Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       05. Kyrkliga ärenden
       60. Yrkesutbildning
       88. Vetenskap
       90. Konst och kultur

Talousarvioesitys 2015

01. UndervisningsministerietPDF-versio

62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att bevillningsfullmakten ökar från 63 002 000 euro till 74 807 000 euro.

Förklaring:Ökningen av bevillningsfullmakten med 11 805 000 euro föranleds av en omfördelning av finansieringen förvaltningsområdena emellan, en ombudgetering av icke stödberättigade utgifter för ESF-projekten, en ombudgetering av återkrav och belopp som utbetalats av FPA samt en ombudgetering av fullmakter som väntas bli upplösta när det gäller bevillningsfullmakter som beviljats åren 2000—2006. På grund av de icke stödberättigade utgifterna har som avdrag beaktats 924 000 euro som överföring till moment 34.05.61 samt som tillägg 78 000 euro på grund av återkrav och utbetalningar från FPA.

För att säkerställa genomförandet av programperioden 2000—2006 vill man genom en ombudgetering av bevillningsfullmakter som bedöms bli upplösta ersätta strukturfondsprojekt som återgått eller som underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna. Om de utbetalningar som föranleds av de ombudgeterade bevillningsfullmakterna leder till att ramen för programperioden överskrids, är avsikten att ett antal projekt som motsvarar det överskridande beloppet skall överföras från den gamla programperioden till den nya perioden 2007—2013, samtidigt som ett motsvarande belopp dras av från bevillningsfullmakten för den nya programperioden. I fråga om projekt som inte går att överföra till den nya programperioden finansieras utbetalningar som överskrider ramen för programperioden genom en omfördelning av finansieringen inom samma förvaltningsområde.

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro)
Bevillningsfullmaktsår 2006 2007 2008 Sammanlagt
         
Förbindelser 2002—2005 50,822 11,075 0,300 62,197
Förbindelser 2006 17,732 37,440 19,635 74,807
Sammanlagt 68,554 48,515 19,935 137,004

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2006 II tilläggsb.
2006 I tilläggsb.
2006 budget 68 554 000
2005 bokslut 53 706 370
2004 bokslut 56 966 424