Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2014

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2012—2014

    v. 2012
tilinpäätös
1000 €
v. 2013
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2014
esitys
1000 €
 
Muutos 2013—2014
    1000 € %
 
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 29 944 14 710 17 260 2 550 17
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 29 944 14 710 17 260 2 550 17
25. Oikeusministeriön hallinnonala 105 628 94 600 94 560 -40 0
10. Tuomioistuintulot 33 833 25 400 25 410 10 0
20. Ulosottomaksut 71 683 69 000 69 000 0
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 111 200 150 -50 -25
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 12 859 17 028 18 599 1 571 9
98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan 11 651 16 578 18 149 1 571 9
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 1 208 450 450 0
27. Puolustusministeriön hallinnonala 3 055 2 076 3 696 1 620 78
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 8 8 0
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18 18 0
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 029 2 050 3 670 1 620 79
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 633 286 2 132 307 2 219 163 86 856 4
10. Tullin tulot 5 264 4 474 4 162 -312 -7
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 134 050 138 043 144 836 6 793 5
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 25 678 26 443 27 744 1 301 5
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 20 456 21 065 22 101 1 036 5
25. Metallirahatulot 15 457 25 000 25 000 0
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 603 669 1 688 792 1 752 600 63 808 4
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 102 676 130 950 148 790 17 840 14
52. Vakuutusmaksut 17 862 20 220 20 410 190 1
60. Työturvallisuusmaksu 900 900 0
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 46 599 55 000 52 000 -3 000 -5
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 417 2 800 2 500 -300 -11
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 660 159 18 620 18 120 -500 -3
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 560 812 555 756 565 111 9 355 2
70. Opintotukitoiminnan tulot 27 604 19 900 20 300 400 2
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 520 836 531 856 540 811 8 955 2
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 12 371 4 000 4 000 0
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 861 494 891 937 618 965 -272 972 -31
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 540 777 549 288 535 888 -13 400 -2
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 276 884 304 500 45 000 -259 500 -85
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 5 914 4 000 4 000 0
04. EU:lta saatavat muut tulot 1 267 560 475 -85 -15
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 2 491 1 120 1 120 0
32. Kasvinjalostusmaksut 226 380 380 0
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 736 2 500 2 500 0
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 444 550 500 -50 -9
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 235 5 400 3 400 -2 000 -37
43. Viehekalastusmaksut 3 028 2 896 3 198 302 10
44. Kalastuksenhoitomaksut 5 941 5 556 6 264 708 13
45. Riistanhoitomaksut 9 255 10 187 10 240 53 1
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 7 296 5 000 6 000 1 000 20
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 64 192 62 033 12 266 -49 767 -80
10. Liikenneviraston tulot 64 146 61 983 12 216 -49 767 -80
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 46 50 50 0
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 431 196 299 957 356 927 56 970 19
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 990 2 530 2 700 170 7
(30.) Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 204 200 -200 -100
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 33 624 29 327 36 327 7 000 24
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 273 993 245 000 247 000 2 000 1
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 119 385 22 900 70 900 48 000 210
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 522 202 508 430 515 630 7 200 1
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 669 960 1 460 500 52
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 93 500 500 0
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 381 475 413 295 420 295 7 000 2
98. Valtionapujen palautukset 138 777 93 500 93 200 -300 0
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 189 175 175 0
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 144 033 124 650 99 650 -25 000 -20
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 10 788 4 150 6 150 2 000 48
20. Siirto valtion asuntorahastosta 130 000 117 000 90 000 -27 000 -23
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 245 3 500 3 500 0
39. Muut sekalaiset tulot 696 135 232 500 230 500 -2 000 -1
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 92 534 105 000 103 000 -2 000 -2
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 80 797 75 000 75 000 0
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 517 235 50 000 50 000 0
10. Muut sekalaiset tulot 5 569 2 500 2 500 0
Yhteensä 6 064 837 4 935 984 4 752 327 -183 657 -4