Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
              20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot
              21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen
              30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin
              31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen
              32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen
              33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen
              51. Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin
              53. Valtionavustus järjestöille
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 21 647 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetustoimen ja sitä tukevan henkilöstön henkilöstö- ja lisäkoulutukseen sekä sen seurantaan ja arviointiin

2) ammattitutkintojen ja kielitutkintojen kehittämiseen, auktorisoitujen kääntäjien koulutuksen ja tutkintojen kehittämiseen, oikeustulkkirekisterin kehittämiseen sekä näyttötutkintomestarikoulutukseen

3) erityisryhmien koulutukseen

4) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
1. Opetustoimen henkilöstökoulutus 
Yleissivistävään koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus, ml varhaiskasvatus5 200 000
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus2 000 000
Aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön liittyvä henkilöstökoulutus1 100 000
Aluehallinnon toteuttama henkilöstön täydennyskoulutus 700 000
Koko opetustoimen henkilöstöä koskeva täydennyskoulutus500 000
Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan kustannukset sekä opetustoimen henkilöstökoulutuksen seurannan ja arvioinnin kehittäminen228 000
Maahanmuuttajataustaisen opetus- ja opetuksen tukihenkilöstön koulutus (Specima)1 500 000
Opetushenkilöstön erikoistumiskoulutus1 600 000
Opetustoimen henkilöstön Osaava-ohjelma (ml. TALIS 2013)6 000 000
Yhteensä18 828 000
  
2. Ammattitutkintojen ja kielitutkintojen kehittäminen ja toimeenpano 
Ammattitutkintojen kehittäminen ja toimeenpano1 395 000
Näyttötutkintojärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen400 000
Kielitutkintojen kehittäminen ja toimeenpano372 000
Oikeustulkkirekisterin kehittäminen50 000
Auktorisoitujen kääntäjien tutkintojärjestelmän kehittäminen102 000
Yhteensä2 319 000
  
3. Erityisryhmien koulutus 
Suomessa asuvien ulkomaalaisten opetus500 000
Yhteensä500 000
  
Kaikki yhteensä21 647 000

Valtion rahoittamaan opetustoimen lyhyt- ja pitempikestoiseen perus- ja toisen asteen sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstökoulutukseen osallistuu yhteensä noin 60 000 henkilöä vuonna 2015. Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen varmistamiseksi jatketaan Osaava-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on edistää työurien pidentämistä sekä lisätä ammatillista kehittymistä, parantaa työolosuhteita ja edistää koulutukseen osallistumista. Kehitetään opetushenkilöstön digitaalisia valmiuksia. Käynnistetään direktiivissä 2010/64/EU tarkoitetun oikeustulkkirekisterin kehittämistoimet.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Uudelleenkohdentaminen-1 500
Yhteensä-1 500

2015 talousarvio21 647 000
2014 talousarvio23 147 000
2013 tilinpäätös25 347 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 19 147 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 21 647 000 euroon nähden on 2 500 000 euroa, mistä 2 000 000 euroa on siirtoa momentille 29.10.30 ja 500 000 euroa siirtoa momentille 29.01.02.


2015 talousarvio19 147 000
2014 talousarvio23 147 000
2013 tilinpäätös25 347 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 19 147 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetustoimen ja sitä tukevan henkilöstön henkilöstö- ja lisäkoulutukseen sekä sen seurantaan ja arviointiin

2) ammattitutkintojen ja kielitutkintojen kehittämiseen, auktorisoitujen kääntäjien koulutuksen ja tutkintojen kehittämiseen, oikeustulkkirekisterin kehittämiseen sekä näyttötutkintomestarikoulutukseen

3) erityisryhmien koulutukseen

4) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös siirtomenojen maksamiseen.