Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus
              01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
              (02.) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot
              (04.) Lautakuntien toimintamenot
              05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         10. (30.10, 20, osa ja 40, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. (30.20, osa, 01, osa ja 30) Maa- ja elintarviketalous
            (30.) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
         40. (30.40, osa, 20, osa, 50 ja 60) Luonnonvaratalous
            (50.) Vesitalous
         (60.) Metsätalous
         63. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto ja tutkimus -luvussa budjetoidut virastot ja muu toiminta tukevat.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan hallinnosta maa- ja metsätalousministeriön ja tutkimuksesta Luonnonvarakeskuksen menot.

Hallinnonalan tutkimus tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutkimuksen aihealueet kattavat vastuulliseen ruokaketjuun, uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön, maaseudun elinvoimaisuuteen ja elinkeinojen kilpailukykyyn sekä paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen liittyvät kysymykset. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijatehtävät on pääosin keskitetty Luonnonvarakeskukseen ja Maanmittauslaitoksen yhteydessä toimivaan paikkatietokeskukseen.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan laitosten (30.01.05, 30.20.02, 30.70.01) toimintamenomäärärahoja on siirretty 2,3 milj. euroa lisää opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtioneuvoston kanslian pääluokkiin osana valtion tutkimuslaitosten rakenteiden ja rahoituksen kokonaisuudistusta. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimuslaitokset osallistuvat strategisen tutkimuksen rahoitukseen ja valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan hankerahoitukseen liittyviin avoimiin hakuihin pääluokkaperusteluissa esitettyjen toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden tukemiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan, kasvinterveyden sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, niiden toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (32.01.02).

Maa- ja metsätalousministeriön toimialan henkilötyövuodet ja kustannukset politiikkasektoreittain ELY-keskusten toimintamenomomentilla (32.01.02)

 Toteutuma 2013Muutostarve 2015
Politiikkasektorithtvmilj. euroahtvmilj. euroa
     
Maaseudun kehittäminen113,37,849  
Maa- ja elintarviketalous487,430,629+71,01)4,600
Luonnonvaratalous274,218,546+12,00,800
Yhteensä874,957,02483,05,400
ELY-keskukset yhteensä, josta3 116,8216,360  
MMM:n toimialan osuus, %2826  

1) Lisävoimavarojen tarve kohdentuu osin myös maaseudun kehittämisen politiikkasektorille.

Maatalous- ja kalatalousvalvonnan lisätarpeet perustuvat komission tarkastuksissa tehtyihin muutosvaatimuksiin ja myös yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen vaikutuksiin. Ne on tarpeen ottaa huomioon ELY-keskusten voimavarojen mitoituksessa ja kohdentamisessa rahoituskorjausuhan vähentämiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Niiden toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokkaan, missä vuonna 2013 toimi noin 50 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö eläinlääkintähuollon ja elintarvikevalvonnan tehtävissä. Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen myös pääluokassa 35 budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja. Lisäksi Tulli suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä (toimintamenot momentilta 28.10.02).

Luvun nimike on muutettu.

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 886 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.
Taloudellisuus

Taulukossa on maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentin 30.01.01).

Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2013 toteutuma2014 arvio2015 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Maaseudun kehittäminen7 1812 490485 100720375 21170038
Maa- ja elintarviketalous17 27545714217 60046513717 982455138
Luonnonvaratalous12 9242059612 28022010110 4271 604100
Maanmittaus ja paikkatietovarannot584251 0501111 073112
Yhteensä1)37 9643 15429136 0301 40628634 6932 760288

1) Momentin 30.01.01 henkilötyövuosikiintiöt: 281 htv TA 2013, 278 htv TA 2014 ja 280 htv TAE 2015.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot30 66131 796 31 646
Bruttotulot3 1531 2002 760
Nettomenot27 50830 59628 886
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 488  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 931  

Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään Kieku-järjestelmän kehittämisen menoihin (1 htv).

Henkilötyövuosien määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kala- ja riistatalouden erillismenot (siirto momentille 30.40.22) (-3 htv)-560
Kertaluonteisen vähennyksen poisto (EK)100
Siirto momentille 23.01.02-75
Siirto momentille 30.40.62-1 560
Siirto momentilta 30.01.(02) (10 htv)850
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto (-1 htv)-70
Tuottavuussäästöjen käyttö (1 htv)40
Palkkaliukumasäästö-46
Palkkausten tarkistukset115
Toimintamenojen lisäsäästö -341
Toimintamenojen tuottavuussäästö-154
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01)-2
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50)-2
Vuokramenojen indeksikorotus38
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-43
Yhteensä-1 710

2015 talousarvio28 886 000
2014 I lisätalousarvio-963 000
2014 talousarvio30 596 000
2013 tilinpäätös30 951 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 818 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 28 886 000 euroon nähden on 5 068 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 5 159 000 euroa (-17 htv) valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvana siirtona momentille 23.01.01, 50 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirtona momentille 30.01.05, 67 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirtona momentille 32.01.02 sekä lisäyksenä 200 000 euroa siirtona maa- ja metsätalousministeriön toimintaedellytysten turvaamiseksi momentilta 30.40.62 ja 8 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen.


2015 talousarvio23 818 000
2014 III lisätalousarvio210 000
2014 I lisätalousarvio-963 000
2014 talousarvio30 596 000
2013 tilinpäätös30 951 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 818 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 23.01.01 ja aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista.


2015 IV lisätalousarvio56 000
2015 talousarvio23 818 000
2014 tilinpäätös29 843 000
2013 tilinpäätös30 951 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa.

(02.) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) lakkautetaan 1.1.2015 lukien ja sen tehtävät siirretään hallinnonalan muihin virastoihin. Kun vuoden 2014 talousarvion nettomäärärahasta 6 153 000 eurosta vähennetään maatalouden rakennetutkimuksen kertameno 150 000 euroa, jää muille momenteille siirrettäväksi 6 003 000 euroa. Tike on toteuttanut vuosien 2005—2015 tuottavuusohjelmissa sovitut henkilötyövuosivähennykset yhteensä 59 henkilötyövuotta vuoden 2014 loppuun mennessä. Täten Tikestä muihin virastoihin siirtyvien henkilövuosien kokonaismäärä on 164.

Vuoden 2014 käyttämättä jäänyttä siirtomäärärahaa on tarkoitus käyttää vastaaviin tehtäviin Maanmittauslaitoksessa.

Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan ja henkilötyövuosien siirrot

 1 000 euroaHtv
   
Maa- ja metsätalousministeriöön siirtyvät (siirto momentille 30.01.01)-850-10
Luonnonvarakeskukseen siirtyvät (siirto momentille 30.01.05)-2 430-23
Elintarviketurvallisuusvirastoon siirtyvät (siirto momentille 30.20.02)0-2
Maaseutuvirastoon siirtyvät (siirto momentille 30.20.03)0-5
Maanmittauslaitokseen siirtyvät (siirto momentille 30.70.01)-2 723-124
Yhteensä-6 003-164

2014 talousarvio6 153 000
2013 tilinpäätös6 064 000

(04.) Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa: Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan asioiden siirto hallinto-oikeuksiin (siirto momentille 25.10.03) (7 htv)-544
Siirto momentille 30.20.02-40
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-16
Palkkausten tarkistukset3
Yhteensä-597

2014 I lisätalousarvio-597 000
2014 talousarvio597 000
2013 tilinpäätös893 000

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 90 311 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Selvitysosa: Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Luonnonvarakeskusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 33/2014 vp).

Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus toimii tilastolaissa (280/2004) tarkoitettuna tilastoviranomaisena.

Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla tutkimukseen perustuvaa tietoa, osaamista, ratkaisumalleja ja asiantuntijapalveluita.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Luonnonvarakeskukselle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Vahvistetaan asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä sekä toiminnan kansainvälistä ulottuvuutta.
  • — Jatketaan valtionhallinnon yhteisten järjestelmien ja palvelujen asiakkaana ja osallistutaan valtionhallinnon muihin yhteisiin kehittämishankkeisiin sekä laajennetaan niiden käyttöä.
  • — Sopeudutaan julkisen tutkimusrahoituksen rakennemuutokseen, valtionhallinnon säästötoimenpiteisiin sekä laitoksen käynnistymisvaiheeseen liittyvään lisärahoitustarpeeseen.
  • — Hyödynnetään Lynet-yhteistyön (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä) ja yliopistoyhteistyön mahdollisuudet toiminnan tehostamisessa.
  • — Hyödynnetään julkisten tietovarantojen avaamista ja hyödyntämistä.
  • — Uudistetaan luonnonvara- ja muita seurantoja niiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.
  • — Osallistutaan valtion yhteisten tietojärjestelmien käyttöönottoon sekä aletaan hankkia palveluja valtion yhteisestä ICT-palvelukeskuksesta (Valtori). Varaudutaan Kiekun käyttöönottoon vuonna 2016.

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Luonnonvarakeskuksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.01.05).

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2013 toteutuma2014 arvio2015 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja muut tehtävät (MTT)56 51321 97175155 20022 64075156 28023 240740
Metsätalouden tutkimus- ja muut tehtävät (Metla)54 59911 59666856 64111 50065654 50011 800629
Riista- ja kalatalouden tutkimus- ja muut tehtävät (RKTL)26 0027 00427424 0504 74027223 5505 937262
Tilastotoimen tehtävät (Tike)1 89630272 05020272 4502023
Yhteensä1)139 01040 6011 720137 94138 9001 706136 78040 9971 654

1) Momentin 30.01.05 henkilötyövuosikiintiö vuonna 2015 on 1 602.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
esitys
  
Bruttomenot134 068
Bruttotulot43 757
Nettomenot90 311

Bruttomenot ovat yhteensä 134 068 000 euroa. Tästä siirtona otetaan huomioon 56 731 000 euroa momentilta 30.20.(01), 21 608 000 euroa momentilta 30.40.(01), 52 710 000 euroa momentilta 30.(60.01) ja 2 450 000 euroa momentilta 30.01.(02). Bruttomenoissa otetaan huomioon lisäävinä erinä 517 000 euroa palkkausten tarkistuksista, 14 000 euroa vuokramenojen indeksikorotuksesta, 2 402 000 euroa yhteisrahoitteisen toiminnan kasvusta ja 197 000 yhteistoiminnan menojen kasvusta johtuen ja vähentävinä erinä 1 187 000 euroa atk-menosäästön II kohdennuksesta, 448 000 euroa toimintamenojen tuottavuussäästöstä, 176 000 euroa palkkaliukumasäästöstä ja 750 000 euroa HO-säästöstä johtuen.

Bruttotulot ovat yhteensä 43 757 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 29 200 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 9 140 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 4 317 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

 2015
esitys
  
Julkisoikeudelliset suoritteet 
Maksullisen toiminnan tuotot 
— suoritteiden myyntituotot100
Tuotot yhteensä100
  
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 
— erilliskustannukset60
— osuus yhteiskustannuksista40
Kustannukset yhteensä100
  
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-
Kustannusvastaavuus, %100
  
Muut suoritteet 
Maksullisen toiminnan tuotot 
— suoritteiden myyntituotot9 120
— muut tuotot20
Tuotot yhteensä9 140
  
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 
— erilliskustannukset5 160
— osuus yhteiskustannuksista4 060
Kustannukset yhteensä9 220
  
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-80
Kustannusvastaavuus, %99
  
Hintatuki80
  
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, %100

Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2015
esitys
  
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot 
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus16 000
— EU:lta saatava rahoitus3 500
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus9 700
Tuotot yhteensä29 200
  
Hankkeiden kokonaiskustannukset57 200
  
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-28 000
Omarahoitusosuus, %49

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momenteille 12.30.32 ja 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot. Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2015 kertyvät tulot 80 000 euroa on merkitty momentille 12.30.32 ja pääomaluonteiset tulot momentille 12.30.99.

Henkilötyövuosissa ei ole otettu huomioon vähennyksenä TORI-hankkeen yhteydessä tapahtuvaa ICT-henkilöstön mahdollista siirtymistä yhteiseen palvelukeskukseen. Tällä ei ole toteutuessaan vaikutusta määrärahoihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
HO-säästö-750
Siirto momentilta 30.01.(02) (23 htv)2 430
Siirto momentilta 30.20.(01) (725 htv)31 333
Siirto momentilta 30.40.(01) (250 htv)15 868
Siirto momentilta 30.60.(01) (604 htv)42 710
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-1 187
Palkkaliukumasäästö-176
Palkkausten tarkistukset517
Toimintamenojen tuottavuussäästö-448
Vuokramenojen indeksikorotus138
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-124
Yhteensä90 311

2015 talousarvio90 311 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 90 392 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 90 311 000 euroon nähden on 81 000 euroa, mistä 50 000 euroa aiheutuu yhden henkilötyövuoden palkkausmenojen siirrosta momentilta 30.01.01 ja 31 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio90 392 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastotoimi yhdistyvät vuoden 2015 alussa Luonnonvarakeskukseksi. Tavoitteena on, että tiiviimpi laitosrakenne helpottaa tutkimusinfrastruktuurien ylläpitoa ja kehittämistä sekä tehostaa tietovarantojen hyödyntämistä ja jalostamista.

Valiokunta toteaa, että pääsääntöisesti toiminnan käynnistämisestä muodostuu lisäkustannuksia ja yhdistymisen hyödyt toteutuvat vasta myöhemmin. Luonnonvarakeskuksen toimintamenoja esitetään kuitenkin vähennettäväksi noin 4,7 milj. euroa verrattuna yhdistyvien tahojen rahoitukseen vuonna 2014. Vuoteen 2019 mennessä rahoitusta leikataan yhteensä 24 prosenttia, josta tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksen (valtioneuvoston periaatepäätös 5.9.2013) vaikutus on 19,1 milj. euroa ja 3,7 milj. euroa koostuu valtion muista säästötoimenpiteistä.

Luonnonvarakeskus arvioi kompensoivansa kolmanneksen leikattavasta rahoituksesta kasvattamalla uusien ja perinteisten rahoitusinstrumenttien käyttöä. Määrärahaleikkaukset ovat kuitenkin niin suuria, että henkilöstöä arvioidaan vähennettävän noin 200 henkilöllä vuoteen 2017 mennessä. Myös toimipaikkaverkostoa joudutaan supistamaan.

Valiokunta toteaa, että uuden tutkimuslaitoksen perustaminen yhdistettynä rahoituksen voimakkaaseen vähentämiseen on vaikea yhdistelmä. Valiokunta pitää tärkeänä, että Luonnonvarakeskuksen voimavaroista huolehditaan siten, että se pystyy vahvistamaan metsäsektorin, maa- ja elintarviketalouden sekä riista- ja kalatalouden tutkimusta ja vastaamaan osaltaan biotalouden kasvutavoitteiden saavuttamiseen.

Lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota Helsingin yliopiston ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen muodostamaan tutkijaverkostoon, ns. Luomuinstituuttiin. Verkosto tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistamista koko elintarvikeketjussa monitieteisen tutkimuksen, koulutuksen, kehityshankkeiden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen keinoin.

Valiokunta lisää momentille 50 000 euroa Luomuinstituutin toimintaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 90 442 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 550 000 euroa.

Selvitysosa: Luonnonvarakeskuksen toiminnan sopeuttaminen vähenevien määrärahojen edellyttämällä tavalla edellyttää mm. toiminnan tuottavuuden lisäämistä. Merkittävä tuottavuutta lisäävä toimenpide on toimipaikkarakenteen tiivistämiseen liittyvä geenivarakokoelmien siirtäminen ja säilytystapojen kehittäminen, joiden turvaamiseksi ehdotetaan momentille lisäystä 550 000 euroa.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) hallinnassa olleet (noin 130 ha) määräalat myytiin 30.12.2014 tehdyllä kaupalla ja vastaavasti vuonna 2014 momentille 12.30.99 tuloutettiin 559 000 euroa.


2015 IV lisätalousarvio550 000
2015 talousarvio90 442 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 550 000 euroa.

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 669 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) niiden kulutusmenojen maksamiseen, jotka aiheutuvat yhteistyöstä kansainvälisten järjestöjen puitteissa, solmituista kansainvälisistä ja valtioiden välisistä sopimuksista ja muusta alan kansainvälisestä yhteistyöstä

2) kansainvälisen taloudellis-teknologisen yhteistyön edistämiseen tähtäävien soveltuvuustutkimusten yms. selvitysten hankkimiseen

3) kansainväliseen toimintaan liittyviin valtionapuihin.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.


2015 talousarvio669 000
2014 talousarvio669 000
2013 tilinpäätös669 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 669 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) niiden kulutusmenojen maksamiseen, jotka aiheutuvat yhteistyöstä kansainvälisten järjestöjen puitteissa, solmituista kansainvälisistä ja valtioiden välisistä sopimuksista ja muusta alan kansainvälisestä yhteistyöstä

2) kansainvälisen taloudellis-teknologisen yhteistyön edistämiseen tähtäävien soveltuvuustutkimusten yms. selvitysten hankkimiseen

3) kansainväliseen toimintaan liittyviin valtionapuihin.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen ja Kiinan välillä vientitodistuksia välittävän sähköisen järjestelmän kehittämiseen enintään 800 000 euroa ja muuhun elintarvikkeiden viennin edistämiseen enintään 800 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Selvitysosa: Lisämäärärahasta 800 000 euroa on tarkoitus käyttää Suomen ja Kiinan välillä vientitodistuksia välittävän sähköisen järjestelmän kehittämiseen. Järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen arvioidaan tarvittavan yksi henkilötyövuosi. Vientiasiakirjojen sähköisellä käsittelyllä helpotetaan ja nopeutetaan vientitapahtumaa. Lisäksi sähköinen järjestelmä parantaa dokumenttien aitouden selvittämistä sekä mahdollistaa tietojen tallentamisen keskitetysti ja yhdenmukaisesti.

Venäjän 7.8.2014 vuoden ajaksi asettamat talouspakotteet ovat pysäyttäneet valtaosan Suomen elintarvikeviennistä Venäjälle. Viennin tyrehtyminen on vaikuttanut jo tuottajahintoja alentavasti. Tämä poikkeuksellinen tilanne edellyttää viennin edistämistoimenpiteiden tehostamista. Lisämääräraha 800 000 euroa on tarkoitus käyttää Suomen elintarvikeviennin edistämiseen.


2015 I lisätalousarvio1 600 000
2015 talousarvio669 000
2014 talousarvio669 000
2013 tilinpäätös669 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen ja Kiinan välillä vientitodistuksia välittävän sähköisen järjestelmän kehittämiseen enintään 800 000 euroa ja muuhun elintarvikkeiden viennin edistämiseen enintään 800 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentin perusteluja muutettiin siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen ja Kiinan välillä vientitodistuksia välittävän sähköisen järjestelmän kehittämiseen enintään 800 000 euroa ja muuhun elintarvikkeiden viennin edistämiseen enintään 800 000 euroa sekä siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määrärahalisäyksen 1 600 000 euroa perusteella lisättiin palkkausmenoihin käytettävää henkilötyövuosimäärää yhdellä. Kun toteuttamissuunnitelmat ovat valmistuneet määrärahan tehokas käyttö edellyttää valtion viranomaisten, lähinnä Elintarviketurvallisuusviraston, aiemmin arvioitua suurempaa työpanosta. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden viennin käynnistäminen edellyttää usein Suomen ja määränpäämaan viranomaisten välillä käytäviä neuvotteluja, selvitysten tekemistä ja tietojen kokoamista. Määränpäämaa saattaa edellyttää maakohtaista auditointia ja vientilaitosten tarkastusta.

Henkilötyövuosimäärää lisätään 12 henkilötyövuodella, mistä Suomen ja Kiinan välillä vientitodistuksia välittävän järjestelmän kehittämiseen arvioidaan tarvittavan 2,5 henkilötyövuotta ja muun elintarvikkeiden viennin edistämiseen 9,5 henkilötyövuotta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio1 600 000
2015 talousarvio669 000
2014 tilinpäätös669 000
2013 tilinpäätös669 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 593 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin palkkioihin ja muihin kulutusmenoihin

2) valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyviä kansallisia tutkimushankkeita ja muiden EU:n strategioiden ja toimintasuunnitelmien toimeenpanoon liittyvien tutkimushankkeiden kansallisia osuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Tulokertymäksi arvioidaan 100 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Biotalouslaitoksiin liittyvät selvitykset250
Tuottavuussäästöjen tilapäisen käytön poisto-1 452
Yhteensä-1 202

2015 talousarvio1 593 000
2014 talousarvio2 795 000
2013 tilinpäätös3 853 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 593 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin palkkioihin ja muihin kulutusmenoihin

2) valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 28 539 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Valtori (siirto momentille 28.01.29)-1 961
Yhteensä-1 961

2015 talousarvio28 539 000
2014 talousarvio30 500 000
2013 tilinpäätös28 900 035

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 27 729 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 810 000 euroa talousarvioesityksen 28 539 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.29.


2015 talousarvio27 729 000
2014 talousarvio30 500 000
2013 tilinpäätös28 900 035

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 27 729 000 euroa.

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 3 514 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (EK)-400
Järjestöjen tuki- ja jäsenmaksusäästö (HO)-200
Yhteensä-600

2015 talousarvio3 514 000
2014 talousarvio4 114 000
2013 tilinpäätös3 514 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Euroopan metsäinstituutti on kansainvälinen organisaatio, jonka jäseniä on 25 Euroopan maassa ja jolla on lähes 130 jäsenorganisaatiota. Sen tarkoituksena on vahvistaa kansainvälistä metsäntutkimusta Euroopassa. Instituutin kokonaisrahoitus vuodelle 2015 on 13 milj. euroa. Suomen perusrahoitusosuus on 1,0 milj. euroa, josta noin kolmannes on vuodesta 2013 alkaen käytetty Joensuun päämajan kohonneisiin vuokra- ja ylläpitokuluihin.

Valiokunta toteaa, että Euroopan metsäinstituutin rooli on kasvanut Euroopan metsiin kohdistuvien odotusten kasvaessa. Myös EU:n roolin myötä jäsenmaiden tarve koordinoida metsäntutkimusta ja siihen liittyvää politiikkatukea on selvästi lisääntynyt.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa Euroopan metsäinstituutin rahoitusosuuden korottamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 3 714 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys käytetään kattamaan valuuttakurssimuutosten aiheuttamaa kasvua maa- ja metsätalousministeriön maksamiin jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin.


2015 IV lisätalousarvio30 000
2015 talousarvio3 714 000
2014 tilinpäätös4 114 000
2013 tilinpäätös3 514 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 30 000 euroa.