Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot
              03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
              04. Museoviraston toimintamenot
              05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
              06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot
              16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet
              20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset
              30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan
              31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin
              32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille
              33. Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen
              34. Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin
              35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin
              40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon
              41. Yksityisen kopioinnin hyvitys
              50. Eräät avustukset
              51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille
              52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen
              53. Valtionavustus tilakustannuksiin
              54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin
              55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen
              59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle
              70. Kaluston hankinta
              72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen
              75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito
              95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 166 099 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Valtuus

Vuonna 2020 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2018
toteutuma
2019
tavoite
2020
tavoite
    
Palvelukyky ja laatu   
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5)ei mitattu4,0ei mitata
Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%)1,62,22,2
Tullirikosten selvittämistaso (%)888989
Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa)261818
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%)212323
Verojäämä (%)1)0,042,02,0
Henkilöstövoimavarat   
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset)2)1 8591 8601 920
Sairauspoissaolot (pv/htv)12,41010
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,43,433,43

1) Verojäämien odotetaan kasvavan, sillä epäsäännönmukaisten toimijoiden osuus Tullin tuontiverojen kannosta kasvaa suurten toimijoiden siirtyessä Verohallinnon asiakkaiksi.

2) Ilman ylitöitä ja varallaoloa. Vuodelle 2020 on lisätty 60 htv Brexitin vaikutuksesta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2018
toteutuma
2019
varsinainen
talousarvio
2020
esitys
    
Bruttomenot156 572167 048171 697
Bruttotulot1)2 7842 8205 598
Nettomenot153 788164 228166 099
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta18 279  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle30 097  

1) Momentille yhdistettiin vuoden 2018 alusta momentti 12.28.10 Tullin tulot, jonne kirjattiin maksullisen toiminnan tulot. Osa julkisoikeudellisista suoritteista (tietyt ennakkoratkaisut, tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset ja pienille tuontierille asetetut valvonta- ja tutkimusmaksut) myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Afrikkalaisen sikaruton torjunta270
Afrikkalaisen sikaruton torjunta (v. 2019 kertaluonteinen)-1 110
ENI CBC -hankkeiden omarahoitusosuus843
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2019 rahoitus)-565
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2020 rahoitus)278
Rajajoosepin rajanylityspaikan perusparannus (v. 2019 rahoitus)-587
Rajajoosepin rajanylityspaikan perusparannus (v. 2020 rahoitus)259
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2019 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-13 590
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)10 830
UK:n EU-eron (Brexit) vaikutukset tullivalvontaan3 300
Verotustehtävät (siirto momentille 28.10.01)-170
VETO-hankkeen siirtymäkauden ylläpito700
Viidennen rahanpesudirektiivin mukainen pankki- ja maksutilien rekisteri846
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-40
JTS-miljardin tuottavuussäästö-399
Lomarahojen alentaminen (Kiky)1 538
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-381
Palkkausten tarkistukset-201
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)389
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-339
Yhteensä1 871

2020 talousarvio166 099 000
2019 talousarvio164 228 000
2018 tilinpäätös165 606 000