Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
              01. Pelastustoimen toimintamenot
              02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 148 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin sekä EU-rahastojen tuella toteutettaviin pelastustoimen kansainvälisiin hankkeisiin sisältyvien omarahoitusosuuksien maksamiseen

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmat ja toimintakyky -yksikölle myönnettävään rahoitukseen yhteistyösopimuksen mukaisesti

3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvontaviranomaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tulossopimuksen mukaisien pelastustoimen kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimintamenoihin

4) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

5) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

6) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

7) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin

Momentille saa nettobudjetoida siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa pelastustoimelle seuraavat alustavat tuloksellisuustavoitteet:

Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastustoimen tehtävä on erityisesti tulipalojen ehkäisy. Toimiala osallistuu myös muiden onnettomuuksien ehkäisyyn. Onnettomuuksia ja niiden seurauksia pyritään ehkäisemään parantamalla ihmisten ja yhteisöjen omatoimista varautumista, lisäämällä väestön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista sekä toteuttamalla pelastuslaitosten laatimien valvontasuunnitelmien mukaisia toimia. Pelastuslain vaikutuksia pelastusviranomaisten toimintaan seurataan.

Onnettomuuksien ehkäisy2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuotokset   
Erheellisten paloilmoitusten määrä (kpl), enintään19 01918 10017 200
Neuvontaa ja valistusta saaneiden osuus väestöstä (%), vähintään172020
Pelastustoiminta ja varautuminen

Pelastustoimi kykenee toimimaan nopeasti ja riskejä vastaavasti onnettomuustilanteissa, antamaan pelastustoimeen kuuluvaa apua suuronnettomuustilanteissa myös ulkomailla ja varautumaan avun vastaanottamiseen. Pelastuslaitosten toiminta on järjestetty pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti. Pelastustoimen palvelutasopäätökset noudattavat pelastuslakia ja ohjetta palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta.

Pelastustoimella on yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti uhka-arvio pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita varten. Pelastustoimen osuutta yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta toteutetaan.Tavoitteena on saada strategian päämäärät ulottumaan nykyistä laajemmin myös alue- ja paikallishallintoon.

Huolehditaan aluehallintovirastojen ja muiden alueellisen tason toimijoiden varautumisen valtakunnallisesta yhteensovittamisesta keskushallinnossa.

Turvataan väestön suojaamismahdollisuudet. Pelastustoimi toteuttaa sille osoitettua varautumisen yhteensovittamistehtävää.

Pelastustoiminta ja varautuminen2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuotokset   
Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä, kpl, arvio, josta1)104 84996 90096 900
— tulipaloista (pl. maastopalot) aiheutuvat tehtävät10 65711 00011 000
— maastopaloista aiheutuvat tehtävät2 7642 9002 900
— tarkistus- ja varmistustehtävät29 81521 00021 000
— ensivastetehtävät (pl. sairaankuljetustehtävät)26 22630 00030 000
— muut tehtävät35 38732 00032 000
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 1. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 765050
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 2. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 755050

1) Pelastuslaitoksen eri tehtävätyypeille ei aseteta tavoitteita, vaan niiden kehitystä seurataan.

Koulutus- ja tutkimustoiminta

Pelastusopistossa annettavan tutkintoon johtavan koulutuksen avulla varmistetaan pelastus- ja hätäkeskushenkilöstön riittävyys ja oikeanlainen osaaminen.

Pelastusopiston jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen osaamista.

Vahvistetaan pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointia. Lisätään pelastustoimen kotimaista tutkimustoimintaa ja kansainvälisen tutkimuksen sekä uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämistä.

Pelastustoimi2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuotokset   
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään48 57850 40043 560
Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään173215172
AMK-tutkintojen määrä, kpl 513830
Panokset   
Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet, josta116,2114,4112,7
— Pelastusopiston henkilötyövuodet104104102
— Sisäministeriön henkilötyövuodet322
— Turvallisuus- ja kemikaaliviraston henkilötyövuodet53,73,7
— Kriisinhallintakeskuksen henkilötyövuodet (kv. pelastustoimi)4,24,75
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa)12 22512 66612 512
Toiminnan tehokkuus   
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet1 000995995
Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja1 3211 3311 330
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään26 71827 68227 364
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään148150150
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4)3,183,083,08
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat5,865,05,0
Henkiset voimavarat   
Pelastusopiston henkilöstön määrä111111108
Kriisinhallintakeskuksen henkilöstön määrä (kv. pelastuspalvelu)666
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)3,43,43,4
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään6,66,56,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot19 47620 50818 560
Pelastustoimen bruttotulot4 9684 1464 412
Nettomenot14 50816 36214 148
— Pelastusopisto11 87611 14212 243
— Sisäministeriö2 2564 7701 455
— Kansainvälinen pelastuspalvelu375450450
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 473  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 624  

Pelastustoimen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot1 1431 0531 200
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset473594533
— osuus yhteiskustannuksista874810968
Kustannukset yhteensä1 3471 4041 501
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-204-351-301
Kustannusvastaavuus, %857580

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kunnallisten toimijoiden liittäminen TUVEen-3 000
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta)-100
Uusien tuottavuustoimien vähennys-90
Ylimääräisen hätäkeskuspäivystäjäkurssin järjestäminen1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-9
Palkkaliukumasäästö-14
Palkkausten tarkistukset37
Toimintamenojen tuottavuussäästö-66
Toimintamenosäästö (HO)13
Vuokramenojen indeksikorotus33
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-18
Yhteensä-2 214

2015 talousarvio14 148 000
2014 I lisätalousarvio
2014 talousarvio16 362 000
2013 tilinpäätös13 659 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti pelastustoimelle asetettiin 7,5 milj. euron säästötavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi sisäministeriö on esittänyt, että pelastuslaitoksien kuntamaksuosuudet jäädytettäisiin vuoden 2014 tasolle vuoteen 2017 saakka. Toimenpiteen toteutumisen osalta näyttäisi kuitenkin siltä, että pelastustoimen kustannukset laskisivat koko maassa vain vajaat 200 000 euroa vuonna 2015. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosina 2016 ja 2017 on löydettävä vielä 7,3 milj. euron säästöt.

Pelastustoimen palopäällystön koulutus. Pelastusopisto järjestää palopäällystön ammattikorkeakoulutusta yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutuksen vuosikustannukset ovat noin 3 milj. euroa. Savonia-ammattikorkeakoulu on siihen kohdistuneiden säästöjen vuoksi päättänyt leikata osuuttaan yli 1,0 milj. euroa vuosina 2013—2018. Vuonna 2012 Savonian rahoitusosuus oli noin 1,982 milj. euroa, kun se vuonna 2015 on enää 1,284 milj. euroa. Sisäministeriö on käynnistänyt selvitystyön, jossa tutkitaan mahdollisuutta siirtää koulutus Savonia-ammattikorkeakoulusta Poliisiammattikorkeakoulun vastuulle.

Valiokunta pitää tärkeänä, että ennen selvitystyön valmistumista ja mahdollisten toimenpiteiden aloittamista huolehditaan pelastustoimen päällystökoulutuksen jatkuvuudesta, ja lisää momentille 250 000 euroa pelastustoimen palopäällystön koulutukseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 398 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin sekä EU-rahastojen tuella toteutettaviin pelastustoimen kansainvälisiin hankkeisiin sisältyvien omarahoitusosuuksien maksamiseen

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmat ja toimintakyky -yksikölle myönnettävään rahoitukseen yhteistyösopimuksen mukaisesti

3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvontaviranomaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tulossopimuksen mukaisien pelastustoimen kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimintamenoihin

4) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

5) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

6) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

7) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin

Momentille saa nettobudjetoida siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentilta vähennetään 800 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 26.30.02 ja aiheutuu vuoden 2015 talousarviossa myönnetyn ylimääräisen hätäkeskuspäivystäjäkurssin järjestämiseen osoitetun määrärahan uudelleenkohdentamisesta.


2015 IV lisätalousarvio-800 000
2015 talousarvio14 398 000
2014 tilinpäätös16 362 000
2013 tilinpäätös13 659 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentilta vähennetään 800 000 euroa.