Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2014

04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 29 278 000 euroa.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Oikeusaputoimistoissa hoidettujen asioiden määrä on viime vuosina vähentynyt. Vuonna 2012 oikeusaputoimistoihin saapui noin 3 800 asiaa ja käsiteltiin noin 3 200 asiaa edellistä vuotta vähemmän. Asiamäärien vähenemiseen ovat vaikuttaneet taloudellisen perustein tehdyt mittavat henkilöstövähennykset ja toiminnan rakenteelliset muutokset. Tavoitteena on, että oikeusapupalvelujen alueellinen saatavuus turvataan ja palvelua saadaan tasapuolisesti koko maassa.

Vuonna 2012 oikeusaputoimistoihin saapui noin 44 400 asiaa. Saapuneista asioista 83 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita, joista suurin asiaryhmä olivat perhe- ja perintöoikeudelliset asiat (48 %). Rikosasioiden osuus oli 17 %. Vuonna 2013 arvioidaan saapuvan noin 47 000 asiaa ja vuonna 2014 noin 48 400 asiaa.

Liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuutta parannetaan hieman vuonna 2014.

Kuluttajariitalautakuntaan saapui vuonna 2012 noin 4 800 valitusta, mikä on 1 % vuotta 2011 vähemmän. Lautakuntaan valitetaan eniten asuntokaupasta, kiinteistövälityksestä ja autokaupasta. Vuonna 2013 arvioidaan saapuvan noin 4 800 asiaa ja vuonna 2014 noin 4 800 asiaa.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusaputoimistoille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014:

Oikeusaputoimistot

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Käsitellyt asiat, kpl 44 607 46 699 48 400
Oikeusapuohjaus, kpl 11 698 13 000 13 000
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl 24 553 23 800 24 000
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) 121 121 125
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) 467 484 500
Jonotusaika, pv 14,0 11,0 11,0

Kuluttajariitalautakunta

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
tavoite
       
Käsitellyt valitukset, kpl 4 707 4 600 4 700
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) 433 458 460
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 153 147 150
Käsittelyaika, kk 8,7 8,0 7,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 31 220 34 598 34 478
Bruttotulot 4 876 5 200 5 200
Nettomenot 26 344 29 398 29 278
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 379    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 632    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Julkisoikeudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 545 3 700 3 700
— muut tuotot 92 - -
Tuotot yhteensä 3 637 3 700 3 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 344 6 700 6 450
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 707 -3 000 -2 750
Kustannusvastaavuus, % 57 55 57

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Liiketaloudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
arvio
2014
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 1 366 1 500 1 500
— muut tuotot 29 - -
Tuotot yhteensä 1 395 1 500 1 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 717 1 720 1 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -322 -220 -200
Kustannusvastaavuus, % 81 87 88

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO), joka kohdistetaan muihin kuin ICT-menoihin -31
Palvelukeskusmaksut -15
Tietohallintomenot 10
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -52
Palkkausten tarkistukset 110
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -79
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -63
Yhteensä -120

2014 talousarvio 29 278 000
2013 talousarvio 29 398 000
2012 tilinpäätös 28 597 000