Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2014

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 214 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien sijoitusmenoiksi luettavien perusparannuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, suunnitellun luonnonvarakeskuksen perustamisesta aiheutuviin menoihin sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa ja asiantuntijapalveluita kala- ja riistavarojen kestävän ja monipuolisen hyödyntämisen tukemiseksi, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi sekä kala-, riista- ja porotalouden elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

RKTL tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • — tuottaa riista- ja kalakantojen kestävän ja monipuolisen hyödyntämisen säätelyn edellyttämät riista- ja kalakantojen arviot ja ennusteet kantojen tilasta, alueellisen ja ajallisen säätelyn edellyttämät saalistilastot sekä huolehtii kannanarvioinnin kehittämisen edellyttämästä tutkimuksesta erityisesti suurpetojen osalta
  • — tuottaa riista- ja kalatalouden strategioiden, ohjelmien ja hoitosuunnitelmien valmistelun ja toimeenpanon edellyttämää tutkimustietoa, huolehtien taantuvien tai uhanalaisten riista- ja kalakantojen hoidon edellyttämästä tutkimuksesta
  • — tuottaa tietoa kala-, riista- ja porotalouden elinkeinojen sekä kala- ja riistavarojen virkistyskäytön sosiaalisten ja taloudellisten hyvinvointivaikutusten vahvistamiseksi
  • — tuottaa kala- ja riistatalouden tilastot sekä tietoa kalan, riistan ja poron käytöstä, jalostuksesta ja kaupasta
  • — edistää luonnonvarojen kestävän käytön ja suojelun konfliktien hallintaa tuottamalla tutkimustietoa konfliktien hallintamalleista, riistavahinkojen estämisen menetelmistä sekä kannansäätelyn dynamiikasta
  • — viljelee uhanalaisia kalakantoja sekä osallistuu EU:n Itämeristrategian vesiviljelyosion edellyttämiin kehittämistehtäviin
  • — huolehtii porolaidunten tilan arvioinnista sekä poronhoidon ja porotalouden tutkimuksesta erityisesti osana arktista tutkimusta.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmistelussa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • — laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti
  • — laitos osallistuu Luonnonvarakeskuksen muodostamista koskevaan valmisteluun
  • — laitos osallistuu ministeriön vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeisiin (mm. LUHTI ja ELMA).
Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Seuraavassa taulukossa on esitettynä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (myös muut kuin momentti 30.40.01). Vuoden 2012 henkilötyövuositiedot perustuvat TAHTI-järjestelmän toteutumaan.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2012 toteutuma 2013 arvio 2014 arvio
  Kust. 1 000 € Tuotot 1 000 € Htv Kust. 1 000 € Tuotot 1 000 € Htv Kust. 1 000 € Tuotot 1 000 € Htv
                   
Riistakantojen ja kalavarojen arviointi ja tilastointi 7 558 1 281 90 7 600 850 93 7 650 820 91
— kalastoseuranta 4 755 1 033 58 4 500 700 58 4 450 650 57
— riista- ja poroseuranta 1 947 47 22 2 300 50 25 2 400 70 25
— tilastot ja taloudellinen tiedonkeruu 856 201 10 800 100 10 800 100 9
                   
Tutkimus ja asiantuntijuus 11 367 3 749 124 10 600 1 840 124 10 950 1 920 124
Kalatalouspolitiikkalohko 8 618 3 055 94 7 850 1 540 94 8 010 1 590 93
— tutkimus 6 423 1 934 77 5 850 800 76 5 810 760 76
— asiantuntijatehtävät 1 499 373 13 1 700 440 15 1 850 480 15
— maksullinen toiminta 696 748 4 300 300 3 350 350 2
Riista- ja porotalouspolitiikkalohko 2 749 694 30 2 750 300 30 2 940 330 31
— tutkimus 2 318 659 26 2 020 240 25 2 100 240 25
— asiantuntijatehtävät 431 35 4 700 30 5 800 50 6
— maksullinen toiminta - - - 30 30 - 40 40 -
                   
Vesiviljely 5 829 2 346 56 5 300 1 850 55 5 150 1 800 54
— vesiviljely 3 486 642 37 3 300 650 37 3 300 650 37
— maksullinen toiminta 1 569 1 704 18 1 200 1 200 17 1 150 1 150 16
— sopimuskasvatus 774 - 1 800 - 1 700 - 1
                   
Muu palvelutuotanto 462 204 3 300 200 3 300 200 3
Yhteensä1) 25 216 7 580 273 23 800 4 740 275 24 050 4 740 272

1) Momentin 30.40.01 henkilötyövuosikiintiöt: 273 htv TA 2012, 270 htv TA 2013 ja 260 htv TAE 2014.

Uuden toiminta- ja organisaatiomallin mukaista strategista johtamista ja strategian käyttöön saattamista sekä toimipaikkaverkoston ja osaamisen johtamisen kehittämistä jatketaan. Tutkimuslaitos parantaa työn tuottavuutta tehostamalla toimintaa, sopeuttamalla tehtävät resursseihin ja keskittymällä ydintehtäviin. Tutkimuslaitos jatkaa valtiohallinnon yhteisten järjestelmien ja palvelujen asiakkaana ja osallistuu valtiohallinnon muihin yhteisiin kehittämishankkeisiin ja laajentaa niiden käyttöä.

Tutkimuslaitos jatkaa strategiansa mukaisia painopisteen muutoksia tutkimuksen eri politiikkalohkojen välillä. Asiakastarpeisiin suunnitelluilla, monialaisilla tutkimusohjelmilla ja -projekteilla vastataan kattavasti yhteiskunnan tarpeisiin. Vahvistetaan edelleen suurpetotutkimusta ja -kannanarviointia sekä kaikkien riistalajien kannanarviointien raportointia ja elinkeino- ja yhteiskuntatutkimusta. Voimavaroja suunnataan uusien tuotteiden ja tiedonhallinnan kehittämiseen. Kalakantojen hoitamiseksi käytetään arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin noin 0,70 milj. euroa.

Tutkimuslaitoksen yksityiseltä ja julkiselta sektorilta hankittavan ulkopuolisen rahoituksen määrä pyritään säilyttämään saavutetulla tasolla. Maksullisen toiminnan tuloja arvioidaan kertyvän 1,5 milj. euroa. Vesiviljelyn maksullisen toiminnan kannattavuutta parannetaan edelleen aloitetuilla toimenpiteillä.

Tuotokset ja laadunhallinta

Tutkimuksen ja asiantuntijatehtävien yhteiskunnallista palvelukykyä ja vaikuttavuutta parannetaan lisäämällä tutkimusteemojen monitieteellistä käsittelyä ja tarjoamalla asiakastarpeita vastaavia ratkaisumalleja. Tutkimuslaitos on verkottunut Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa yliopistojen kanssa ja toimii yhteistyössä myös kansainvälisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

Tutkimus- ja asiantuntijatyön hyödynnettävyyttä lisätään. Tieteellinen julkaisutoiminta pidetään saavutetulla tasolla. Vesiviljelyn tuotantomääriä supistetaan muutoin kuin uhanalaisten kalakantojen ylläpidossa.

Tutkimuslaitos tuottaa tieteellisten kriteerien mukaista korkeatasoista tietoa. Projektityöskentelyä evaluointijärjestelmineen vahvistetaan edelleen. Lisäksi kehitetään seurantamenetelmiä ja analyysejä, esimiestyöskentelyä ja johtamisjärjestelmää. Vesiviljelyn, kannanarvioinnin ja tilastoinnin sekä tutkimuksen laatua parannetaan toimintajärjestelmillä sekä tutkimus- ja asiakkuusprosesseja tehostamalla. Tietoturvasuunnitelmaa toteutetaan.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tunnusluvut

  2012
toteutuma
2013
talousarvio
2014
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus1)      
— taloudellisuusindeksi 90 - 92
— tuottavuusindeksi 110 - 92
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkaisut      
— referoidut tieteelliset julkaisut 77 73 73
— referoimattomat tieteelliset julkaisut 21 202) 20
— ammattiyhteisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut 199 2202) 200
Annetut lausunnot 138 100 100
Työryhmäjäsenyydet/Asiantuntijatehtävät 397 300 300
Tilastot ja kanta-arviot 23 23 22
Mäti, litraa 4 396 4 300 4 400
Laitospoikaset, 1 000 py á 50 g/kpl 1 783 1 500 1 400
Luonnonravintopoikaset, 1 000 py á 1 366 1 300 1 200
Emokalat ja nahkiainen, kantoja säilytyksessä/mädintuotannossa, kpl 64 60 64
Maitia maitipankissa, kantoja tallennettu, kpl 42 42 43

1) Indeksiluvut on lasketty parivuosimenetelmällä, jolloin edellisen vuoden vertailuluku on 100. Taloudellisuusindeksi = kustannusindeksi/tuotosindeksi; tuottavuusindeksi = tuotosindeksi/työpanosindeksi.

2) Vuoden 2013 talousarviossa on ilmoitettu referoitujen julkaisujen 3 vuoden keskiarvo sekä muiden julkaisujen (referoimattomat tieteelliset sekä ammattiyhteisölle sekä suurelle yleisölle suunnatut julkaisut) yhteenlaskettu tavoiteluku 240. Tässä taulukossa se on jaettu uuden jaottelun mukaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 24 216 21 518 21 954
Bruttotulot 8 055 4 040 4 740
Nettomenot 16 161 17 478 17 214
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 995    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 312    

Henkilötyövuosien määrä vähenee 9 henkilötyövuodella tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poistaminen, Talvivaara -180
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) -100
Palkkausten tarkistukset 57
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -41
Yhteensä -264

2014 talousarvio 17 214 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 17 478 000
2012 tilinpäätös 17 478 000