Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Tasavallan presidentti
              29. Arvonlisäveromenot
              75. Perusparannukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 058 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vattentillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering i vattendragen, anpassning till klimatförändringen, utveckling av nyttjandet och vården av vattendrag, utveckling av vatten- och avloppsförhållandena samt statens kompensationsskyldighet, kontrollskyldighet och övriga skyldigheter

2) för åtgärder på grund av regleringen av Enare träsk och för gränsvattendragssamarbete som baserar sig på mellanstatliga fördrag

3) till betalning av utgifter som staten föranleds av vattendragsåtgärder enligt 15 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och av grundliga förbättringar och garanterade arbeten i samband med vattenbyggnadskonstruktion.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 154 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn.

Under momentet nettobudgeteras samarbetsparternas medfinansiering i projekt, utredningar eller andra åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar på basis av överenskommelser eller beslut enligt vattenlagstiftningen. Under momentet nettobudgeteras även de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet och reglering i vattendrag 2 000 000
Utvecklande av vattenhushållningen och anpassning till klimatförändringen 2 350 000
Grundliga reparationer av statens vattenbyggnadskonstruktioner och andra vattendragsåtgärder 5 000 000
Skyldigheter som följer av statens vattenhushållningstillstånd 2 200 000
Gränsvattendragssamarbete som baserar sig på statsfördrag 228 000
Medlemsavgifter och finansiella bidrag 30 000
Informationshanteringen inom vattenförsörjningen 250 000
Sammanlagt 12 058 000

Det totala antalet årsverken under momentet omfattar 135 årsverken som hänför sig till anställda inom arbets- och näringsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområde.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Projektet för informationshanteringen inom vattenförsörjningen (överföring från moment 28.70.20) 250
Projektet för informationshanteringen inom vattenförsörjningen (överföring till moment 28.70.20) -700
Nivåförändring -2 000
Sammanlagt -2 450

2014 budget 12 058 000
2013 III tilläggsb. 1 100 000
2013 I tilläggsb. 400 000
2013 budget 14 508 000
2012 bokslut 11 684 000