Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2007 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Liikenne- ja viestintäministeriö
         20. Ajoneuvohallintokeskus
         24. Tiehallinto
              21. Perustienpito
              76. Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset
              78. Eräät tiehankkeet
              79. Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet
         25. Tienpidon valtionavut
            26. Tieliikelaitos
         30. Merenkulkulaitos
         32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen
            33. Varustamoliikelaitos
            34. Luotsausliikelaitos
         40. Ratahallintokeskus
         41. Rautatievirasto
            50. Ilmailulaitos
         51. Ilmailuhallinto
         52. Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut
         60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet
         70. Viestintävirasto
         72. Viestinnän korvaukset ja avustukset
         80. Ilmatieteen laitos
         81. Merentutkimuslaitos
         99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
       37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2015

21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 583 327 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maanteiden perustienpidosta ja maanteiksi otettavien yksityisteiden kuntoonpanosta, maa-ainesalueiden hankinnoista, Tiehallinnon kiinteistönpidosta sekä muista tienpitäjän vastuulle kuuluvista tehtävistä aiheutuvien toimintamenojen maksamiseen. Momentin määrärahalla saa myös rahoittaa ns. lähialueyhteistyöhankkeita. Määrärahaa saa käyttää myös palvelussuhdeasuntojen liiketaloudellisin perustein määräytyvien vuokrien alentamiseen.

Selvitysosa: Määräraha on osittain alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.

Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 2 058 000 euroa Iniön ja Hiittisten yhteysalusliikenteen muuttamisesta maantielaissa tarkoitetuksi lautta-alusliikenteeksi, mistä 1 628 000 euroa on siirtoa momentilta 31.60.64 ja 430 000 euroa yhteysalusmaksujen poistumisesta aiheutuvaa määrärahan lisäystä. Palvelutaso säilyy vuoden 2006 tasolla.

Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 166 900 euroa VEL-maksun hoitokuluosuutena.

Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 1 800 000 euroa tuottavuustoimenpiteiden johdosta.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää Vaalimaan rajanylityspaikan liikennejärjestelyjen rakentamiseen 3 milj. euroa vuonna 2007 ja 7,3 milj. euroa vuonna 2008. Hankkeen lähtökohtana on kahden aseman toimintamalli, jossa nykyinen asema ja siihen liittyvät ajoväylät jäävät henkilöliikenteen käyttöön ja tavaraliikenteelle rakennetaan uusi asemarakennus ja siihen liittyvät ajoväylät ja tarkastusalueet. Hankkeessa ovat mukana Tullilaitos, Rajavartiolaitos sekä Tiehallinto, joka rakennuttaa vt 7 parantamisena alueen liikennejärjestelyt.

Lähialueyhteistyöhankkeisiin käytetään enintään 500 000 euroa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2005
toteutuma
2006
budjetoitu
2007
varsinainen
talousarvio
    
Bruttomenot600 944605 183590 727
Bruttotulot19 86113 7007 400
Nettomenot581 083591 483583 327
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta17 853  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle45 716  

Täydentävän esityksen (HE 265/2006 vp) selvitysosa: Lisäys 2 500 000 euroa talousarvioesityksen 572 027 000 euroon nähden aiheutuu liikenteenohjausjärjestelmien kehittämisestä sekä piennarlevennyksistä liikenneruuhkien helpottamiseksi välillä Hamina—Virojoki.

Valtiovarainvaliokunta:

Perustienpidon rahoitus on laskenut useana vuonna peräkkäin, mutta samanaikaisesti kustannustaso ja liikenteen määrä ovat nousseet voimakkaasti. Perustienpitoon ehdotetaan ensi vuodelle noin 574,5 miljoonan euron nettomäärärahaa, joka on noin 12 milj. euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Lisäksi Kainuun maakunnan tienpidon rahoitukseen osoitetaan noin 20 milj. euroa.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan hallituksen ehdottamalla rahoituksella voidaan pääosin turvata tiestön nykyinen kunto ja palvelutaso. Myös teemahankkeita voidaan ensi vuonna jatkaa suunnitelmien mukaisesti, mutta niiden loppuun saattamiseen tarvitaan vielä 56 milj. euroa vuosina 2008—2011.

Alueellisten investointien rahoitus vähenee sen sijaan tuntuvasti, noin 35 milj. eurosta noin 15 milj. euroon. Alueellisissa investoinneissa on kysymys mm. kevyen liikenteen väylien ja meluesteiden rakentamisesta sekä satamien ja terminaalien toimintaedellytysten turvaamisesta.

Valtakunnallisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa sekä sitä tukevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä korostetaan etenkin keskikaiteiden rakentamista vaaralliseksi katsottaville tieosuuksille. Ensi vuonna on tarkoitus käynnistää noin 450 milj. euroa maksava keskikaideohjelma, mutta siihen voidaan osoittaa vain 5 milj. euron rahoitus.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on myös tarkoitus tehostaa raskaan liikenteen valvontaa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan valvonnan parantaminen edellyttää pysäytys- ja tarkastuspaikkojen lisäämistä päätieverkolle. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudun vilkkailla kehäteillä ei ole lainkaan tällaisia pysäytyspaikkoja.

Valiokunta toteaa, että perustienpidon ja etenkin liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden turvaaminen edellyttävät jatkossa lisäpanostuksia. Valiokunta painottaa lisäksi uuden tekniikan käyttöä ja toteaa, että myös sen avulla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta.

Momentille lisätään 8 800 000 euroa.


2007 talousarvio583 327 000
2006 II lisätalousarvio3 560 000
2006 I lisätalousarvio1 680 000
2006 talousarvio586 243 000
2005 tilinpäätös608 946 000