Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 344 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa: Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun ja kansallisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä kohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteena on Suomenlinnan maailmanperintökohteen esimerkillinen hoito, ylläpito ja esittely siten, että linnoitusalue säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena.

Vuonna 2015 jatketaan viraston strategisen kehittämissuunnitelman toteuttamista, uudistetaan viraston laatu- ja arviointijärjestelmä ja varaudutaan tuleviin julkisen talouden sopeutusten mukaisiin toimenpiteisiin sekä ylläpitokustannusten kohoamiseen.

Käytettävissä olevien resurssien puitteissa toteutetaan Suomenlinnan kunnostusohjelmaa, jonka tavoitteena on pienentää korjausvelkaa saattamalla korjausta odottavat asunnot ja muut tilat vuokrattaviksi. Käynnistetään uuden huoltotunnelin rakentamista koskevat suunnittelutyöt ja lujuuslaskelmat.

Jatketaan Lonnan saaren käyttöönottoa, parannetaan kävijäpalveluita ja kehitetään Suomenlinnan opaskeskusta yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Sesongin ulkopuolisen matkailijamäärän tavoitteeksi asetetaan 185 000 matkailijaa. Jatketaan Suomenlinnan avovankilan kanssa tehtävää yhteistyötä. Kunnostus- ja perusparannustöissä käytetään myös ulkopuolisia urakoitsijoita.

Maailmanperintökohteen tunnetuksi tekemisessä noudatetaan Unescon edellyttämän hallinta- ja hoitosuunnitelman mukaisia toimia ja osallistutaan hallitusohjelman mukaiseen maailmaperintöstrategian toteuttamiseen. Yhteisön elinvoimaisuuden säilyttämiseksi tavoitteena on tukea monipuolista asukasrakennetta ja säilyttää alueella riittävät palvelut. Toiminnan taloudellisuuden tavoitteena on vuokratuottojen yhden prosentin kasvu vuonna 2015. Tarkoitus on, että perittävät vuokrat tulevat osaltaan kattamaan kiinteistöjen ylläpidon ja kiinteistökustannusten nousun aiheuttamat kustannukset. Laadullisena tavoitteena ovat suunnittelun ja rakentamisen taso, asukastyytyväisyys, linnoitukselle soveltuvat kulttuuriohjelmat sekä Suomenlinnan saavutettavuushankkeen saattaminen valmiiksi. Toteutetaan asukastyytyväisyyskysely.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2012
toteutuma
2013
toteutuma
2015
arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka—huhtikuu) 180 000 184 000 185 000
Toiminnallinen tehokkuus      
Hoitokunnan kokous- ja juhlatilojen käyttöaste, % 26 23 28
Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä (52 800 m2), % 50 51 49
Vuokratuotot, kasvu % 4,4 2,97 1
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilötyövuodet 89,4 91 91

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 8 595 8 188 7 918
Bruttotulot 5 418 5 465 5 574
Nettomenot 3 177 2 723 2 344
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 332    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 92    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kosteusvaurioituneiden asuntojen ja muiden toimitilojen korjaamisen kertaluonteisen määrärahan vähennys -200
Tuottavuustoimet -180
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -18
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) 50
Palkkaliukumasäästö -7
Palkkausten tarkistukset 20
Toimintamenojen lisäsäästö -28
Toimintamenojen tuottavuussäästö -12
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) -1
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -3
Yhteensä -379

2015 talousarvio 2 344 000
2014 I lisätalousarvio 250 000
2014 talousarvio 2 723 000
2013 tilinpäätös 2 937 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 524 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 180 000 euroa talousarvioesityksen 2 344 000 euroon nähden aiheutuu Suomenlinnan käytäväverkoston ja vallivyöhykkeen maastovaurioiden kunnostamisesta.


2015 talousarvio 2 524 000
2014 I lisätalousarvio 250 000
2014 talousarvio 2 723 000
2013 tilinpäätös 2 937 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 524 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin.