Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
              01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot
              70. Ilma- ja vartioalusten hankinta
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 186 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) meripelastuslain (1145/2001) 21 §:n 3 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä Rajavartiolaitoksen ilma-alusten rajaturvallisuustehtävistä (ml. meripelastus) johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meripelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen hälytys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Finavialle

2) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien rakennusten sekä rakenteiden ja muiden rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien rajavalvontaan ja koulutukseen käytettävien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

4) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin

5) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen

6) Meripelastusseuratoiminnan tukemiseen.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Rajojen valvonta

Rajojen valvonnalla ennaltaehkäistään ja paljastetaan laiton maahantulo ulkorajoilla. Riskianalyysiin perustuvilla painopistealueilla luvattomat rajanylitykset on kyettävä havaitsemaan välittömästi ja luvattomat rajanylittäjät ottamaan kiinni raja-alueella. Toistuva laiton toiminta paljastetaan myös muualla raja-alueella. Luvattomat rajanylitykset selvitetään luotettavasti siten, että kaikista tarvittavista jatkotoimenpiteistä voidaan päättää viivytyksettä.

Rajojen valvonta2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tulosmittarit   
Tuotokset   
Partiointi (h)238 015234 000225 000
— josta itärajalla171 680167 500159 500
Tekninen valvonta884 967907 500907 500
Tarkastukset31 80331 80031 700
Rajavyöhykeluvat10 2508 8008 800
Turvallisuuspalvelut harva-alueella (poliisi- ja virka-aputehtävät)576615595
Panokset   
Kustannukset (milj. euroa)113,6107,6101,7
Henkilötyövuodet1 2321 1701 119
Tehokkuus   
Tuottavuus (ind)132134140
Taloudellisuus (ind)123128137
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,64,54,5
Rajatapahtumien estäminen (%)889999
Rajatapahtumien paljastaminen (%)739393
Tilannekuvan laatu3,63,93,9
Rajatarkastukset

Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA-kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengen-alueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajanylitysliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden oikeusturvasta.

Rajatarkastukset2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tulosmittarit   
Tuotokset   
Rajatarkastukset (milj. hlöä)17,819,220,8
Tullitarkastukset (hlöä)5 0736 5606 610
Käännyttämispäätös1 6731 6201 770
Myönnetyt viisumit1 2681 3771 489
Päätökset rajanylityslupa-anomuksiin644
Vastaanotetut turvapaikkahakemukset328313325
Vastaanotetut kiintiöpakolaiset490600650
Muun viranomaisen päätöksen täytäntöönpano604550555
Panokset   
Kustannukset (milj. euroa)103,1106,5110,2
Henkilötyövuodet1 1191 1581 213
Tehokkuus   
Tuottavuus (ind)153158165
Taloudellisuus (ind)143151161
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,54,34,4
Rajatarkastusten kattavuus (%)100100100
Rajatarkastusten laatu (%)96,393,296,1
Rajatarkastusten sujuvuus (min)10910
Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1—5)4,14,14,1
Oikeusturva (%)100,0100,0100,0
Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet

Rajavartiolaitos toimii ammattitaitoisena, yhteistyökykyisenä ja tehokkaana rikostorjuntaviranomaisena rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi ja erityisesti Schengenin ulkorajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi. Rajavartiolaitoksen rikostorjuntatyössä keskitytään laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaan.

Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tulosmittarit   
Tuotokset   
Rikosilmoitus (R-ilmoitus)1 1771 1351 180
Valtionrajarikos (kpl)250269299
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl)115102113
Muu rikos (kpl)7 1737 6007 800
Rikesakko818935915
Rangaistusvaatimusilmoitus4 1734 4004 440
Pakkokeino 3 9913 9603 940
Huomautus 686820800
Päätös alusöljypäästöasiassa477
Päätös liikkeenharjoittajan seuraamusmaksussa162150160
Turvaamistoimenpide2 9333 2203 230
Sekalainen ilmoitus (S-ilmoitus)3 0972 4202 370
Valvontailmoitus386385390
Panokset   
Kustannukset (milj. euroa)18,318,118,1
Henkilötyövuodet198197199
Tehokkuus   
Tuottavuus (ind)121127127
Taloudellisuus (ind)113120124
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,34,44,4
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) 818787
Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (%)436568
Aluspäästötapausten selvitystaso (1—5) 5,05,05,0
Tavoiteajassa (60 vrk) selvitettyjen rikoslakirikosten osuus (%)758485
Tavoiteajassa (180 vrk) selvitettyjen laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskauppatapausten osuus (%)836771
Oikeusturva (%)100,099,999,9
Meri- ja muu pelastustoiminta

Kaikkiin meripelastuksen hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustapahtumien havaitsemiseksi, ennalta ehkäisemiseksi ja läheltä piti -tilanteiden taltioimiseksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Pelastustoimea ja lentopelastuspalvelua tuetaan tarpeen mukaan Rajavartiolaitoksen kalustolla ja henkilöstöllä.

Meri- ja muu pelastustoiminta2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tulosmittarit   
Tuotokset   
Etsinnät (kpl)389217213
merialue (kpl)576060
maa-alue (kpl)332157153
Pelastustehtävät (kpl)1 6581 2501 250
merialue (kpl)1 1701 1001 100
maa-alue (kpl)488150150
Sairaankuljetus (kpl)1 104434434
merialue (kpl)315050
maa-alue (kpl)1 073384384
Avustustehtävä (kpl)421463463
merialue (kpl)383420420
maa-alue (kpl)384343
Muu pelastussuorite (kpl)559547557
merialue (kpl)251250260
maa-alue (kpl)308297297
Päivystyspalvelu ja meripelastuksen työaika (tuntia)315 602401 000401 000
Pelastettu henkilö (kpl)5 6643 7053 705
Estetty onnettomuus (kpl)211616
Panokset   
Kustannukset (milj. euroa)7,76,56,5
Henkilötyövuodet837072
Tehokkuus   
Tuottavuus (ind)166122119
Taloudellisuus (ind)155116116
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,54,24,2
Johtamisen laatu (1—5)-4,04,0
Yksiköiden valmius (1—5)-4,54,5
Meritilannekuva (1—5)3,53,83,8
Sotilaallinen maanpuolustus

Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Vastataan osaltaan rajajoukkojen tuottamisesta kouluttamalla varusmiehiä ja järjestämällä kertausharjoituksia.

Sotilaallinen maanpuolustus2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Tuotokset   
Koulutusvuorokaudet78 54982 10085 500
Panokset   
Kustannukset (milj. euroa)10,610,810,5
Henkilötyövuodet115118116
Tehokkuus   
Tuottavuus (ind)124126134
Taloudellisuus (ind)115120130
Toiminnan laatu ja palvelukyky3,73,94,0
Suunnitelmavalmius (1—5)3,53,73,8
Sijoitettavuus (%)738283
Koulutettavuus (%)849393
Sijoitustilanne (1—5)4,64,64,6
Koulutus (1—5)3,63,74,0
Materiaalivalmius (1—5)3,73,63,7
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne, henkilöstömäärä ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Ammattitaidon ylläpito (koulpv/htv)131011
Lähtövaihtuvuus (%)0,30,60,6
Kenttäkelpoisuus (1—5)4,44,44,4
Fyysinen kunto (1—5)4,34,44,3
Sairastavuus (sa pv/htv)8,68,68,2
Tapaturmat (sa pv/htv)0,80,80,8
Työilmapiiri (1—5)3,53,63,6
Henkilöstön keski-ikä (vuotta)404040
Koulutustasoindeksi4,24,24,1
Sukupuolijakauma (% naisia)131212

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot235 116237 439235 686
Bruttotulot7 0727 5007 500
Nettomenot228 044229 939228 186
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta28 078  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle28 904  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot2 4383 3752 580
— muut tuotot212520
Tuotot yhteensä2 4593 4002 600
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset2 4993 4202 600
— osuus yhteiskustannuksista1 7112 2801 800
Kustannukset yhteensä4 2105 7004 400
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-1 751-2 300-1 800
Kustannusvastaavuus, %586059

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Imatran ja Vaalimaan raja-asemien kehittäminen-1 296
Lästimaksuilla aiemmin rahoitettu toiminta (siirto momentilta 31.30.(50))241
Rajavartijoiden määrän lisääminen1 200
Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta)-1 500
Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta)201
Uusien tuottavuustoimenpiteiden vähennys-135
Viran siirto (siirto momentilta 26.01.01)93
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-147
Palkkaliukumasäästö-375
Palkkausten tarkistukset1 297
Toimintamenojen tuottavuussäästö-1 148
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50)-18
Vuokramenojen indeksikorotus259
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-321
Tasomuutos-104
Yhteensä-1 753

2015 talousarvio228 186 000
2014 talousarvio229 939 000
2013 tilinpäätös228 870 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 227 813 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien rakennusten sekä rakenteiden ja muiden rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien rajavalvontaan ja koulutukseen käytettävien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

3) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin

4) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 228 186 000 euroon nähden on 373 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 16 000 euroa vahingonkorvaustoiminnan keskittämiseen suunnitellun siirron osittaisesta palautuksesta momentilta 28.50.50 ja 67 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen sekä vähennyksenä 215 000 euroa Suomen pysyvän edustuston EU:ssa rajavalvonta-asiantuntijan palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 24.01.01 ja 241 000 euroa siirtona momentille 26.01.50.

Talousarvioesitykseen nähden momentin päätösosan toisen kappaleen kohdat 1) ja 6) on poistettu tarpeettomina.


2015 talousarvio227 813 000
2014 talousarvio229 939 000
2013 tilinpäätös228 870 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2014 vp (12.12.2014)

Momentille esitetään 227,813 milj. euron määrärahaa, joka on 2,126 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2014.

Rajavartiolaitoksen toimintamenomäärärahoja on vähennetty edellisen ja kuluvan vaalikauden aikana yhteensä noin 23 milj. euroa vuoden 2018 tasossa, mikä vastaa noin 500 henkilötyövuoden vähennystä. Toimintaa on sopeutettu pieneneviin määrärahoihin keventämällä organisaatiota, tehostamalla työprosesseja sekä hyödyntämällä entistä enemmän tekniikkaa. Itärajan partiointia on vähennetty yhteensä lähes kolmanneksella vuoteen 2007 verrattuna.

Rajavartiolaitoksen määrärahavähennyksistä on tähän saakka päätetty tilanteessa, jossa Suomen turvallisuusympäristö on ollut pitkään vakaa ja kehittynyt myönteisesti. Turvallisuusympäristö on kuitenkin muuttunut Ukrainan kriisin myötä. Tilanne on lisännyt jännitettä Euroopassa ja Itämeren alueella. Myös Suomen alueellista koskemattomuutta on loukattu toistuvasti. Tilanne itärajalla on ollut kuitenkin vakaa.

Talousarvioesityksen mukaisten määrärahaleikkausten toimeenpano tulee valiokunnan saaman selvityksen mukaan olemaan vaikeaa, kun huomioidaan Rajavartiolaitoksen jo tekemät ja suunnittelemat sopeutustoimet. Niitä ei ole mahdollista toteuttaa kokonaan kustannussäästöillä ja tuottavuutta parantamalla.

Valiokunta toteaa, että muuttuneessa turvallisuusympäristössä Suomen on tärkeää säilyttää uskottava ja itsenäinen ulkorajavalvonta sekä kyky alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen. Itärajalla tulee ylläpitää riittävät voimavarat, jotta Rajavartiolaitoksen toimintavalmius ja varautumistaso voidaan säilyttää. Henkilöstön lisävähennysten seurauksena Suomi olisi yhä riippuvaisempi naapurimaiden rajaviranomaisten kyvystä ja halusta estää Suomeen suuntautuva laiton maahantulo ja muu laiton toiminta.

Valiokunta pitää myönteisenä, että rajanylityspaikkojen kehittämistä itärajalla jatketaan vuonna 2015 ottamalla käyttöön Imatran, Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen laajennukset. Lisäksi suunnitellaan Raja-Joosepin rajanylityspaikan uudistamista, ja Kaakkois-Suomen ja pääkaupunkiseudun rajatarkastuksia on tarkoitus vahvistaa. Myönteistä on myös, että vartio- ja ilma-aluskaluston uudistamista jatketaan sekä valmistellaan merellisen venekaluston uudistamista.

Valiokunta lisää momentille 2 000 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 229 813 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien rakennusten sekä rakenteiden ja muiden rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien rajavalvontaan ja koulutukseen käytettävien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

3) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin

4) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve johtuu itärajan valvonnan tehostamisesta. Vastoin vielä vuosi sitten tehtyä tilannearviota Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut perusteellisesti. Itärajan valvontaa on tehostettava kiireellisesti uskottavan ja itsenäisen rajan vartioinnin toteuttamiseksi. Nopealla aikataululla tämä onnistuu vain lisäämällä teknistä valvontaa. Määrärahalla kehitetään maalla olevia kiinteitä valvontajärjestelmiä Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan alueilla, parannetaan Itäisen Suomenlahden tutkavalvonnan kattavuutta Venäjän rajalla sekä hankitaan siirrettäviä tekniseen valvontaan soveltuvia laitteita itärajan suppeiden kohdealueiden tilapäiseen valvontaan.


2015 I lisätalousarvio1 900 000
2015 talousarvio229 813 000
2014 talousarvio229 939 000
2013 tilinpäätös228 870 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 1 900 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös viranomaisveneen konseptiveneen hankintamenoihin. Nettobudjetoinnissa huomioidaan tuloina Öljynsuojarahastolta hankkeeseen saatava rahoitus.

Selvitysosa: Viranomaisveneen konseptivene hankitaan pääosin momentin 26.20.70 määrärahalla. Öljynsuojarahasto on osin rahoittamassa hanketta siinä vaiheessa kun vene on valmistunut. Rakennusaikana hanketta rahoitetaan rahaston rahoituksen osuudelta toimintamenomäärärahoista.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio1 900 000
2015 talousarvio229 813 000
2014 tilinpäätös229 939 000
2013 tilinpäätös228 870 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös viranomaisveneen konseptiveneen hankintamenoihin. Nettobudjetoinnissa huomioidaan tuloina Öljynsuojarahastolta hankkeeseen saatava rahoitus.