Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Aikuiskoulutus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2014

70. OpintotukiPDF-versio

Selvitysosa:Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen erääntyneet korot voidaan maksaa korkoavustuksena valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Opintolainan saaneella on oikeus opintolainavähennykseen verotuksessa.

Opintotukitoiminnan tavoitteena on opiskeluaikaisen toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että tuetaan omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua. Opintotukea kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on riittävä ja kannustava opintotuki, jolla edistetään suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Koulumatkatuen tarkoituksena on korvata lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kohtuulliset päivittäiset koulumatkakustannukset. Tukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa kuukaudessa.

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos. Korkeakoulujen opintotukilautakunnat voivat myöntää opintotuen oman korkeakoulunsa opiskelijoille Kansaneläkelaitoksen kanssa solmitun sopimuksen perusteella. Kansaneläkelaitos maksaa korvauksen sopimuksen perusteella korkeakouluissa hoidettavista tehtävistä. Myös muilla oppilaitoksilla on opintotukiasioiden hoitamiseen liittyviä tehtäviä. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat

  2010 2012 2014
arvio
       
Opintotukimenot (milj. euroa)      
Opintoraha      
— korkea-aste 366,2 343,3 368,9
— toinen aste 140,0 131,5 145
Asumislisä 274,4 259,7 285
Koulumatkatuki 39,2 47,9 50,7
Ateriatuki 24,6 27,8 30,8
Opintotuen saajat      
Opintoraha      
— korkea-aste 190 990 185 888 185 000
— toinen aste 143 998 137 271 141 500
Asumislisä      
— korkea-aste 156 098 151 500 160 000
— toinen aste 66 520 65 984 66 500
Koulumatkatuki 66 725 68 399 69 000
Valtiontakauksen saajat      
Korkea-aste 93 302 183 251 185 000
Toinen aste 39 890 41 733 42 000

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2012 lopussa 1 528,5 milj. euroa, josta ns. vanhojen opintolainojen osuus oli 3,3 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden 2012 lopussa 304 363 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 4 200 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 6 800 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 8 400 euroa.

Määrärahan mitoitusperusteet

Keskimääräinen opintotuki 2010 2012 2014
arvio
       
Opintoraha, €/kk      
— korkea-aste 286 287 290
— toinen aste 152 151 154
Asumislisä, €/kk 190 192 195
Koulumatkatuki, €/kk 137 161 171

Vuonna 2014 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 254 100, joista korkeakouluopiskelijoita 148 400 ja muita opiskelijoita 105 700. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 165 000. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan noin 33 300 opiskelijaa.

Opintorahan perusmäärä eri koulutusasteilla 1.8.2013 lukien ja arvio perusmäärästä 1.8.2014 lukien (€/kk)

  1.8.2013 1.8.20141)
     
Korkeakouluopiskelijat    
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat 55 56,09
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet 122 124,43
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat 145 147,89
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet 298 303,92
Muissa oppilaitoksissa opiskelevat    
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat 38 38,75
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet 80 81,59
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat 100 101,99
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet 246 250,89

1) KE-indeksin mukaiset euromäärät ovat arvioita 1.8.2014 lukien, lopulliset pisteluvut vahvistetaan lokakuussa 2013.

Opintotuen asumislisän määrä on 80 prosenttia määritellystä asumismenosta. Asumislisää myönnettäessä asumismenoja ei oteta huomioon 252 euron ylittävältä osalta. Ulkomailla opiskelevan asumislisän määrä on enintään 210 euroa kuukaudessa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta 1.8.2014 lukien. Hallitusohjelman mukaisesti ehdotetaan opintoraha sidottavaksi KE-indeksiin ja järjestelmää uudistettavaksi tukemaan päätoimista opiskelua ja nopeampaa valmistumista. Tuen riittävyyden parantamiseksi ehdotetaan korotettavaksi muualla kuin vanhempiensa luona asuvien 18—19-vuotiaiden muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden opintorahaan vähentävästi vaikuttavia vanhempien tulorajoja. Lisäksi opintolainan käyttökelpoisuutta parannettaisiin ja opintolainan valtiontakauksen määriä korotettaisiin 100 eurolla. Opintolainavähennysjärjestelmä korvattaisiin selkeämmällä, tutkinnon tehokkaaseen suorittamiseen kannustavalla sekä lainan takaisinmaksua turvaavalla opintolainahyvityksellä. Lisäksi ehdotetaan selkeytettäväksi opintotukeen oikeuttavia opintoja, tukiajan laskentaperusteita sekä muiden kuin julkisen valvonnan alaisten oppilaitosten opintotukioikeuden myöntämistä koskevaa sääntelyä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa (409/2013) eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.8.2014 lukien.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

  2010 2012 2014
arvio
       
Lukio 31 815 (29 %) 28 950 (27 %) 30 000 (27 %)
Ammatillinen koulutus 110 897 (62 %) 107 670 (61 %) 112 000 (65 %)
Ammattikorkeakoulu 93 356 (75 %) 90 474 (70 %) 90 000 (70 %)
Yliopisto 92 147(64 %) 89 536 (62 %) 90 000 (62 %)

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 703 000 euroa.

Selvitysosa:Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotukiasioissa. Vuonna 2013 arvioidaan valituksia tulevan vireille noin 3 000. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 5,5 kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 3
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -2
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -1
Yhteensä 0

2014 talousarvio 703 000
2013 talousarvio 703 000
2012 tilinpäätös 696 000

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 30 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Takausvastuusuoritukset 22 000 000
Maksuvapautukset 3 500 000
Tileistä poistot 4 000 000
Korkoavustukset 700 000
Yhteensä 30 200 000

2014 talousarvio 30 200 000
2013 talousarvio 30 200 000
2012 tilinpäätös 30 807 465

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 798 942 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 368 866 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 145 076 000
Asumislisä 285 000 000
Yhteensä 798 942 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Itsenäisesti asuvien 18-19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tulorajojen korotus 30 % 1.8.2014 lukien 4 600
Maahanmuuttajille tarkoitetun lukio- ja amk-koulutuksen valmistavan koulutuksen ottaminen opintotuen piiriin 1.8.2014 81
Opintorahojen indeksikorotukset 1.8.2014 lukien 4 556
Opintotuen laskentasääntöjen selkeyttäminen 1.8.2014 lukien -200
Tarvearvion tarkennus -6 695
Vähimmäisopiskelun määritelmän käyttöönotto opintotuen edistymisen seurannassa 1.8.2014 lukien -1 400
Yhteensä 942

2014 talousarvio 798 942 000
2013 talousarvio 798 000 000
2012 tilinpäätös 734 550 379

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 30 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki 29 000 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus 1 750 000
Yhteensä 30 750 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion tarkentuminen -1 450
Yhteensä -1 450

2014 talousarvio 30 750 000
2013 talousarvio 32 200 000
2012 tilinpäätös 27 780 938

58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 5 877 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitoa varten tarvittavien tilojen vuokrakustannusten korvaamiseen

2) avustuksen maksamiseen opiskelija-asuntotarkoitukseen luovutettujen valtion maa-alueiden vuokrakustannusten korvaamiseen silloin, kun kiinteistöä käytetään lähinnä opintotuen asumislisään tai asumistukeen oikeutettujen opiskelijoiden asumiseen edellyttäen, että asianomainen kunta tukee opiskelija-asumista vastaavalla määrällä.

Selvitysosa:Vuokrat on hinnoiteltu siten, että ne sisältävät arvonlisäveron määrän, jonka yliopistot joutuvat maksamaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle jälleenvuokraamistaan tiloista.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 4 120 000
Opiskelija-asuntoyhteisöt 1 757 000
Yhteensä 5 877 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vuokrakustannusten nousu 328
Yhteensä 328

2014 talousarvio 5 877 000
2013 talousarvio 5 549 000
2012 tilinpäätös 5 478 000

59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 50 470 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Matkalippujen hinnan nousu ja taksa-asetuksen tarkistus 1.8.2014 lukien 1 020
Yhteensä 1 020

2014 talousarvio 50 470 000
2013 talousarvio 49 450 000
2012 tilinpäätös 47 889 241