Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus
       10. (30.10, 20, osa ja 40, osa) Maaseudun kehittäminen
            40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset
            41. (30.20.49) Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
            42. (30.20.45) Luopumistuet ja -eläkkeet
            43. (30.20.43, osa) Eläinten hyvinvointikorvaukset
            50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
            51. (30.40.43) Porotalouden edistäminen
            54. Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla
            55. Valtionapu 4H-toimintaan
            61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen
            62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä
            64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
       20. (30.20, osa, 01, osa ja 30) Maa- ja elintarviketalous
          (30.) Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. (30.40, osa, 20, osa, 50 ja 60) Luonnonvaratalous
          (50.) Vesitalous
       (60.) Metsätalous
       63. Metsähallitus
       70. Maanmittaus ja tietovarannot
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 22 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien nuorten viljelijöiden tilanpidon aloitusavustusten ja maatalouden investointiavustusten Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) ohjelmakauden 2014—2020 sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) säädösten mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Ohjelmakauteen 2014—2020 liittyviä nuorten viljelijöiden aloittamisavustuksia ja maatalouden investointiavustuksia saa vuonna 2015 myöntää siten, että niistä aiheutuu vuoden 2016 ja sitä seuraavien vuosien määrärahasta maksettavia menoja yhteensä enintään 66 000 000 euroa.

Selvitysosa: EU:n ohjelmakauden 2014—2020 mukaiset nuoren viljelijän aloitustuet ja maatalouden investointituet otetaan käyttöön vuonna 2015. Tukea maksetaan momentilta myönnettävien osarahoitteisten avustusten lisäksi Maatilatalouden kehittämisrahastosta myönnettävinä kansallisina avustuksina ja valtiontakauksina sekä korkotukena (mom. 30.10.41). Avustuksilla parannetaan maatalouden tuottavuutta ja kilpailukykyä, pienennetään tilanpidon aloittamiseen liittyvää taloudellista riskiä sekä osaltaan turvataan maataloustuotannon jatkumista.

Avustuspäätösten kokonaismäärä on 88 000 000 euroa. Tästä määrästä aloitusavustuksia arvioidaan olevan noin 16 000 000 euroa ja investointiavustuksia 72 000 000 euroa. Avustusten maksatus ajoittuu neljälle vuodelle. Vuonna 2015 määrärahaa arvioidaan tarvittavan yhteensä 22 000 000 euroa, mistä EU:n rahoitusosuutta on 9 240 000 euroa (42 %) ja kansallista osuutta 12 760 000 euroa.

Momentin menoihin liittyvät tulot on merkitty momentille 12.30.02.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (milj. euroa)

 20152016201720182019—Yhteensä
vuodesta
2015 lähtien
       
Vuoden 2015 sitoumukset22,035,222,08,8-88,0

Ohjelmakauden rahoituskehys ja määrärahan arvioitu käyttö momentilla 30.10.40 (milj. euroa)

 Ohjelmakauden 2014—2020 rahoituskehysMäärärahat 2014—2015
ToimenpideEUvaltioJulkinen
yhteensä
budjetoitu
2014
esitys
2015
      
Aloitus- ja investointiavustukset170,9236,1407,0-22,0

Ohjelmakaudella 2007—2013 nuoren viljelijän aloitustuet ja maatalouden investointituet on rahoitettu Maatilatalouden kehittämisrahastosta.


2015 talousarvio22 000 000