikseen haettaessa määrärahaa saadaan myöntää myös erityisavustuksena.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.