Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 18 345 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvasta suomalaisesta siviilihenkilöstöstä aiheutuvien erityismenojen ja Suomen siviilikriisinhallintatoiminnasta aiheutuvien muiden menojen maksamiseen

2) vaalitarkkailijoiden aiheuttamien menojen maksamiseen

3) siviilikriisinhallinnan tehtävissä toimivalle henkilöstölle otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen

4) siviilikriisinhallinnan projekteihin ja koulutukseen ja

5) sellaisen rauhanvälittämistoiminnan ja siihen liittyvän kapasiteetin vahvistamiseen, johon Suomi osallistuu, menoihin.

Käyttösuunnitelma
     
01. Siviilikriisinhallinta 17 745 000
02. Vaalitarkkailijat 200 000
03. Rauhanvälittäminen 400 000
Yhteensä 18 345 000

Selvitysosa:Määräraha on mitoitettu siviilikriisinhallintatoimintaan osallistuvan 150 asiantuntijan mukaisesti ottaen huomioon ne siviilikriisinhallinnan operaatiot ja tukitoiminnot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan erityisesti Euroopan unionin laajentuvien siviilikriisinhallintatehtävien myötä. Järjestöiltä saatavat tulot on budjetoitu momentille 12.24.99.

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta viisi lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi viisi. Päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmannen kappaleen.

Valtiovarainvaliokunta:

Siviilikriisinhallinnan kehittämistä ohjaa siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia (2008), joka asetti tavoitteeksi nostaa Suomen osallistumisen 150 asiantuntijaan vuositasolla. Tavoite saavutettiin lokakuussa 2009. Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon (VNS 1/2009 vp) mukaan asiantuntijoiden määrää tulee edelleen nostaa kansallisessa strategiassa esitetystä tavoitteesta.

Momentille esitetään 18,345 miljoonan euron määrärahaa, joka mahdollistaa operaatioissa palvelevien suomalaisten asiantuntijoiden määrän pitämisen 150 henkilön tasolla. Suurin osa suomalaisista asiantuntijoista (noin 120 henkilöä) työskentelee EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioissa, EU:n erityisedustajien toimistoissa tai neuvoston sihteeristössä. Eniten resursseja on kohdistettu Kosovon oikeusvaltio (EULEX)-, Georgian tarkkailu (EUMM)- ja Afganistanin poliisi (EUPOL) -operaatioihin. Asiantuntijoita työskentelee lisäksi mm. Lähi-Idässä, Länsi-Balkanilla ja Afrikassa. Valiokunta toteaa, että siviilikriisinhallintatehtävissä kustannuspaineita aiheuttavat lähinnä kasvavat varustemenot ja toimiminen aiempaa vaativammilla alueilla.

Momentin määrärahasta on tarkoitus osoittaa 400 000 euroa sellaisen rauhanvälittämistoiminnan vahvistamiseen, johon Suomi osallistuu. Valiokunta pitää momentin käyttöperusteen laajennusta tarpeellisena ja toteaa, että rauhanvälitystoiminnalla voidaan pienin kustannuksin saada aikaan merkittäviä hyötyjä.


2010 talousarvio 18 345 000
2009 talousarvio 18 257 000
2008 tilinpäätös 11 991 283