Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2014

51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 6 295 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kalastuslain (286/1982) 91 ja 91 a §:n perusteella:

1) vesialueiden omistajille kalavesien käytöstä maksettaviin korvauksiin

2) kalastusaluetoiminnasta

3) kalastusalan järjestöjen toiminnasta

4) kalatalouden edistämisestä

5) valtiolle maksun kannosta ja kalastuksenhoitomaksurekisterin pidosta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Kalastuslain 90 §:n mukaan valtion talousarvioon on vuosittain otettava kalatalouden edistämiseen määräraha, joka vastaa ainakin sitä määrää, mikä kolmen edellisen vuoden aikana kalastuksenhoitomaksun suorittaneiden henkilöiden keskimääräisen lukumäärän perusteella kalastuksenhoitomaksuina kertyisi, mutta kuitenkin vähintään se määrä, mikä kalastuksenhoitomaksuina on kertynyt budjetointivuotta edeltävänä vuonna. Vuonna 2012 kalastuksenhoitomaksuina kertyi yhteensä 5 941 431 euroa. Kalastuslain 88 §:n 3 momentin mukaan maksut peritään elinkustannusindeksin nousua vastaavasti tarkistettuina. Kalastuksenhoitomaksu kalenterivuodelta nousee kaksi euroa 24 euroon ja seitsemän vuorokauden maksu on edelleen 7 euroa. Kun vuosina 2010—2012 kalastuksenhoitomaksun vuosimaksujen suorittaneiden henkilöiden keskimääräinen lukumäärä oli 251 560 kpl ja seitsemää vuorokautta koskevia maksuja suorittaneita keskimäärin 36 136 kpl, tulee kalastuksenhoitomaksujen kolmen vuoden keskiarvoksi kalastuslain 90 §:n mukainen kalastuksenhoitomaksuvarojen vähimmäismäärä 6 290 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa on lisäksi otettu huomioon 5 000 euroa kalastuksenhoitomaksurekisterin osoite- ja nimitietojen myyntituloja vastaavina menoina. Vuonna 2014 kertyviksi arvioidut kalastuksenhoitomaksut ja kalastuksenhoitomaksurekisterin myyntituotot on merkitty momentille 12.30.44.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kalastuslain 88 §:n muuttamisesta, jolla kalastuksenhoitomaksuun tehdään elinkustannusindeksin nousua vastaava tarkistus.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kalastuksenhoitomaksun korotus ja maksajamäärän muutos 408
Kertaluonteinen poistaminen (EK) -100
Yhteensä 308

2014 talousarvio 6 295 000
2013 talousarvio 5 987 000
2012 tilinpäätös 6 165 000