Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot
              21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan
         30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
         90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille myönnetään 37 172 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot1 020 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)489 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 177 000
05.Yhteiset menot3 140 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)970 000
08.SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan11 562 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin400 000
10.Atalanta-operaation menot711 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 313 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot13 455 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot1 145 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)790 000
Yhteensä37 172 000

Selvitysosa: Operaatioiden määrärahat on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2015. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan vuonna 2015 olevan noin 530 sotilasta.

Pääosa momentin määrärahoista siirretään puolustusvoimien käyttöön. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot budjetoidaan puolustusministeriön pääluokkaan momentille 27.30.20.

YK:n maksamat palkkausmenokorvaukset on budjetoitu momentille 12.24.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Operaatioiden tarkentuneet suunnitteluperusteet2 570
Säästöpäätös-3 000
Tasomuutos-18 700
Yhteensä-19 130

2015 talousarvio37 172 000
2014 I lisätalousarvio2 800 000
2014 talousarvio56 302 000
2013 tilinpäätös43 502 995

Täydentävä talousarvioesitys HE 247/2014 vp (20.11.2014)

Momentille myönnetään 52 780 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot1 020 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)260 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 177 000
05.Yhteiset menot5 226 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)987 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan10 249 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin400 000
10.Atalanta-operaation menot711 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 149 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot27 318 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot1 145 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)790 000
17.Keski-Afrikan tasavallan operaation menot (EUFOR RCA)1 348 000
Yhteensä52 780 000

Selvitysosa: Päätösosan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Lisäys talousarvioesityksen 37 172 000 euroon nähden on 15 608 000 euroa.

Suomi jatkaa johtovaltioroolissa UNIFIL-operaatiossa Libanonissa 31.5.2016 saakka. Operaatio jatkuu 350 sotilaan vahvuisena. Talousarvioesitykseen nähden on käyttösuunnitelmakohdan 05. määrärahaan lisätty 2 086 000 euroa ja käyttösuunnitelmakohdan 14. määrärahaan lisätty 13 863 000 euroa operaation jatkon perusteella. Suomi jatkaa osallistumistaan enintään 30 sotilaalla EU:n sotilaalliseen Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaatioon (EUFOR RCA) sen keston ajan, kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Suunnittelun perustana on käytetty 25 sotilaan vahvuutta. Talousarvioesitykseen nähden on käyttösuunnitelmaan lisätty kohta 17., jolle on osoitettu 1 348 000 euroa operaation jatkon perusteella. Lisäksi talousarvioesitykseen nähden on käyttösuunnitelmakohdan 06. määrärahaan lisätty 17 000 euroa operaation laskentaperusteiden tarkennuttua.

Talousarvioesitykseen nähden on käyttösuunnitelmakohdan 03. määrärahasta vähennetty 229 000 euroa operaation vahvuuden laskettua laskentaperusteena käytetystä neljästä sotilaasta kahteen sotilaaseen, käyttösuunnitelmakohdan 08. määrärahasta vähennetty 1 313 000 euroa operaation vahvuuden laskiessa 60 sotilaaseen syksyllä 2015 ja käyttösuunnitelmakohdan 11. määrärahasta vähennetty 164 000 euroa operaation laskentaperusteiden tarkennuttua.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmakohta 08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan on korjattu käyttösuunnitelmakohdaksi 08. Resolute Support -operaatio, Afganistan.


2015 talousarvio52 780 000
2014 III lisätalousarvio
2014 I lisätalousarvio2 800 000
2014 talousarvio56 302 000
2013 tilinpäätös43 502 995

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille myönnetään 52 780 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot1 020 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)260 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 177 000
05.Yhteiset menot5 226 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)987 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan10 249 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin400 000
10.Atalanta-operaation menot711 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 149 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot27 318 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot1 145 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)790 000
17.Keski-Afrikan tasavallan operaation menot (EUFOR RCA)1 348 000
Yhteensä52 780 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 362/2014 vp (12.2.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 5 847 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelmaLisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
     
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot1 020 000-1 020 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)260 000+18 000278 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 177 000-17 0002 160 000
05.Yhteiset menot5 226 000-5 226 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)987 000-6 000981 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan10 249 000-10 249 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin400 000+5 852 0006 252 000
10.Atalanta-operaation menot711 000-711 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 149 000-1 149 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot27 318 000-27 318 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot1 145 000-1 145 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)790 000-790 000
17.Keski-Afrikan tasavallan operaation menot (EUFOR RCA)1 348 000-1 348 000
Yhteensä52 780 000+5 847 00058 627 000

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 18 000 euroa käyttösuunnitelmakohtaan 03., vähennyksenä 17 000 euroa käyttösuunnitelmakohdasta 04. ja 6 000 euroa käyttösuunnitelmakohdasta 06. tarkentuneiden päivärahakustannusten johdosta sekä lisäyksenä 5 852 000 euroa käyttösuunnitelmakohtaan 09. kriisinhallinnan lisämenoihin.


2015 I lisätalousarvio5 847 000
2015 talousarvio52 780 000
2014 III lisätalousarvio
2014 I lisätalousarvio2 800 000
2014 talousarvio56 302 000
2013 tilinpäätös43 502 995

 

Eduskunnan kirjelmä EK 55/2014 vp (13.3.2015)

Momentille myönnetään lisäystä 5 847 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelmaLisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
     
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot1 020 000-1 020 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)260 000+18 000278 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 177 000-17 0002 160 000
05.Yhteiset menot5 226 000-5 226 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)987 000-6 000981 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan10 249 000-10 249 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin400 000+5 852 0006 252 000
10.Atalanta-operaation menot711 000-711 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 149 000-1 149 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot27 318 000-27 318 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot1 145 000-1 145 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)790 000-790 000
17.Keski-Afrikan tasavallan operaation menot (EUFOR RCA)1 348 000-1 348 000
Yhteensä52 780 000+5 847 00058 627 000

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
I lisätalousarvioII lisätalousarvioMuutettu
käyttösuunnitelma
      
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot1 020 000--1 020 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)260 000+18 000-278 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 177 000-17 000-2 160 000
05.Yhteiset menot5 226 000-+250 0005 476 000
06.Suomen Bosnia Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)987 000-6 000-981 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan10 249 000--10 249 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin400 000+5 852 000-3 350 0002 902 000
10.Atalanta-operaation menot711 000--711 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 149 000--1 149 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot27 318 000--27 318 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot1 145 000--1 145 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)790 000--790 000
17.Keski-Afrikan tasavallan operaation menot (EUFOR RCA)1 348 000--1 348 000
18.Irakin koulutusoperaation menot--+3 100 0003 100 000
Yhteensä52 780 000+5 847 000-58 627 000

Selvitysosa: Käyttösuunnitelmaan lisätään kohta 18. Irakin koulutusoperaation menot, jolle ehdotetaan 3 100 000 euron määrärahaa. Suunnitteluperusteena on käytetty 50 sotilaan noin kahdeksan kuukauden mittaista operaatiota. Käyttösuunnitelmakohtaan 05. lisätään 250 000 euroa Irakin koulutusoperaation johdosta. Tarvittavat määrärahat katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 09.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio5 847 000
2015 talousarvio52 780 000
2014 tilinpäätös54 215 220
2013 tilinpäätös43 502 995

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
I lisätalousarvioII lisätalousarvioMuutettu
käyttösuunnitelma
      
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot1 020 000--1 020 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)260 000+18 000-278 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 177 000-17 000-2 160 000
05.Yhteiset menot5 226 000-+250 0005 476 000
06.Suomen Bosnia Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)987 000-6 000-981 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan10 249 000--10 249 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin400 000+5 852 000-3 350 0002 902 000
10.Atalanta-operaation menot711 000--711 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 149 000--1 149 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot27 318 000--27 318 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot1 145 000--1 145 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)790 000--790 000
17.Keski-Afrikan tasavallan operaation menot (EUFOR RCA)1 348 000--1 348 000
18.Irakin koulutusoperaation menot--+3 100 0003 100 000
Yhteensä52 780 000+5 847 000-58 627 000

 

IV lisätalousarvioesitys HE 101/2015 vp (29.10.2015)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelmaI lisätalousarvioII lisätalousarvioIV lisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
       
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot1 020 000---1 020 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)260 000+18 000--278 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 177 000-17 000--2 160 000
05.Yhteiset menot5 226 000-+250 000-5 476 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)987 000-6 000--981 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan10 249 000---10 249 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin400 000+5 852 000-3 350 000-622 0002 280 000
10.Atalanta-operaation menot711 000---711 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 149 000---1 149 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot27 318 000---27 318 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot1 145 000---1 145 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)790 000---790 000
17.Keski-Afrikan tasavallan operaation menot (EUFOR RCA)1 348 000---1 348 000
18. Irakin koulutusoperaation menot--+3 100 000-3 100 000
19.EUNAVFOR MED Välimeren operaation menot---+622 000622 000
Yhteensä52 780 000+5 847 000--58 627 000

Selvitysosa: Käyttösuunnitelmaan lisätään kohta 19. EUNAVFOR MED Välimeren operaation menot, jolle ehdotetaan 622 000 euron määrärahaa. Suunnitteluperusteena on käytetty 10 sotilaan vahvuista 12 kuukauden operaatiota elokuusta 2015 lähtien. Tarvittavat määrärahat katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 09.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 IV lisätalousarvio
2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio5 847 000
2015 talousarvio52 780 000
2014 tilinpäätös54 215 220
2013 tilinpäätös43 502 995

 

Eduskunnan kirjelmä EK 16/2015 vp (25.11.2015)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelmaI lisätalousarvioII lisätalousarvioIV lisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
       
01.EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot1 020 000---1 020 000
03.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)260 000+18 000--278 000
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)2 177 000-17 000--2 160 000
05.Yhteiset menot5 226 000-+250 000-5 476 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)987 000-6 000--981 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan10 249 000---10 249 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin400 000+5 852 000-3 350 000-622 0002 280 000
10.Atalanta-operaation menot711 000---711 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 149 000---1 149 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot27 318 000---27 318 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot1 145 000---1 145 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)790 000---790 000
17.Keski-Afrikan tasavallan operaation menot (EUFOR RCA)1 348 000---1 348 000
18. Irakin koulutusoperaation menot--+3 100 000-3 100 000
19.EUNAVFOR MED Välimeren operaation menot---+622 000622 000
Yhteensä52 780 000+5 847 000--58 627 000