Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
          (24.) Tiehallinto
            89. Ilmailulaitos

Talousarvioesitys 2015

88. Luotsausliikelaitos

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Luotsausliikelaitoksen tavoitteena on huolehtia toimialaansa kuuluvien palvelujen tarjonnasta ja kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten mukaisesti.

Luotsausliikelaitoksen tehtävänä on huolehtia luotsauslain mukaisten luotsauspalvelujen tarjonnasta sekä muista luotsauslaissa säädetyistä luotsaukseen liittyvistä tehtävistä ja velvollisuuksista koko maassa luotsauslaissa määritellyillä vesialueilla. Liikelaitos varautuu hoitamaan tehtäviä myös poikkeusoloissa sen mukaan kuin liikenne- ja viestintäministeriö määrää.

2. Hinnoitteluun liittyvä velvoite

Luotsauslain (940/2003) mukaisten luotsauspalvelujen hinnat määrätään Luotsausliikelaitoksesta annetun lain (938/2003) 4 §:n mukaisesti valtioneuvoston asetuksella. Luotsausliikelaitokselle myönnetään Saimaan luotsaukseen määrärahaa 31.30.51 momentilta.

3. Investointien enimmäismäärä ja seuraavien vuosien investointivaltuudet

Luotsausliikelaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2009 enintään 8,0 milj. euroa. Lisäksi Luotsausliikelaitos saa tehdä vuonna 2009 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 10,0 milj. euroa.

4. Lainanoton enimmäismäärä

Luotsausliikelaitos oikeutetaan ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 5,0 milj. euroa.

Selvitysosa:Toimialan kehitysnäkymät ja eduskunnan hyväksyttäväksi esitetyt palvelu- ja muut toimintatavoitteet huomioon ottaen liikenne- ja viestintäministeriö on alustavasti asettanut Luotsausliikelaitoksen tulostavoitteeksi 3,0 milj. euroa vuonna 2009. Tulostavoitteessa on otettu huomioon, että luotsaustulot ovat arvonlisäverottomia. Luotsausliikelaitoksen asettama liikevaihtotavoite on 41,0 milj. euroa. Voitontuloutustavoite on 50 % voitosta, kuitenkin vähintään 1,0 milj. euroa.

Hinnoittelun suhteen Luotsausliikelaitokselle on asetettu Saimaan osalta valtion liikelaitoksista annetun lain 7 §:n mukainen liiketaloudellisesti kannattamaton velvoite. Liikelaitoksen hinnoista määrätään valtioneuvoston asetuksella. Koska Saimaalla on edelleenkin tarkoitus säilyttää alhaisempi maksutaso, valtion talousarvioon esitetään määrärahaa hintatukeen. Saimaan luotsausmaksutuloiksi arvioidaan 1,7 milj. euroa, kokonaiskustannuksiksi 5,9 milj. euroa, jolloin alijäämä on 4,2 milj. euroa. Hintatuen määrärahaksi esitetään 4,2 milj. euroa momentille 31.30.51. Saimaan luotsauspalvelut ja niiden hinnoittelu järjestetään siten, että hintatuen tarve ei ylitä 4,2 milj. euroa.

Tuloina valtion talousarvioon otetaan valtion lainan korkona 0,1 milj. euroa ja edellisen vuoden voitosta tuloutuksena 1,5 milj. euroa.

Investointeihin on alustavan investointisuunnitelman mukaan tarkoitus käyttää 6,4 milj. euroa. Pääosa investoinneista on kiinteistö- ja alushankintoja.

Tunnuslukutaulukko
  2007 2008 2009
  toteutuma ennakoitu arvio
       
Liikevaihto, milj. € 40,8 41,0 41,0
— muutos, % 3,0 0,5 0,0
Liikevoitto, milj. € 4,2 2,9 2,9
Liikevoitto, % 10,3 7,1 7,1
Tilikauden tulos, milj. € 4,3 3,1 3,0
— liikevaihdosta, % 10,5 7,6 7,3
— peruspääomasta, % 215,7 154,6 150,0
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € 2,2 1,5 1,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 20,3 12,8 11,7
Oman pääoman tuotto, % 21,2 13,5 12,0
Investoinnit liikevaihdosta, % 8,2 9,9 16,2
Omavaraisuusaste, % 76,2 81,2 80,9
Taseen loppusumma, milj. € 28,3 30,3 34,1
Henkilöstö keskimäärin (htv) 395 392 392

Liikelaitosta koskevat tulo- ja menomomentit (milj. euroa)
  2007 2008 2009
  toteutuma ennakoitu arvio
       
Tuloutus tulomomenteille      
13.01.04 Korot 0,1 - 0,1
13.05.01 Voiton tuloutus (ed. vuoden) 1,8 2,2 1,5
15.01.02 Lainat 0,9 0,5 -
Yhteensä 2,8 2,7 1,6
       
Yleislain 2 §:n erityistehtävien määräraharahoitus      
31.30.51 Luotsauksen hintatuki 4,0 4,2 4,2


2009 talousarvio