Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 410 456 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2014, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sopimuksia vuonna 2015 enintään 30 101 000 eurolla.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Asiakkaiden osuus, jotka maksavat mielellään veronsa, % 69 70 70
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä pimeän työn teettäminen ja kuitittomat ostokset ovat väärin, % 57 60 60
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, % 77 78 80
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakaskohtaisen perinnän kertymä, % 50 49 50
Suurten ja keskisuurten yritysten tarkastuskattavuus, % 21 15 15
Sähköisten alv-ilmoittajien osuus, % 85 85 85
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, % 45 45 50
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, % 44 45 45
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuusindeksi, parivuosi1) 103,1 99,9 103,1
Taloudellisuusindeksi, parivuosi1) 98,6 104,3 101,4
Siirtohinnoitteluvalvontaan kohdistettava työaika, htv 39 43 52
Harmaan talouden tarkastuksiin kohdistettavan työajan osuus, % 34 30 30
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet yhteensä 5 072 5 135 4 956
Htv:t tehtävittäin      
— Harmaan talouden torjunnan lisätehtävät (HO:n vaatimukset) 36 92 90
— Hallinnon rakenneuudistukset; 87 henkilöstön siirtyminen Valtoriin2) - 73 87
— Uudet tehtävät Verohallinnolle - 29 0
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,4 10,0 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,47 3,46 3,46

1) Indeksiluvut on laskettu parivuosimenetelmällä, jolloin edellisen vuoden vertailuluku on 100. Indeksikaavat: tuottavuusindeksi = tuotosindeksi/työpanosindeksi ja taloudellisuusindeksi = kustannusindeksi/tuotosindeksi.

2) Henkilötyövuositasossa on huomioitu 87 henkilöstön siirtyminen Valtorin palvelukseen 1.3.2014 alkaen.

Verohallinto on valmistellut kokonaisarkkitehtuurinsa uudistusta, joka kattaisi kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Tämän ns. valmisohjelmistouudistuksen arvioidaan turvaavan parhaiten verotuksen pidemmän aikavälin häiriöttömän toiminnan. Valtuudesta, kokonaismäärältään 109 000 000 euroa, arvioidaan aiheutuvan menoja vuoden 2014 loppuun mennessä 15 124 000 euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2015 2016— Yhteensä
vuodesta 2015
lähtien
       
Ennen vuotta 2015 tehdyt sitoumukset 31 329 32 446 78 899
Vuoden 2015 sitoumukset - 30 101 30 101
Menot yhteensä 31 329 62 547 109 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 401 152 436 403 405 956
Bruttotulot 5 984 4 500 4 500
Nettomenot 395 168 431 903 410 456
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 49 378    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 85 588    

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2015

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Analytiikkatyökalujen hankinta ja käyttöönotto (investointimenot) (siirto momentilta 28.01.21) 1 250
Asiakirjojen digitalisointi sähköiseen muotoon 2014-2018 (investointimenot) (siirto momentilta 28.01.21) 550
Asiakkaan sähköinen tavoittamisen hallinta (investointimenot) (siirto momentilta 28.01.21) 1 050
Asiakkaiden itsepalvelua ohjaavan ohjelmiston hankinta ja käyttöönotto, ns. sääntökone (investointimenot) (siirto momentilta 28.01.21) 200
Harmaan talouden torjunta (HO), v. 2014 rahoitus -2 200
Harmaan talouden torjunta (HO), v. 2015 rahoitus 2 000
Kv. maksuliikenteen muutokset verojen laskutuksessa v. 2013-2015 mm. RF-viitteen käyttöönotto (investointihanke) 800
Kv. verotustietojen tietojenvaihdon uudet vaatimukset, 2. vaihe 2015-2016, mm. EU:n hallinnollisen yhteistyön direktiivi, FATCA, EU-FATCA ja CRS (investointi- ja IT-ylläpito) 1 380
Perustoiminnan turvaaminen VALMIS-ohjelmistouudistuksen käynnistyessä 2 500
Prosessiohjauksen ja -johtamisen edellyttämien työvälineiden hankinnat ja käyttöönotot, mm. prosessien mallinnus ja -kuvausväline, arkkitehtuurin mallinnusväline, hankesalkku, projektinhallintaohjelmisto (investointimenot) (siirto momentilta 28.01.21) 600
Suoraveloituksen poistumisen korvaavien ratkaisuiden käyttöönotto v. 2013-2016, mm. suoramaksu, e-lasku, verkkolasku ja verkkomaksu (investointihanke) 230
Tietojärjestelmiin liittyvät ylläpitomenot pl. htv-menot (mini one stop shop, kiinteistötietojärj. lähdevero, sijoitustoiminta, verovelkarekisteri) 250
Toiminnan turvaaminen (kertaluonteinen siirto momentilta 28.20.01) 1 000
Turun toimitilajärjestelyihin liittyneen KAKOLA-hankkeen purkautuminen -800
Turun toimitilojen muutto- ja kalustekulut 1 500
Valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2014 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -26 800
Valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 13 900
XBRL-muotoinen taloustietojen raportointi (investointimenot) (siirto momentilta 28.01.21) 500
Yhteinen asiakaspalvelu, perusosa (siirto momentille 28.40.03) -15
Yritystietorajapinta viranomaiskäyttöön (v. 2014 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -500
Yritystietorajapinta viranomaiskäyttöön (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 500
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -5 507
Palkkaliukumasäästö -612
Palkkausten tarkistukset 1 846
Säästöpäätös -1 000
Toimintamenojen lisäsäästö -4 852
Toimintamenojen tuottavuussäästö -2 018
Vuokramenojen indeksikorotus 426
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -564
Tasomuutos -7 061
Yhteensä -21 447

2015 talousarvio 410 456 000
2014 II lisätalousarvio 2 500 000
2014 I lisätalousarvio 27 900 000
2014 talousarvio 431 903 000
2013 tilinpäätös 431 378 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 410 566 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 110 000 euroa talousarvioesityksen 410 456 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2015 talousarvio 410 566 000
2014 III lisätalousarvio 820 000
2014 II lisätalousarvio 2 500 000
2014 I lisätalousarvio 27 900 000
2014 talousarvio 431 903 000
2013 tilinpäätös 431 378 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 410 566 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2014, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä sopimuksia vuonna 2015 enintään 30 101 000 eurolla.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Verohallinnon toiminnan edellytysten parantamisesta.


2015 I lisätalousarvio 2 500 000
2015 talousarvio 410 566 000
2014 III lisätalousarvio 820 000
2014 II lisätalousarvio 2 500 000
2014 I lisätalousarvio 27 900 000
2014 talousarvio 431 903 000
2013 tilinpäätös 431 378 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että verotusjärjestelmien kokonaisuudistukseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnetyn valtuuden vuodelle 2014 käyttämättä jääneestä osasta saa tehdä sopimuksia vuonna 2015 enintään 32 370 000 eurolla.

Selvitysosa:Verohallinto on valmistellut kokonaisarkkitehtuurinsa uudistusta, joka kattaisi kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Tämän ns. valmisohjelmistouudistuksen arvioidaan turvaavan parhaiten verotuksen pidemmän aikavälin häiriöttömän toiminnan.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013—2014 2015 2016— Yhteensä
vuodesta 2013
lähtien
         
Ennen vuotta 2015 tehdyt sitoumukset 11 960 14 907 49 755 76 622
Vuoden 2015 sitoumukset - 2 275 30 095 32 370
Menot yhteensä 11 960 17 182 79 850 108 992

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 IV lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio 2 500 000
2015 talousarvio 410 566 000
2014 tilinpäätös 463 123 000
2013 tilinpäätös 431 378 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että verotusjärjestelmien kokonaisuudistukseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnetyn valtuuden vuodelle 2014 käyttämättä jääneestä osasta saa tehdä sopimuksia vuonna 2015 enintään 32 370 000 eurolla.