Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2014

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

Selvitysosa:

Kioton joustomekanismit

Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan joustomekanismeja kehitys- ja muissa maissa. Ulkoasiainministeriö huolehtii ns. puhtaan kehityksen mekanismin kautta hankittavista päästövähenemistä hallituksen energia- ja ilmastopoliittisen strategian mukaisesti.

Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö

Hallitusohjelman mukaisesti Suomi tehostaa toimintaansa pohjoisilla alueilla tehtävässä alueellisessa yhteistyössä. Toiminnassa painotetaan ensisijaisesti pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa sekä monenvälistä yhteistyötä pohjoisissa alueneuvostoissa, kuten Itämeren valtioiden neuvostossa, Barentsin euroarktisessa neuvostossa ja Arktisessa neuvostossa. Lisäksi tuetaan hallituksen Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa, jossa yhtenä keskeisenä painopistealueena on Suomen ja Venäjän välisen liikkuvuuden edistäminen.

Pohjoisen ulottuvuuden tavoitteita ovat mm. ympäristönsuojelu, terveyden edistäminen sekä alueellisten liikenne- ja logistiikkaratkaisujen kehittäminen. Lisäksi yhteistyötä pohjoisilla alueilla ohjaavat EU:n Itämeri-strategian ja Suomen arktisen strategian tavoitteet.

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 596 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen varatusta määrärahasta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 249 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 51 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus, ml. Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleihin liittyvä tiedotus 483 000
Suomen YK-liitto 284 000
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi 62 000
Saamelaisneuvosto 71 000
Etyjin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt 28 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa 62 000
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU 95 000
Suomen Atlantti-seura 89 000
Crisis Management Initiative ry 389 000
Muut kansainvälistä toimintaa harjoittavat järjestöt 33 000
Yhteensä 1 596 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuurojen maailmanliitto -50
Tasomuutos -97
Yhteensä -147

2014 talousarvio 1 596 000
2013 talousarvio 1 743 000
2012 tilinpäätös 1 792 799

51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 45 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) konsulipalvelulain mukaan hädänalaisessa asemassa olevien henkilöiden kotiuttamisesta ja avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisistä aiheutuviin tileistä poistoihin

3) avustuksien maksamiseen ulkomailla.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 6
Yhteensä 6

2014 talousarvio 45 000
2013 talousarvio 39 000
2012 tilinpäätös 38 020

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 89 507 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 24 592 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 11 180 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 30 059 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 2 897 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 395 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 530 000
OECD:n jäsenmaksu 2 437 000
WTO:n jäsenmaksu 970 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 3 835 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 580 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 012 000
Muut jäsenmaksut 5 020 000
Yhteensä 86 507 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomen maksuosuus Euroopan neuvostolle 41
Suomen maksuosuus Kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 92
Valuuttakurssivaikutus 764
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksiin (CBTO) 101
Tasomuutos -1 542
Yhteensä -544

2014 talousarvio 89 507 000
2013 talousarvio 90 051 000
2012 tilinpäätös 83 778 000

67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisen ilmastosopimuksen alaiseen yhteistyöhön kehitysmaiden kanssa

2) Suomen Kioton joustomekanismeja koskevan koeohjelman ja sen hankkeiden kustannuksiin.

Selvitysosa:Energia- ja ilmastopoliittisen strategian mukaisesti ulkoasiainministeriö huolehtii ns. puhtaan mekanismin kautta hankittavista päästövähenemistä. Koeohjelman kustannusten osalta määrärahat osoitetaan ulkoasiainministeriölle. Koeohjelman kustannuksiin kuuluu myös eräitä ns. yhteistoteutushankkeisiin kuuluvia kustannuksia.


2014 talousarvio 500 000
2013 talousarvio 500 000
2012 tilinpäätös 500 000

68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 3 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa tukeviin hankkeisiin

2) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen monenvälisiin hankkeisiin

3) hallituksen Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa tukeviin hankkeisiin

4) kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydessä toimivien rahastojen tukemiseen

5) kansainvälisissä järjestöissä, rahoituslaitoksissa tai näitä vastaavissa organisaatioissa toimivien asiantuntijoiden rahoittamiseen

6) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön sekä Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanon tukemiseen liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahalla edistetään Suomen kansallisia tavoitteita Itämeren alueen yhteistyössä sekä tuetaan uudistetun arktisen strategian toimeenpanoa. Tavoitteena on edistää kansainvälisen rahoituksen ohjautumista Suomelle tärkeisiin hankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Itämeren alueen ja pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö 1 300 000
Arktisen ja Barentsin alueen yhteistyö 1 300 000
Venäjä-toimintaohjelman toimeenpano 600 000
Yhteensä 3 200 000

2014 talousarvio 3 200 000
2013 talousarvio 3 200 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkoasiainministeriön vahvistamien tilikurssien ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten kurssierojen kattamiseen

2) muiden valuuttamääräisten ulkomaisten maksujen laskennallisten kurssierojen kattamiseen.


2014 talousarvio 1 000 000
2013 talousarvio 1 000 000
2012 tilinpäätös 288 701