Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 935 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kalusto- ja laitehankintoihin

2) enintään 170 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) tehtävänä on elokuvien, televisio- ja radio-ohjelmien tallettaminen ja säilyttäminen, audiovisuaalisen kulttuuriperinnön edistäminen sekä lasten kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen mediaympäristössä valvomalla kuvaohjelmien tarjontaa ja edistämällä mediakasvatusta. KAVI palvelee väestön kulttuurisia, tiedollisia ja tutkimuksellisia tarpeita sekä luovaa teollisuutta asiakas- ja tietopalvelullaan. KAVI turvaa audiovisuaalisen kulttuuriperinnön näkymisen esittämällä taiteellisesti, historiallisesti tai muutoin merkittäviä elokuvia ja ohjelmia ja harjoittamalla näyttely- ja julkaisutoimintaa. KAVI valvoo elokuvien, televisio-ohjelmien ja kuvatallenteiden tarjontaa, ylläpitää kuvaohjelmien ikärajojen luokittelujärjestelmää ja vastaa kuvaohjelmaluokittelijoiden koulutuksesta sekä toimii mediakasvatuksen valtakunnallisena asiantuntijaviranomaisena. KAVI osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen viranomais-, sidosryhmä- ja hankeyhteistyöhön.

Vuonna 2015 käynnistetään kattava strateginen suunnittelu, jossa luodaan Instituutille uudistetut yhteiset strategiset tavoitteet, arvot ja visio.

KAVI osallistuu Kansallisen digitaalisen kirjaston pitkäaikaissäilytysjärjestelmän suunnitteluun ja KAVIn digitoituja kokoelmia tarjotaan yleisön saataville Elonetin ja FINNAn kautta.

Hankitaan kokoelmiin lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheismateriaalit vuodelta 2011 sekä originaalimateriaali vuonna 2009 tarkastetuista elokuvista. Video- ja dvd-kokoelma karttunee n. 2 000 tallenteella.

Tallennetaan digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, aineistoa kertyy noin 60 teratavua. Lisäksi otetaan vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina. Uusia katselu- ja kuuntelupisteitä avataan vapaakappalekirjastojen filiaaleissa tarpeen mukaan. Jatketaan YLEn jo digitoitujen radio- ja tv-aineistojen käyttöönottoa RTVA:n yleisöpalvelun kautta ja järjestetään yleisötilaisuuksia radio- ja tv-ohjelmien historiasta ja toimitustyöstä.

Elokuvakulttuuria edistetään elokuvien esitystoiminnalla ja elokuvakasvatuksella Helsingissä ja yhdeksällä muulla paikkakunnalla. Oppilaitosten kautta lapsille ja nuorille suunnattua elokuvakasvatussivustoa (elokuvapolku.kavi.fi) kehitetään. Lisäksi tuetaan ja harjoitetaan elokuvatutkimusta ja julkaistaan filmografista tietoa www.elonet.fi-palvelussa. Museotoiminnassa keskitytään kokoelmien järjestelyyn ja karsimiseen. Osallistutaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotiskirjaston tilasuunnitteluun opetus- ja kulttuuriministeriön valtuutuksella.

KAVI tuottaa ja toteuttaa mediakasvatukseen liittyvää tiedotus- ja oppimateriaalia, asiantuntijatapaamisia ja tiedotuskampanjoita, ylläpitää Mediataitokoulu.fi -sivustoa, kouluttaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja edistää alan tutkimusta. KAVI toimii Suomen Safer Internet Centrenä.

KAVI valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä, ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. Tarjotaan ohjausta koulutusta kuvaohjelmaluokittelijioille ja kuvaohjelmien tarjoajille. Kuvaohjelmien ikärajaluokittelujärjestelmää ylläpidetään ja luokittelukriteeristöä kehitetään.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2012
toteutuma
2013
toteutuma
2015
arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm 156 133 159 666 171 000
— Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut, lkm 35 260 37 120 36 000
— Maksulliset palvelut/esitystoiminta, katsojamäärät 49 635 46 572 50 000
— Maksullinen arkistopalvelu/kuva- ja filmipalvelu 3 395 3 405 4 000
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta, teratavua (RTVA) 203 266 400
— Mediakasvatustutkimukset ja selvitykset, lkm - 7 1
— Mediakasvatuksen tiedotuskampanjat, lkm 5 6 5
— Luokitellut ja ilmoitetut ohjelmat, lkm 15 414 22 557 21 000
— Tarjoamisen valvontaan liittyvät tapahtumat, lkm 54 30 40
— Valvontaan liittyvät uudelleen luokittelut 29 218 200
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— Kokoelma- ja arkistyö yht., euroa/elok. lkm 21,50 22,13 18,81
— Kirjasto, euroa/kirjastopalvelu 9,02 9,67 8,82
— Maksullinen palvelu: esitystoiminnan subventio 273 112 267 650 240 400
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua 7 846 6 184 5 000
— Kuvaohjelmista saadun yleisöpalautteen käsittely, euroa / käsittely - 33 35
— Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa / ohjelma - 157 160
— Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa / ohjelma - 230 230
 
Henkisten voimavarojen hallinta      
— Henkilötyövuodet 87,5 87,5 87

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 9 145 8 241 7 725
Bruttotulot 1 027 790 790
Nettomenot 8 118 7 451 6 935
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 249    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 781    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -100
Kertamenon poisto -100
Tuottavuustoimet -135
Virastojen yhdistämisestä aiheutuvan kertamenon poisto -80
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -26
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) 15
Palkkaliukumasäästö -10
Palkkausten tarkistukset 30
Toimintamenojen lisäsäästö -82
Toimintamenojen tuottavuussäästö -35
Vuokramenojen indeksikorotus 17
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -10
Yhteensä -516

2015 talousarvio 6 935 000
2014 talousarvio 7 451 000
2013 tilinpäätös 7 650 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 935 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kalusto- ja laitehankintoihin

2) enintään 170 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.