Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2014

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Selvitysosa:Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää seuraamusjärjestelmän ja seuraamusten sisältöjen kehittämistä.

Vankiluvun arvioidaan vuonna 2014 hieman laskevan edellisestä vuodesta. Pitkäaikaisvankien ja ulkomaalaisten vankien suhteellinen osuus on koko 2000-luvun ajan noussut. Valvotun koevapauden ja valvontarangaistuksen käytön lisääminen alentavat vankilassa olevien vankien määrää. Yhdyskuntaseuraamuksien kokonaismäärän arvioidaan laskevan erityisesti liikennejuopumusten vähenemisen seurauksena. Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen määrän arvioidaan laskevan nuorten seuraamusselvityksiä koskevan lainsäädännön muutoksen seurauksena.

Toiminnan laajuus

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
       
Vankeja keskimäärin 3 236 3 220 3 205
Vapaudesta vankilaan tulleet 6 066 6 050 6 050
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin 3 645 3 660 3 600
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 4 590 4 600 4 600
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 10 199 9 500 9 000

Rangaistusten täytäntöönpanossa henkilöstömäärää ja toimintoja sopeutetaan määrärahatasoon. Vankien sijoittelutoimintaa kehitetään ottamalla käyttöön vankiloiden valvontatasoluokitus. Rikosseuraamuslaitoksen toimitilasuunnitelma, joka sisältää tulevien vuosien investointitarpeet, valmistuu. Mikkelin, Helsingin ja Hämeenlinnan vankiloiden ns. paljusellihankkeita jatketaan.

Seuraamusten vaikuttavuutta lisätään kehittämällä edelleen täytäntöönpanon sisältöjä sekä erityisesti tehostamalla hallittua vapauttamista ja toimintajatkumoita. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanon sisältöjä kehitetään. Vapautumista suoraan suljetusta laitoksesta vähennetään ja verkostoyhteistyötä lisätään. Valvotun koevapauden valvontaa tehostetaan ja käyttöä laajennetaan. Laki valvotusta koevapaudesta tulee voimaan 1.1.2014. Laki mahdollistaa valvottuun koevapauteen sijoitetun valvonnan teknisillä apuvälineillä, myös ns. pantavalvonnan. Vuonna 2014 valvotussa koevapaudessa on päivittäin keskimäärin 190 vankia.

Yhdyskuntaseuraamusten ja vankeuden täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät siirretään ulosotolta Rikosseuraamuslaitokselle 1.1.2015 lukien. Tämä tekee mahdolliseksi kehittää täytäntöönpanon aloittamisprosessia. Vuoden 2014 aikana valmistellaan vankien terveydenhuollon järjestämisvastuun ja rahoittamisen siirto Rikosseuraamuslaitokselta sosiaali- ja terveysministeriölle ja valvontavallan siirto Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) 1.1.2015 lukien. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanketta jatketaan.

Tietoja henkilöstöstä

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
arvio
       
Henkilöstömäärä, htv 2 832 2 799 2 762
Keski-ikä 45,0 45,1 45,2
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 13,6 13,1 12,8
Sairauspoissaolot, kalenteripäivää/htv1) 18,5 18,0 17,7

1) Jaksotyötä tekevien sairauspoissaoloja seurataan kalenteripäivinä.

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 562 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2014 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosten säilytysvarmuus, % 99,2 99,2 99,2
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 36 37 37
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % 63 62 62
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista 83 81 80
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä1) 83 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv2) 1,36 1,33 1,35
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 13,2 13,1 13,1
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv 284 270 260
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 60 843 61 659 62 920
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 4 934 5 023 5 117

1) Tunnusluvun suhteutus muutettu koskemaan ko. vuonna päättyneitä seuraamuksia (aiemmin suhteutettiin alkaneisiin).

2) Tunnusluvun laskentaperustetta on tarkennettu vuodesta 2012 lähtien.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Rangaistusten täytäntöönpano 194 619
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 6 810
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 550
Terveydenhuoltoyksikkö 15 500
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 9 083
Yhteensä 228 562

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 239 927 240 618 243 127
Bruttotulot 14 992 14 165 14 565
Nettomenot 224 935 226 453 228 562
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 012    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 635    

Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 10 316 9 850 10 200
— muut tuotot 1 046 1 000 1 050
Tuotot yhteensä 11 362 10 850 11 250
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 10 986 10 580 10 600
— osuus yhteiskustannuksista 9 875 9 350 9 500
Kustannukset yhteensä 20 861 19 930 20 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -9 499 -9 080 -8 850
Kustannusvastaavuus, % 54 54 56

1) Ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakastietojärjestelmähanke (ATJ) (siirto momentilta 28.70.20) 1 670
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin -160
Palvelukeskusmaksut -84
Toimitilahankkeet 1 400
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -45 000 euroa, tuottavuusmääräraha 17 000 euroa) -28
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -242
Palkkausten tarkistukset 611
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -434
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -624
Yhteensä 2 109

2014 talousarvio 228 562 000
2013 talousarvio 226 453 000
2012 tilinpäätös 224 558 000

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa:Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 165 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 31 000 euroa vankia kohti vuodessa.


2014 talousarvio 5 400 000
2013 talousarvio 5 400 000
2012 tilinpäätös 6 025 000